Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Výstražné značky II

V prvej časti článku o výstražných značkách sme si uviedli ich základné parametre vo všeobecnosti. V tejto časti je uvedený prehľad všetkých výstražných značiek s niektorými podstatnými detailami.

I. Všeobecné výstražné značky

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
101
Nebezpečenstvo
Značka upozorňuje na iné nebezpečenstvo ako na to, na ktoré možno upozorniť vhodnou výstražnou značkou.Pod touto výstražnou značkou sa štandardne použije dodatková tabuľka Spresňujúce informácie, ktorá podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách nebezpečenstva.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\509-50.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\509-51.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\509-61.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\509-66.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\509-70.png
Značka bez bližšieho určenia nebezpečenstva sa používa len ako premenná značka.

I. 1. Stavebno-technické vlastnosti cesty

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
110
Zákruta
Značka upozorňuje na nebezpečnú zákrutu vo vyznačenom smere, ktorej bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy.Vzhľadom na znenie významu („vo vyznačenom smere“) je prípustná modifikácia vyobrazenia symbolu.
 C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\110-20.png
111
Dvojitá zákruta
Značka upozorňuje na dve alebo viac zákrut nasledujúcich bezprostredne za sebou vo vyznačenom smere, ktorých bezpečný prejazd si vyžaduje výrazné zníženie rýchlosti jazdy. Vzhľadom na znenie významu („vo vyznačenom smere“) je prípustná modifikácia vyobrazenia symbolu.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\111-10.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\111-20.png
Ak je zákrut viac, vyznačí sa dĺžka nebezpečného úseku na dodatkovej tabuľke Dĺžka úseku (namiesto dodatkovej tabuľky s počtom zákrut ).
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\502-50.png
Jednotlivé zákruty v rámci takého úseku sa už potom neoznačujú.
112
Klesanie
Značka upozorňuje na nebezpečné klesanie.Číslo vyjadruje sklon klesania v percentách.
113
Stúpanie
Značka upozorňuje na nebezpečné stúpanie.Číslo vyjadruje sklon stúpania v percentách.
114
Zúžená vozovka
Značka upozorňuje na zúženú vozovku z vyznačenej strany alebo strán.Vzhľadom na znenie významu („z vyznačenej strany alebo strán“) je prípustná modifikácia vyobrazenia symbolu.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\114-10.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\114-20.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\114-30.png
115
Nerovnosť vozovky
Značka upozorňuje na nerovnosti povrchu vozovky ako sú výtlky, výmole alebo vyjazdené koľaje.Značka sa nesmie použiť na označenie spomaľovacieho prahu, keďže prah nie je nebezpečenstvo ani nejde o nerovnosť vozovky.
116
Nebezpečná krajnica
Značka upozorňuje na zníženú, nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu.

I. 2. Stav vozovky a externé vplyvy

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
120
Nebezpečenstvo šmyku
Značka upozorňuje na zvýšené riziko vzniku šmyku vozidla aj na suchej ceste.
Vzhľadom na vypustenie dodatkovej tabuľky Nepriaznivé poveternostné podmienky už nie je naďalej možné používať nelogickú, aj keď hojne rozšírenú, kombináciu o riziku šmyku na suchej ceste za mokrej vozovky alebo iných nepriaznivých poveternostných podmienok.
121
Sneh alebo poľadovica
Značka upozorňuje na ujazdený alebo zľadovatený sneh alebo na poľadovicu.
122
Štrk na vozovke
Značka upozorňuje na zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidla.
125Padnuté kameneZnačka upozorňuje na zvýšené riziko výskytu kameňov v dôsledku zosuvu alebo padania kameňov na vozovku.Zásadným spôsobom sa upravil charakter nebezpečenstva, pred ktorým vystríha táto značka. Nebezpečenstvom nie je v ani tak samotné padanie kameňov, ale fakt, že padnuté kamene, resp. skaly zostávajú ležať na vozovke a hrozí náraz do nich. Teda vodič nemá zrýchliť, aby znížil riziko, že mu kameň padne na vozidlo (to je jednak veľmi nepravdepodobné a jednak nežiaduce), ale naopak – má spomaliť, aby znížil riziko nárazu do prekážky alebo zrážky s protiidúcim vozidlom, ktoré sa náhle vyhýba kameňu na vozovke. 

Zároveň značka vyznačuje, z ktorej strany kamene padajú. Ak je riziko výskytu kameňov prevažne na ľavej strane vozovky, symbol sa vyobrazuje zrkadlovo. To preto, že na danej strane vozovky je väčšie riziko výskytu kameňov na vozovke a podľa tejto polohy sa líši aj charakter nebezpečenstva: pri kameňoch vľavo treba dávať väčší pozor na protiidúce vozidlá, ktorých vodiči podcenili nebezpečenstvo a náhle sa padnutým kameňom vyhýbajú.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\125-10.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\125-20.png
126
Bočný vietor
Značka upozorňuje na zvýšené riziko silného alebo nárazového vetra.

I. 3. Organizácia a stav premávky

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
130 
Kolóny
Značka upozorňuje na vytváranie kolóny vozidiel.Značka sa používa spravidla ako premenná v rámci líniového riadenia dopravy.
131 PrácaZnačka upozorňuje na prácu na ceste alebo v jej blízkosti, ktorá môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo pri ktorej môžu byť ohrození pracovníci, ktorí túto činnosť vykonávajú.Značka sa používa spravidla ako dočasná.
132Obojsmerná premávkaZnačka  upozorňuje, že na rozdiel od doterajšieho úseku je cestná premávka vedená v oboch smeroch.Vzhľadom na základnú definíciu výstražných značiek (upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti) sa táto značka má používať len tam, kde cesta s jednosmernou premávkou prechádza do obojsmernej premávky a nie je to ľahko rozoznateľné.
135Svetelné signályZnačka upozorňuje na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi.Vzhľadom na základnú definíciu výstražných značiek (upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti) sa táto značka má používať len tam, kde svetelné signály nie sú pre vodiča rozoznateľné v takej dostatočnej vzdialenosti, aby mohol včas a bezpečne zastaviť bez akýchkoľvek problémov. Mimo obce sa značka umiestňuje pred svetelnými signálmi spolu so značkou Najvyššia dovolená rýchlosť.
136KrižovatkaZnačka upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami a uplatňujú sa všeobecné pravidlá o prednosti v jazde.Vzhľadom na základnú definíciu výstražných značiek (upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti) sa táto značka má používať len pred ťažko rozoznateľnou križovatkou s pripojením z pravej strany, na ktorej nie je prednosť v jazde upravená značkami. V obci sa táto značka spravidla neumiestňuje.

I. 4. Pohyb na ceste

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
140
Chodci
Značka upozorňuje na zvýšený pohyb chodcov na vozovke.Pri umiestnení značky vľavo od vozovky sa symbol vyobrazuje zrkadlovo.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\140-20.png
Vzhľadom na základnú definíciu výstražných značiek (upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti) sa táto značka má používať len mimo križovatiek tam, kde je pešia premávka smerovaná na vozovku a nie je to ľahko rozoznateľné pre vodiča.
141DetiZnačka upozorňuje na zvýšený pohyb detí a zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky.Pri umiestnení značky vľavo od vozovky sa symbol vyobrazuje zrkadlovo.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\141-20.png
Vzhľadom na základnú definíciu výstražných značiek (upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti) sa táto značka nemá používať tam, kde zvýšený pohyb detí vypláva z povahy oblasti – obytná zóna, školská zóna, zóna 20/30.
142Priechod pre chodcovZnačka upozorňuje na priechod pre chodcov.Pri umiestnení značky vľavo od vozovky sa symbol vyobrazuje zrkadlovo.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\142-20.png
Pomerne nelogická a nesystémová značka – priechod pre chodcov nie je nebezpečenstvo, resp. ak by mohol byť, tak sa nemá vôbec vyznačiť. Na označenie priechodu pre chodcov, ktorý nemusí byť pre vodiča očakávateľný, sa používa informačná značka Priechod pre chodcov.
143CyklistiZnačka upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistov alebo na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.Pri umiestnení značky vľavo od vozovky sa symbol vyobrazuje zrkadlovo.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\143-20.png
Vzhľadom na základnú definíciu výstražných značiek (upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti) sa táto značka používa mimo križovatiek tam, kde cyklistická premávka križuje cestu alebo vchádza na ňu a nie je to ľahko rozoznateľné pre vodiča.
145ZverZnačka upozorňuje na zvýšené nebezpečenstvo neočakávaného pohybu voľne žijúcej zveri cez cestu.Ak je symbol na značke nahradený symbolom obojživelníka, značka upozorňuje na miesto, kde vo väčšom množstve tiahnu cez cestu drobné živočíchy. Je však otázne, či z hľadiska logiky a systematiky ide v takom prípade stále o tú istú značku, o tú istú výstrahu. Povaha nebezpečenstva sa totiž zásadným spôsobom zmení – pri zveri je to výstraha pre vodiča pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí jemu (v prípade zrážky so zverom bývajú následky fatálne), avšak pri obojživelníkovi je to výstraha pre vodiča pred nebezpečenstvom, ktoré spôsobuje on tým obojživelníkom.
Pri umiestnení značky vľavo od vozovky sa symbol vyobrazuje zrkadlovo.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\145-20.png     C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\145-21.png
Iné symboly zvierat (napr. vydra, veverička) nie sú prípustné.

Značka môže byť umiestnená len na cestách s premávkou umožňujúcou vyššie rýchlosti, na ktorých divá zver často migruje cez cestu. Na cestách s oplotením pre divú zver nie je značka potrebná.
146Hospodárske zvieratáZnačka upozorňuje na častý výskyt hnaných hospodárskych zvierat na ceste.Pri umiestnení značky vľavo od vozovky sa symbol vyobrazuje zrkadlovo.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\146-20.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\146-10.png
Iné symboly zvierat (napr. kôň) nie sú prípustné.

II. Priecestné značky

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
151
Priecestie
Značka upozorňuje na priecestie.Značka sa štandardne používa spolu so značkou Návesťou pred priecestím s tromi pruhmi, ktorá je umiestnená pod ňou (v obci, pri rýchlosti do 50 km/h, ak je priecestie jasne viditeľné, postačuje samotná značka Priecestie).

Okrem železničného priecestia možno priecestné značky použiť aj na iné druhy priecestí, napr. električkové.
152   
Návesť pred priecestím
Značka informuje o vzdialenosti k priecestiu. 
Značka s vyznačenými tromi pruhmi informuje o vzdialenosti 240 m k priecestiu, značka s dvoma pruhmi o vzdialenosti 160 m k priecestiu a značka s jedným pruhom o vzdialenosti 80 m k priecestiu.
Pri umiestnení značky vľavo od vozovky sa symbol (pruhy) vyobrazuje zrkadlovo.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\152-20.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\152-21.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\152-22.png
V prípade iných ako uvedených vzdialeností sa skutočná vzdialenosť uvedie v hornej časti značky.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\152-25.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\152-15.png   C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\152-26.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\152-16.png   C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\152-27.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\152-17.png
153Výstražný krížZnačka označuje priecestie.Ak je na značke v strede kríža vyobrazený symbol blesku, značka tiež informuje o tom, že dráha je elektrifikovaná a v jej priestore je vysoké napätie.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\150-51.png
Ak z priestorových dôvodov nie je vhodné výstražný kríž umiestniť zvisle, umiestni sa vodorovne (štandardne pri jeho umiestnení na výložníku nad vozovkou).
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\150-52.png  C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\150-53.png
Výstražné kríže sa umiestňujú tesne pred priecestie (čo najbližšie k prvej koľajnici zo smeru jazdy ako je možné) a na rovnakom mieste ako svetelné signály pre priecestia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok