Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Skupiny vodičských oprávnení

Po predchádzajúcom článku o nových skúšobných testoch, resp. o skúške z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo všeobecnosti, je vhodné si bližšie predstaviť aj jednotlivé skupiny vodičských oprávnení (motorových vozidiel).

Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T. Do roku 2009 sa skupina AM označovala ako A/50 a do roku 2013 sa E-skupiny označovali so znamienkom plus (B+E, C+E, atď.). Delenie na takéto skupiny v základoch vychádza z delenia podľa dohovorov o cestnej premávke (Ženeva, 1949 a Viedeň, 1968) a znamená, že takéto delenie je dodržiavané aj v ostatných zmluvných stranách týchto dohovorov. Pre členské štáty Európskej únie je smerodajné aj podrobnejšie delenie týchto skupín vychádzajúce zo smernice 2006/126 o vodičských preukazoch. Ak nie je pri vodičskom oprávnení uvedené inak, všetky vodičské oprávnenia sa v uvedenom rozsahu uznávajú na vedenie motorových vozidiel aj v iných krajinách.

Pri každej skupine sa uvádza:

 • okruh vozidiel, ktoré do danej skupiny patria, 
 • podmienku predchádzajúceho oprávnenia, ak sa vyžaduje, 
 • rozsah vozidiel, ktoré s ňou možno viesť,
 • minimálny vek, 
 • do ktorej skupiny zdravotnej spôsobilosti patrí,
 • či sa vyžaduje psychická spôsobilosť,
 • koľko vodičských oprávnení danej skupiny bolo udelených v roku 2022.

Rozdiely medzi skupinami zdravotnej spôsobilosti 1 a 2 sú uvedené vo vyhláške

Ak je pri skupine uvedené, že sa psychická spôsobilosť nevyžaduje, resp. že sa vyžaduje len pri vedení niektorých vozidiel danej skupiny (na niektorý účel), netreba ju preukazovať pri udelení vodičského oprávnenia, ale až pri samotnom vedení predmetného vozidla.

Skupina AM

skupina AM

Do skupiny motorových vozidiel skupiny AM patria 

 • ľahké dvojkolesové motorové vozidlá kategórie L1e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h, 
 • trojkolesové motorové vozidlá kategórie L2e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h a 
 • ľahké štvorkolky kategórie L6e.

Vozidlá kategórie L1e sú bicykle s pohonným systémom a dvojkolesové mopedy.

Vozidlá kategórie L2e sú trojkolesové mopedy určené na prepravu osôb alebo na pracovné účely.

Vozidlá kategórie L6e sú ľahké cestné štvorkolky, ľahké štvorkolky na pracovné účely (konštruované výlučne na prepravu tovaru) a ľahké štvorkolky na prepravu osôb (konštruované hlavne na prepravu osôb).

Podrobnejšie vymedzenie vozidiel týchto kategórií je uvedené v nariadení .

Rozsah 

Vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny AM.

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM je 15 rokov.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 1

Psychická spôsobilosť

Nie

(len ak ide o vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb)

Udelené oprávnenia

204

Skupina A1

skupina A1

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria

 • dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/celková hmotnosť (najväčšia prípustná celková hmotnosť) nepresahuje 0,1 kW/kg,
 • motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Rozsah 

Vodičské oprávnenie skupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM.

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 je 16 rokov.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 1

Psychická spôsobilosť

Nie

(len ak ide o vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb)

Udelené oprávnenia

858

Skupina A2

skupina A2

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny A2 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá skupiny A1 a AM.

Vek

Základný minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 je 18 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj tomu, kto nedovŕšil vek 18 rokov, ak 

 1. je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej 2 roky (možnosť viesť motorové vozidlá skupiny A1 na základe vodičského oprávnenia skupiny B sa neráta)
 2. čestne vyhlási, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení dvojkolesového motorového vozidla skupiny A1,
 3. vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 1

Psychická spôsobilosť

Nie

(len ak ide o vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb)

Udelené oprávnenia

1654

z toho 

171 na základe osobitnej skúšky

215 na základe osobitného výcviku

Skupina A

skupina A

Do skupiny motorových vozidiel A patria

 • dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km/h alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
 • motorové trojkolky skupiny A1 s výkonom presahujúcim 15 kW.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové trojkolky s výkonom presahujúcim 15 kW oprávňuje viesť len vtedy, ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.

Vek

Základný minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A je 24 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj tomu, kto nedovŕšil vek 24 rokov, ak

 1. je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej 2 roky,
 2. čestne vyhlási, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
 3. vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 1

Psychická spôsobilosť

Nie

(len ak ide o vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb)

Udelené oprávnenia

5623

z toho

441 na základe osobitnej skúšky,

365 na základe osobitného výcviku

Skupina B1

skupina B1

Do skupiny motorových vozidiel skupiny B1 patria ťažké štvorkolky kategórie L7e.

Vozidlá kategórie L7e sú cestné štvorkolky, ťažké terénne štvorkolky a ťažké štvorkolesové vozidlá na úžitkové alebo na prepravné účely.

Podrobnejšie vymedzenie vozidiel tejto kategórie je uvedené v nariadení EÚ.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny B1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM.

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B1 je 16 rokov.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 1

Psychická spôsobilosť

Nie

(len ak ide o vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb)

Udelené oprávnenia

0

Skupina B

skupina B

Do skupiny motorových vozidiel B patria

 1. Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča. 

K takému motorovému vozidlu smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 750 kg,

 1. Motorové vozidlá podľa bodu 1. s prípojným vozidlom, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4,25 t.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť 

 • motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; 
 • jazdnú súpravu podľa bodu 2., ktorej celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t,
 • jazdnú súpravu podľa bodu 2., ktorej celková hmotnosť presahuje 3,5 t a nepresahuje 4,25 t, len s kódom 96, ktorý možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky,
 • po 2 rokoch od udelenia motorové vozidlá bez prípojného vozidla určené na prepravu tovaru s pohonom na alternatívne palivá, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 4,25 t, ak je hmotnosť presahujúca 3,5 t spôsobená vyššou hmotnosťou ich pohonného systému oproti pohonnému systému motorových vozidiel s rovnakými rozmermi so spaľovacím motorom a nie je zvýšená nosnosť nákladu oproti takému vozidlu (platí len na území Slovenskej republiky),
 • po 2 rokoch od udelenia dvojkolesové motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou (platí len na území Slovenskej republiky),
 • motorové trojkolky skupiny A1 a motorové trojkolky skupiny A; motorové trojkolky skupiny A len vtedy, ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov (platí len na území Slovenskej republiky),
 • motorové vozidlá skupiny T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3,5 t (platí len na území Slovenskej republiky).

Možnosť viesť motorové vozidlá skupiny A1 na základe vodičského oprávnenia skupiny B sa do vodičského preukazu nezaznamenáva.

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B je 17 rokov.

Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo toto vodičské oprávnenie udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však 3 mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorá je na tento účel zapísaná orgánom Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 1

Psychická spôsobilosť

Nie

(len ak ide o vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb)

Udelené oprávnenia

57 215

z toho

18 184 vo veku do 18 r.

Skupina BE

skupina BE

Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t.

Podmienka

Vodičské oprávnenie skupiny BE možno udeliť len tomu, kto už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. 

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny BE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny BE.

Vek

Základný minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny BE je 18 rokov.

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 1

Psychická spôsobilosť

Nie

(len ak ide o vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb)

Udelené oprávnenia

2 320

Skupina C1

skupina C1

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých celková hmotnosť presahuje 3,5 t a nepresahuje 7,5 t, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča. 

K motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Podmienka

Vodičské oprávnenie skupiny C1 možno udeliť len tomu, kto už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny C1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1, ako aj motorové vozidlá skupiny T.

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1 je 18 rokov.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 2

Psychická spôsobilosť

Áno

Udelené oprávnenia

78

Skupina C1E

skupina C1E

Do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla

 • skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 t,
 • skupiny B a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 3,5 t za predpokladu, že celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 t.

Podmienka

Vodičské oprávnenie skupiny C1E možno len tomu, kto už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C1.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny C1E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1E, ako aj motorové vozidlá skupiny BE a T.

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1E je 18 rokov.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 2

Psychická spôsobilosť

Áno

Udelené oprávnenia

63

Skupina C

skupina C

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča a ktorých celková hmotnosť presahuje 3,5 t. 

K motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Podmienka

Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť len tomu, kto už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1 a T. 

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny C je 21 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj tomu, kto dovŕšil vek 18 rokov, ak ide o príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálneho vojaka.

Vodičské oprávnenie skupiny C v takom prípade oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny C používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom, a to len na území Slovenskej republiky.

Vodičské oprávnenie skupiny C možno udeliť aj tomu, kto dovŕšil vek 18 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.

Vodičské oprávnenie skupiny C v takom prípade oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť motorové vozidlá skupiny C len vtedy, ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 2

Psychická spôsobilosť

Áno

Udelené oprávnenia

4 068

Skupina CE

skupina CE

Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Podmienka

Vodičské oprávnenie skupiny CE možno udeliť len tomu, kto už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C. 

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť 

 • motorové vozidlá skupiny CE, ako aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T,
 • motorové vozidlá skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D,
 • jazdnú súpravu zloženú z ťažného vozidla skupiny B alebo C1 a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 12 t (platí len na území Slovenskej republiky).

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny CE je 21 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny CE možno udeliť aj tomu, kto dovŕšil vek 18 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.

Vodičské oprávnenie skupiny CE v takom prípade oprávňuje do dovŕšenia veku 21 rokov viesť motorové vozidlá skupiny CE len vtedy, ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 2

Psychická spôsobilosť

Áno

Udelené oprávnenia

2 401

Skupina D1

skupina D1

Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m.

K motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Podmienka

Vodičské oprávnenie skupiny D1 možno udeliť len tomu, kto už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1, ako aj motorové vozidlá skupiny T.

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny D1 je 21 rokov.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 2

Psychická spôsobilosť

Áno

Udelené oprávnenia

4

Skupina D1E

skupina D1E

Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Podmienka

Vodičské oprávnenie skupiny D1E možno udeliť len tomu, kto už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D1.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny D1E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1E, ako aj motorové vozidlá skupiny BE a T.

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny D1E je 21 rokov.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 2

Psychická spôsobilosť

Áno

Udelené oprávnenia

1

Skupina D

skupina D

Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako 8 osôb okrem vodiča. 

K motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Podmienka

Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť len tomu, kto už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. 

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1 a T. 

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny D je 24 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj tomu, kto dovŕšil vek 21 rokov, ak ide o príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálneho vojaka.

Vodičské oprávnenie skupiny D v takom prípade oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D používané ozbrojenými silami, ozbrojeným bezpečnostným zborom, ozbrojeným zborom, Vojenskou políciou, Vojenským spravodajstvom alebo Hasičským a záchranným zborom., a to len na území Slovenskej republiky.

Vodičské oprávnenie skupiny D možno udeliť aj tomu, kto dovŕšil vek 21 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.

Vodičské oprávnenie skupiny D v takom prípade oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť motorové vozidlá skupiny D len vtedy, ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča; ten, kto je zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii, je oprávnený do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny D v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 2

Psychická spôsobilosť

Áno

Udelené oprávnenia

1 192

Skupina DE

skupina DE

Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Podmienka

Vodičské oprávnenie skupiny DE možno udeliť len tomu, kto už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny DE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny DE, ako aj motorové vozidlá skupiny D1E, BE a T. 

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny DE je 24 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny DE možno udeliť aj tomu, kto dovŕšil vek 21 rokov, ak ukončil kurz základnej kvalifikácie.

Vodičské oprávnenie skupiny DE v takom prípade oprávňuje do dovŕšenia veku 24 rokov viesť motorové vozidlá skupiny DE len vtedy, ak je jeho držiteľ zároveň držiteľom kvalifikačnej karty vodiča; ten, kto je zároveň držiteľom osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii, je oprávnený do dovŕšenia veku 23 rokov viesť len motorové vozidlá skupiny DE v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky nepresahuje 50 km.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 2

Psychická spôsobilosť

Áno

Udelené oprávnenia

10

Skupina T

skupina T

Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá. 

K motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Rozsah

Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T (platí len na území Slovenskej republiky).

Vek

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny T je 17 rokov.

Zdravotná spôsobilosť

Skupina 1

Psychická spôsobilosť

Nie

(len ak ide o vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb)

Udelené oprávnenia

2 015

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok