Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Informačné značky IV

Toto je predposledná časť série článkov o informačných značkách. V prvej časti je uvedený základný prehľad o tejto početnej a rôznorodej skupine dopravných značiek, druhá časť je venovaná rozdielom oproti minulosti a tretia časť predstavuje podrobnosti o značkách o prednosti, cestách s osobitnými pravidlami a návestiach. V tejto štvrtej časti začneme orientačnými značkami, a to číslovaním a smerovými značkami mimo diaľnic. Séria článkov o informačných značkách sa uzavrie piatou časťou o smerových značkách na diaľniciach, smerových značkách pre cyklistov, náhradných trasách a obchádzkach a o pruhových značkách.

IV. Orientačné značky

Orientačné značky je najkomplikovanejšia časť dopravného značenia. Ich ozaj správne používanie vyžaduje mať prepracovaný systém – dopravnú politiku (kam, koho a kadiaľ chceme dostať), mať zavedenú zmysluplnú hierarchiu cieľov (čo a kde na značke ukážeme), nepodliehať developerským, politickým či iným bočným tlakom (značka nie je reklamný billboard), vidieť za horizont svojho mesta/okresu/kraja (raz vyznačený cieľ sa musí značiť až do jeho dosiahnutia) a poznať všetky ďalšie zákonitosti a nuansy tejto komplexnej problematiky. Autor textu otvorene priznáva, že na to nie je žiaden odborník ani poloodborník, tak si rozumy požičal od niekoho, kto sa v tom naozaj vyzná a čerpal pritom ešte len z momentálne pripravovaných materiálov (čiže v detailoch môžu byť nakoniec niektoré technické veci trochu inak). Za poskytnutie týchto materiálov, ako aj za odpovede na mnohé (blbé) otázky a za rady, ich spracovateľom ďakuje. Všetky prípadné chyby a nepresnosti idú na vrub iba autora tohto textu.

Číslovanie

350 Číslo cesty I. alebo II. triedy

znacka Cislo cesty I. alebo II. triedy

Značka informuje o čísle cesty I. triedy alebo o čísle cesty II. triedy.

Cesty I. triedy sa označujú 1- a 2-miestnymi číslami (1 až 99), cesty II. triedy 3-miestnymi číslami (100 až 999). Na značke sa nesmie používať zvykové označovanie I/11, II/357.

znacka Cislo cesty I. alebo II. triedy znacka Cislo cesty I. alebo II. triedy znacka Cislo cesty I. alebo II. triedy

Značka sa používa zvyčajne ako vložená do smerovej značky. Možno ju použiť aj samostatne, napr. pod značkou Hlavná cesta značka Hlavná cesta za križovatkou či za obcou.

Pravidlá cestnej premávky vzťahujúce sa na cestu I. alebo II. triedy

Na ceste I. triedy mimo obce sa nesmie zastaviť a stáť na inom mieste než na parkovisku (výnimkou je núdzové státie). Na ceste I. triedy je zakázaná jazda vozidiel nad 7,5 t a vozidiel nad 3,5 t s prípojným vozidlom v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta od 07:00 do 19:00 a v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja od 00:00 do 22:00; ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy platí v tento deň v čase od 00:00 do 22:00 (výnimky zo zákazu). Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom širším ako 0,6 m.

Na ceste I. a II. triedy je zakázané používanie zvláštnych motorových vozidiel (výnimky zo zákazu) a vozidiel so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, ktoré im bolo pridelené z dôvodu, že sú používané na poľnohospodárske alebo lesné práce.

Na ceste II. triedy je zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom širším ako 0,6 m v časoch 6:00-9:00, 15:00-20:00 a 23:00-4:00 a počas vyššie uvedeného zákazu jazdy vozidiel nad 7,5 t a vozidiel nad 3,5 t s prípojným vozidlom na ceste I. triedy.

Na Slovensku máme 54 ciest I. triedy s celkovou dĺžkou cca 3 300 km a 95 ciest II. triedy s celkovou dĺžkou cca 3 600 km. Podrobnejšie údaje o cestách I. a II. triedy sú uvedené na webe cestnej databanky prevádzkovanej Slovenskou správou ciest (.csv).

351 Číslo cesty III. triedy

Číslo cesty III. triedy

Značka informuje o čísle cesty III. triedy.

Cesty III. triedy sa označujú 4-miestnymi číslami (1000 až 9999). Do roku 2015 boli označované až 6-miestnymi číslami podľa čísla najbližšej cesty I. alebo II. triedy. Na značke sa nesmie používať zvykové označovanie III/1015.

Značka sa nikdy nepoužíva samostatne, vždy iba ako vložená do smerovej značky, aj to iba vo výnimočných prípadoch. Drvivá väčšina ciest III. triedy nie je tvorená dlhými súvislými úsekmi, ich označovanie číslami je preto z hľadiska orientácie vodičov úplne irelevantné (odhliadnuc od toho, že už len samotné ich označovanie 4-miestnymi číslami znamená, že sú za jazdy prakticky nezapamätateľné). Výnimočný prípad použitia čísla cesty III. triedy na smerovej značke prichádza do úvahy len vtedy, ak ide o tranzitnú cestu na inú cestu vyššej triedy. V takom prípade sa to odôvodňuje potrebou informovania vodičov ťažkej nákladnej dopravy (nad 12 t) o triede cesty (teda nie o jej konkrétnom čísle) vzhľadom na všeobecný zákaz tranzitu takej dopravy po cestách III. triedy, aj keď vhodnejšie a účelnejšie by bolo na danej ceste umiestniť radšej priamo zákazovú značku.

Pravidlá cestnej premávky vzťahujúce sa na cestu III. triedy

Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným vozidlám nad 12 t a jazdným súpravám nad 12 t (výnimky zo zákazu). Na ceste III. triedy za zníženej viditeľnosti je zakázané používanie vozidiel so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C, ktoré im bolo pridelené z dôvodu, že sú používané na poľnohospodárske alebo lesné práce.

Na Slovensku máme 2 100 ciest III. triedy s celkovou dĺžkou viac ako 10 000 km. Podrobnejšie údaje o cestách III. triedy sú uvedené na webe cestnej databanky prevádzkovanej Slovenskou správou ciest (.csv).

352 Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty

znacka Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty

Značka informuje o čísle diaľnice alebo o čísle rýchlostnej cesty.

Diaľnice (D) sú smerovo rozdelené komunikácie s obmedzeným pripojením a prístupom a s mimoúrovňovými kríženiami s ostatnými komunikáciami. Rýchlostné cesty (R) svojím stavebno-technickým vyhotovením patria tiež medzi diaľnice, odlišujú sa návrhovými prvkami. 

Označenie komunikácie číslom diaľnice neznamená, že tam platia pravidlá cestnej premávky ako na diaľnici!

znacka Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty znacka Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty znacka Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty znacka Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty

Z hľadiska farebnosti by sa pre číslo diaľnice hodila skôr zelená farba s tým, že odlíšenie od čísel ciest I. triedy, resp. od čísel E-ciest, by bolo iným tvarom ako obdĺžnikom. Taktiež používanie formátu Dx a Rx je nesystémové, čo vyplýva z nesprávneho usporiadania cestnej (diaľničnej) siete.

Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je uvedený v prílohe č. 2 k cestnému zákonu. Celková dĺžka ich prevádzkovaných úsekov je k 1. 1. 2020 takmer 800 km (nie všetky sú smerovo rozdelené).

353 Číslo E-cesty

znacka Cislo E-cesty

Značka informuje o čísle cesty zaradenej do medzinárodnej siete ciest kategórie E.

Do medzinárodnej siete sa cesty zaraďujú na základe Európskej dohody o hlavných cestách s medzinárodnou premávkou (AGR) – European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) z roku 1975. Z tejto dohody vyplýva trasovanie, číslovanie aj samotná grafika označovania.

E-cesty na Slovensku

E 50 (Brest – Makhachkala) Vedie z Francúzska cez Nemecko, Česko, Slovensko a Ukrajinu do Ruska. Cez Slovensko prechádza v línii Brno – Trenčín – Prešov – Košice – Uzhhorod.

E 58 (Wien – Rostov-na-Donu) Vedie z Rakúska cez Slovensko, Ukrajinu, Rumunsko a Moldavsko do Ruska. Cez Slovensko prechádza v línii Wien – Bratislava – Zvolen – Košice – Uzhhorod.

E 65 (Malmö – Chania) Vedie zo Švédska cez Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Srbsko a Severné Macedónsko do Grécka. Cez Slovensko prechádza v línii Břeclav – Bratislava – Mosonmagyaróvár.

E 75 (Vardø – Sitia) Vedie z Nórska cez Fínsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Severné Macedónsko do Grécka. Cez Slovensko prechádza v línii Český Těšín – Žilina – Bratislava – Mosonmagyaróvár.

E 71 (Košice – Split) Vedie zo Slovenska cez Maďarsko do Chorvátska (oficiálne by mala prechádzať aj cez Bosnu a Hercegovinu). Cez Slovensko prechádza v línii Košice – Miskolc.

E 77 (Pskov – Budapest) Vedie z Ruska cez Estónsko, Lotyšsko, Litvu, Poľsko a Slovensko do Maďarska. Cez Slovensko prechádza v línii Kraków – Ružomberok – Zvolen – Budapest.

E 371 (Radom – Prešov) Vedie z Poľska na Slovensko. Cez Slovensko prechádza v línii Rzeszów – Svidník – Prešov.

E 442 (Karlovy Vary – Žilina) Vedie z Česka na Slovensko. Cez Slovensko prechádza v línii Olomouc – Žilina.

E 571 (Bratislava – Zvolen – Košice) Vedie iba v rámci Slovenska. Táto cesta by sa nikdy nemala reálne značiť, keďže je plne zahrnutá v ceste E 58, a teda význam jej značenia je nulový.

E 572 (Trenčín – Žiar nad Hronom) Vedie iba v rámci Slovenska.

E 575 (Bratislava – Dunajská Streda – Györ) Vedie zo Slovenska do Maďarska.

Podrobnejšie údaje o E-cestách na Slovensku sú uvedené na webe cestnej databanky prevádzkovanej Slovenskou správou ciest.

355 Kilometrovník

Kilometrovník (základný)

Značka informuje o približnej vzdialenosti v kilometroch od začiatku cesty alebo od iného referenčného bodu na ceste.

Základný variant značky (bez čísla cesty) sa používa každých cca 500 m. Variant s číslom cesty sa používa každých 5 km, a to v zásade len na diaľnici (vrátane rýchlostnej cesty) a ceste I. triedy. Výnimočne aj na ceste II. triedy, nikdy na ceste III. triedy.

Kilometrovník (s číslom diaľnice) Kilometrovník (s číslom rýchlostnej cesty) Kilometrovník (s číslom zvlášť významnej cesty I. triedy)

Kilometrovník môže obsahovať aj smer k najbližšiemu telefónu núdzového volania, avšak vhodnejšie je ukazovať k nemu smer na smerových stĺpikoch (sú osadené oveľa hustejšie ako kilometrovníky, a teda osoba v prípade núdze zistí reálny smer k telefónu rýchlejšie a ľahšie).

Smerové značky na cestách mimo diaľnic

Uvádzanie cieľov

Názvy cieľov sa vždy uvádzajú s veľkým začiatočným písmenom, a to aj vtedy, ak nejde o geografický názov (Centrum, Radnica). Pri dvojčlenných názvoch s odvodeným podnázvom sa veľkými písmenami začínajú oba názvy (Nitra-Centrum, Bratislava-Východ).

Názvy zahraničných cieľov sa uvádzajú v vždy v úradnom jazyku štátu, na ktorého území cieľ leží („Břeclav“, „Wien“, „Győr“, „Stary Sącz“, „Uzhhorod“). Názvy v ukrajinčine sa prepisujú oficiálnou transkripciou do latinky. Nepoužívajú sa slovenské názvy zahraničných cieľov (Viedeň, Budapešť, Krakov, Užhorod).

Vkladanie iných značiek

Do smerových značiek možno okrem čísla cesty/diaľnice vkladať aj regulačné, výstražné či iné informačné značky. Možno tak do smerovej značky vložiť napr. výstražnú značku Priecestie značka Priecestie, ak je potrebné upozorniť na železničné priecestie bezprostredne za odbočením alebo vložiť do nej značku o zákaze vjazdu znacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla, ak je potrebné informovať o obmedzení premávky v niektorom smere za križovatkou. 

Do postranne (prízemne) umiestnených smerových značiek sa značky vkladajú do šípky a do portálových smerových značiek sa značky vkladajú pod cieľový blok; ak  však ide o značku platnú len pre určitý jazdný pruh, vloží sa do príslušnej šípky. Ak sa vkladaná značka vzťahuje len k jednotlivému cieľu, umiestňuje sa vpravo vedľa cieľa.

Pri vkladaní značiek do smerových značiek treba vždy brať do úvahy, že smerové značky samy o sebe obsahujú veľké množstvo informácií, preto do nich možno vložiť inú značku len vtedy, ak je to z hľadiska orientácie vodičov nevyhnutné a nedôjde tým k informačnému presýteniu smerovej značky a zbytočnému zväčšovaniu jej rozmerov.

Do smerových značiek nemožno vložiť dodatkovú tabuľku (teda zostavu značka+dodatková tabuľka), keďže by to nebolo dostatočne čitateľné, ani takú značku, ktorej čitateľnosť je vo vloženom formáte značne obmedzená (napr. Maximálna dĺžka znacka Maximalna dlzka). Ak je potrebné predbežne informovať o takých značkách, treba použiť samostatné predbežné značky, čiže zostavu značka + dodatková tabuľka Vzdialenosť dodatkova tabulka Vzdialenost alebo Smerová šípka dodatkova tabulka Smerova sipka, príp. informačnú tabuľu.

Nad veľkoplošné orientačné značky možno umiestniť tabuľku s doplňujúcimi informáciami, ako sú napríklad dočasné ciele alebo medzinárodné poznávacie značky.

Spoločne k smerovým značkám mimo diaľnice

Značky sa používajú na informovanie o smere jazdy (odbočenia), ak sa miesto jazdného úkonu nachádza na ceste, ktorá nie je označená značkou Diaľnica  znacka Dialnica

Z hľadiska toho, či sa má použiť smerová značka zo skupiny mimo diaľnice alebo na diaľniciach nie je teda smerodajné miesto umiestnenia značky, ale miesto (jazdného úkonu, manévru, odbočenia), o ktorom značka informuje. Tiež nie je smerodajná stavebno-technická kategória komunikácie (či ide o diaľnicu, rýchlostnú cestu, cestu I. triedy, …), ale to, či je daná komunikácia označená značkou Diaľnica znacka Dialnica alebo nie.

Príklad:

Vo výjazdovej vetve diaľnice sa ako predzvesť informujúca o smeroch jazdy v križovatke na konci výjazdu (čo je už mimo diaľnice) použije „modrá“ smerová predzvesť Smerová predzvesť (styková križovatka, priamo) alebo smerová a pruhová predzvesť Smerová a pruhová predzvesť, hoci je umiestnená ešte pred značkou Koniec diaľnice znacka Koniec dialnice

Spoločne k predzvestiam, smerovej návesti a tabuľovému smerníku

Základná (podkladová) farba týchto značiek je modrá, pričom jednotlivé ciele sa vyobrazujú vo farebnosti podľa príslušného šípového smerníka v závislosti od druhu cieľa. Teda “bežný” (sídelný) cieľ ostáva modrý, diaľničný cieľ je zelený, zvláštny/miestny (v obci) cieľ je biely a turistický cieľ je hnedý. Miestny cieľ značený mimo obce (napr. odbočenie na centrum ešte pred značkou Obec značka Obec) je modrý (v tvare Obec-Centrum).

Ak sa však na značke vyznačuje aspoň jeden smer jazdy výlučne (bezprostredne, priamo) na cestu označenú značkou Diaľnica znacka Dialnica, základná (podkladová) farba tejto značky je zelená, pričom iné ako diaľničné ciele sa vyobrazujú vo farebnej vložke podľa príslušného šípového smerníka v závislosti od druhu cieľa. Ak je značka tvorená niekoľkými samostatnými časťami, zelená farebnosť pri smerovaní výlučne na diaľnicu sa vzťahuje len na tú samostatnú časť. To je prípad tabuľového smerníka, na ktorom musia byť zobrazené všetky možné smery, pričom ak je niektorý smer výlučne na diaľnicu, tak zelený je iba ten a zvyšné smery ostávajú modré. Môže to byť tiež na portálových značkách (smerová predzvesť a smerová návesť), na ktorých sa ciele, ktoré nemajú spoločný jazdný pruh, zobrazujú na samostatných tabuliach, a teda zelená je iba tá časť/tabuľa, ktorá zobrazuje (aj) smer výlučne na diaľnicu.

Značky teda môžu byť buď len modré alebo len zelené, inú základnú (podkladovú) farbu mať nemôžu. Preto napr. ak sú všetky ciele na značke miestne/zvláštne, značka sama osebe je modrá a ciele sú uvedené v bielych vložkách. Zmena základnej farebnosti na zelenú nezávisí od smerovania na kategóriu komunikácie (D, R), ale na to, či je daná komunikácia označená značkou Diaľnica . Značenie na cieľ dosiahnuteľný prostredníctvom komunikácie kategórie D/R, ktorá však nie je označená ako diaľnica znacka Dialnica, ale napr. ako cesta pre motorové vozidlá znacka Cesta pre motorove vozidla, bude preto v modrej základnej farbe.

360 Smerová predzvesť

Smerová predzvesť (styková križovatka, priamo)

Značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom. 

Keďže značka informuje o smere jazdy vopred (advance direction sign), umiestňuje sa v dostatočnom predstihu pred križovatkou, aby vodič mohol prispôsobiť svoju jazdu daným informáciám. V obci ide o niekoľko desiatok metrov, mimo obce o pár stoviek metrov.

Jednotlivé grafické varianty značky vyplývajú z toho, či ide o priesečnú križovatku (tvar X), styčnú križovatku (tvar T) alebo kruhový objazd (vrátane turbínového tvaru).

Smerová predzvesť (priesečná križovatka)

priesečná križovatka

Smerová predzvesť (styková križovatka, priamo)

styčná križovatka, priamy smer (výnimočné použitie čísla cesty III. triedy)

Smerová predzvesť (styková križovatka, zboku)

styčná križovatka, smer zboku

Smerová predzvesť (kruhový objazd štvorramenný)

kruhový objazd, štvorramenný

Smerová predzvesť
(kruhový objazd trojramenný)

kruhový objazd, trojramenný

Smerová predzvesť (križovanie s diaľnicou, stykové križovatky)

križovanie s diaľnicou

Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi (portálové umiestnenie), okrem predbežného vyznačenia smeru jazdy k vyznačeným cieľom informuje zároveň o potrebe včasného zaradenia sa do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov. Pri portálovom umiestnení značky musí počet šípok zodpovedať počtu jazdných pruhov v danom mieste. Šípky sa umiestňujú spravidla tak, aby boli približne nad osami jazdných pruhov. Portálové značky možno použiť len vtedy, ak je každý z jazdných pruhov určený najviac pre dva smery jazdy.

Smerová predzvesť (portál - turbínový objazd - atypické usporiadanie rotor)

kruhový objazd (turbínový tvar), portálové umiestnenie

Cieľové bloky, pre ktoré neexistuje spoločný jazdný pruh, sa vyznačujú na samostatných tabuliach. Cieľové bloky, pre ktoré existuje spoločný jazdný pruh, sa spravidla vyznačujú na spoločnej tabuli.

Smerová predzvesť (portál – styková alebo priesečná križovatka – špeciálny prípad bez čísel ciest)

portálové umiestnenie so samostatnou tabuľou

361 Smerová a pruhová predzvesť

Smerová a pruhová predzvesť

Značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom a o radení do jazdných pruhov v priestore križovatky.

Aj táto značka je predzvesť (advance direction sign), preto tiež informuje o smere jazdy vopred. Na rozdiel od smerovej predzvesti však zároveň vopred informuje aj o radení jazdných pruhov v samotnej križovatke, teda aj o odbočovacích pruhoch v danom smere/smeroch, ktoré budú na križovatke. Počet šípok na značke teda nezodpovedá počtu jazdných pruhov v danom mieste. Sú to vždy iba prízemné (postranné) značky, nikdy nie portálové (nad vozovkou). 

Jednotlivé grafické varianty značky vyplývajú z toho, aké je radenie do jazdných pruhov. Vyznačujú sa len pruhy podstatné pre vodiča idúceho z daného smeru, nie aj pruhy či bypassy na objazde z iného smeru.

Smerová a pruhová predzvesť (styková alebo priesečná križovatka)

križovanie s diaľnicou

Smerová a pruhová predzvesť (kruhový objazd + bypass s vlastným pruhom)

kruhový objazd s bypassom vo vlastnom pruhu

Smerová a pruhová predzvesť (turbínový objazd – sekundárna cesta (2-pruh))

kruhový objazd (turbínový tvar)

362 Smerová návesť

Smerová návesť (jednoduchá – pri umiestnení za miestom manévru)

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom.

Značka už o smere jazdy neinformuje vopred ako predzvesti, ale už priamo v mieste jazdného úkonu (manévru). Umiestňuje sa preto bezprostredne pred alebo za miestom odbočenia, resp. v mieste odbočenia. Ide teda o priamu návesť (direction sign). Ostatné priame návesti sú tabuľový smerník a šípové smerníky. Priame návesti sa nemajú používať ako predbežné smerové značky (predzvesti, pred križovatkou) a nemajú sa ani vzájomne kombinovať (ak sa napr. použije smerová návesť, tak sa už nesmie použiť tabuľový či šípový smerník).

Pre každý vyznačovaný smer sa umiestňuje jedna značka. Farebné ciele (diaľnice, miestne/zvláštne ciele, turistické ciele) sa vyznačujú farebnými vložkami príslušnej farby (zelená, biela, hnedá). Poradie farieb v rámci jedného smeru zhora nadol je: zelená, modrá, biela, hnedá. 

Ak značka vyznačuje priame odbočenie vedúce výlučne na diaľnicu, má zelenú podkladovú farbu.

Poradie cieľov v rámci jedného smeru a farby sa riadi pravidlom sklopenia: cieľ, ku ktorému sa odbočuje neskôr, sa nachádza nad cieľom, ku ktorému sa odbočuje skôr, pričom pri rovnakom mieste odbočenia sú ciele smerom doľava vyznačené nad cieľmi smerom doprava (keby sa značka sklopila dozadu v smere jazdy, tak odbočenia budú zodpovedať ich umiestneniu na mape). Vyplýva z toho, že ciele v rámci jedného smeru a jednej farby sú usporiadané v takom poradí, v akom sa nachádzajú na tabuľovom smerníku či na zostave šípových smerníkov na nasledujúcej križovatke.

Smerová návesť (jednoduchá – pri umiestnení pred alebo v mieste manévru)

umiestnenie bezprostredne pred miestom manévru alebo v mieste manévru vrátane umiestnenia nad vozovkou (typicky na jednoramennom stožiari)

Smerová návesť (jednoduchá – pri umiestnení za miestom manévru)

umiestnenie bezprostredne za miestom odbočenia (obvykle v deliacom ostrovčeku), typicky pri klinovom odbočení bez odbočovacieho pruhu

Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi (portálové umiestnenie), informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov. Pri portálovom umiestnení môže mať každý jazdný pruh v danom mieste iba jeden smer jazdy.

Smerová návesť (úplná – pruhovo orientovaná)

portálové umiestnenie

Smerová návesť (úplná – pruhovo orientovaná)

portálové umiestnenie v mieste plného rozvinutia odbočovacieho pruhu

363 Tabuľový smerník

Tabuľový smerník (kompaktný formát)

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom; v prípade sídelných cieľov značka spravidla informuje aj o vzdialenosti do centra týchto cieľov.

Značka sa zvyčajne nachádza bezprostredne pred miestom odbočenia. Výnimočne ju možno umiestniť bezprostredne za miestom niektorého z odbočení, napr. v deliacom ostrovčeku, nikdy však nie v kruhovom objazde.

Značka musí zobrazovať všetky možné smery, ktoré prichádzajú do úvahy (t. j. dva alebo tri), pričom poradie smerov zhora nadol je proti smeru hodinových ručičiek začínajúc smerom priamo, potom je smer doľava a najnižšie je vždy smer doprava. Pre každý smer musí byť jedna značka. Farebnosť značky sa riadi rovnakými pravidlami ako je tomu pri smerovej návesti.

Tabuľový smerník (kompaktný formát)

kompaktný formát (všetky smery zobrazené na spoločnej podkladovej doske so spoločnými kontrastnými prúžkami)

Vzdialenosti sa uvádzajú len k sídelným cieľom, t. j. cieľom umiestneným priamo na modrej základnej ploche. Vzdialenosť sa uvádza do zvoleného dopravného stredu obce/mesta (obvykle hlavné námestie, kostol a pod.), ktorý sa volí jednotne pre všetky značky vyznačujúce smer k danej obci. V bezprostrednej blízkosti obce sa vzdialenosť neuvádza (obec je v bezprostrednej blízkosti vtedy, ak je vzdialenosť k značke Obec značka Obec menej ako 2/3 vzdialenosti do dopravného stredu obce). Vzdialenosť k sídelným cieľom možno tiež vynechať, ak je to potrebné zo šírkovo úsporných dôvodov. Zo šírkovo úsporných dôvodov možno tiež umiestniť číslo cesty nad šípku.

Tabuľový smerník (kompaktný formát – šírkovo úsporné usporiadanie)

šírkovo úsporné usporiadanie

Spoločne k šípovým smerníkom

Šípový smerník označuje miesto a smer odbočenia k vyznačeným cieľom; vždy sa nachádza bezprostredne za miestom odbočenia (odbočuje sa pred ním). Šípovým smerníkom sa nevyznačujú ciele v priamom smere. V kruhovom objazde sa zásadne používajú iba šípové smerníky.

Do šípových smerníkov sa nikdy nevkladajú farebné vložky (subplochy); šípové smerníky sú vždy jednofarebné. Pre poradie smerníkov a cieľov na nich uvedených, ako aj na uvádzanie vzdialeností k sídelným cieľom, platia rovnaké pravidlá ako pre smerové návesti. Na inom ako “modrom” smerníku sa vzdialenosti neuvádzajú.

Viacero šípových smerníkov pre rovnaký smer odbočenia sa umiestňuje nad sebou, pričom všetky musia mať rovnakú šírku. Ak sa spoločne umiestňujú šípové smerníky pre oba smery odbočenia (napr. na protiľahlej strane styčnej križovatky), môžu sa smerníky pre ľavý a pravý smer umiestniť buď vedľa seba alebo nad sebou tak, že smerníky pre ľavý smer sú nad smerníkmi pre pravý smer.

364 Šípový smerník

šípový smerník

Značka informuje o odbočení k vyznačeným cieľom a v prípade sídelných cieľov spravidla aj o vzdialenosti do centra týchto cieľov.

Značka môže byť vo variante doľava/doprava, s 1 riadkom/2 riadkami, iba s cieľom/cieľmi, so vzdialenosťou/bez vzdialenosti, s číslom cesty/bez čísla cesty vrátane možných kombinácií týchto informácií.

Šípový smerník variant iba s cieľom

Šípový smerník variant s číslom cesty, cieľom a vzdialenosťou

Šípový smerník variant s číslom cesty a dvoma cieľmi

365 Šípový smerník k diaľnici

Šípový smerník k diaľnici

Značka informuje o odbočení k diaľnici alebo k diaľniciam a podľa potreby aj o diaľkových cieľoch.

Značka s číslom diaľnice umiestneným pri hrote šípu a so symbolom diaľnice medzi číslom diaľnice a cieľom sa používa pri bezprostrednom odbočení výlučne na diaľnicu. Ostatné varianty sa používajú pri smerovaní na diaľnicu po inej ceste (nepriama referencia).

Na značkách pri bezprostrednom odbočení na diaľnicu sa vždy uvádza diaľkový cieľ; na značkách, ktoré nesmerujú bezprostredne na diaľnicu, možno vynechať diaľkový cieľ, príp. aj číslo diaľnice (ak ide o smerovanie ku všetkým diaľniciam v okolí), príp. možno vyznačiť viacero čísel diaľnic bez uvedenia diaľkových cieľov.

Na značke sa uvádza len hlavný diaľkový cieľ príslušnej diaľnice pre daný smer jazdy, resp. oba hlavné diaľkové ciele (na oba smery). Pri bezprostrednom odbočení na diaľnicu sa môžu vyznačiť dva diaľkové ciele, ak majú porovnateľný dopravný význam.

Šípový smerník k diaľnici priame odbočenie na diaľnicu

Šípový smerník k diaľnici odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici

Šípový smerník k diaľnici odbočenie na cestu smerujúcu k vyznačenej diaľnici/diaľniciam

Šípový smerník k diaľnici odbočenie na cestu smerujúcu k diaľnici/diaľniciam

366 Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu

Značka informuje o odbočení k zvláštnym cieľom alebo v obci informuje o odbočení k miestnym cieľom.

Zvláštne ciele sa vyznačujú symbolom druhu (ak existuje), názvom alebo kombináciou symbolu a názvu, pričom pri kombinácii sa symbol nachádza vľavo od názvu. Miestne ciele sa vyznačujú názvom. 

Názov môže byť buď konkrétny (názov ulice či miestnej časti) alebo druhový (Miestny úrad). Vyznačovanie výlučne symbolom alebo druhovým názvom je prípustné len vtedy, ak je z neho jednoznačné, o ktorý konkrétny cieľ ide (napr. jediná železničná stanica v širokom okolí) alebo ak nie je zmyslom smerovanie ku konkrétnemu cieľu, ale k druhu cieľa (napr. parkovisko P+R). Na jednom smerníku možno vyznačiť viacero cieľov len symbolmi.

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu miestny cieľ vyznačený názvom

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu zvláštny cieľ vyznačený symbolom a druhovým názvom

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu zvláštny cieľ vyznačený len symbolom

Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu viacero zvláštnych cieľov vyznačených symbolmi

367 Šípový smerník k turistickému cieľu

Šípový smerník k turistickému cieľu

Značka informuje o odbočení k  turistickým cieľom.

Turistické ciele sa vyznačujú symbolom druhu (ak existuje), názvom alebo kombináciou symbolu a názvu, pričom pri kombinácii sa symbol nachádza vľavo od názvu. Názov môže byť buď konkrétny (názov konkrétnej katedrály) alebo druhový (Katedrála). Vyznačovanie výlučne symbolom alebo druhovým názvom je prípustné len vtedy, ak je z neho jednoznačné, o ktorý konkrétny cieľ ide (napr. jediný hrad v širokom okolí). Na jednom smerníku možno vyznačiť viacero cieľov len symbolmi.

Šípový smerník k turistickému cieľu turistický cieľ vyznačený názvom

Šípový smerník k turistickému cieľu turistický cieľ vyznačený symbolom a druhovým názvom

Šípový smerník k turistickému cieľu turistický cieľ vyznačený len symbolom

Šípový smerník k turistickému cieľu viacero turistických cieľov vyznačených symbolmi

368 Nepriama návesť

Nepriama návesť

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným zvláštnym alebo turistickým cieľom prostredníctvom smeru jazdy k sídelnému cieľu.

Na značke možno uvádzať len zvláštne ciele (na bielom podklade), turistické ciele (na hnedom podklade) alebo  ich kombináciu. V prípade kombinácie sa zvláštne ciele vyobrazujú nad turistickými cieľmi.

Nepriame návesti sa používajú iba doplnkovo, podľa potreby. Informujú o smerovaní k zvláštnym/turistickým cieľom prostredníctvom odkazu na nejaký sídelný cieľ, ktorý sa vyznačuje na predzvestiach a priamych návestiach. Nepriame návesti sa umiestňujú len pred významnejšími križovatkami, príp. sa opakujú každých cca 10 km. Zvláštne/turistické ciele vyznačené na nepriamej návesti sa na predzvestiach a priamych návestiach až do ich blízkosti nevyznačujú; v blízkosti zvláštneho/turistického cieľa sa tento už potom neznačí na nepriamej návesti, ale na predzvestiach a priamych návestiach.

Nepriama návesť (len zvláštne ciele) nepriama návesť len s miestnymi cieľmi

Nepriama návesť (len turistické ciele) nepriama návesť len s turistickým cieľom

Nepriama návesť (kombinácia zvláštnych a turistických cieľov) nepriama návesť s miestnym aj turistickým cieľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok