Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Svetelné signály

Svetelné signály sa podobne ako zvislé a vodorovné značky používajú na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky. Svetelné signály sa dávajú svetelnými signalizačnými zariadeniami, čo je jeden z druhov dopravných zariadení. 

Svetelné signály majú tri základné charakteristiky: farbu (biela, červená, žltá, zelená), tvar (kruh, šípka, kríž, symbol) a polohu (hore, v strede, dole, vpravo, vľavo). Z bezpečnostných dôvodov sa musia signály s regulačnou funkciou (vyplýva z nich príkaz alebo zákaz) líšiť navzájom od seba aspoň v dvoch charakteristikách. Napríklad signál Stoj sa líši od signálu Voľno farbou (červená vs. zelená) a polohou (hore vs. dole), tvar majú ten istý (kruh).

Pruhové signály sa od seba líšia farbou (červená vs. zelená ) a tvarom (kríž vs. šípka), polohu majú tú istú. Signál Tento jazdný pruh sa nesmie používať Signál Tento jazdný pruh sa môže používať

Túto zásadu však nespĺňajú osobitné signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy (tzv. guľôčková sústava), ktoré sa od seba líšia iba tvarom, farbu aj polohu majú všetky signály guľôčkovej sústavy tú istú Signál Stoj pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy Signál Voľno pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy. Aj to je jeden z dôvodov, prečo v západnej Európe (na rozdiel od strednej a východnej) zväčša používajú pre vozidlá verejnej dopravy tzv. pražcovú sústavu, ktorej signály sa od seba navzájom líšia tvarom a polohou, rovnakú majú iba farbu.

pražcové signály

Umiestňovanie

Vyhláška na rozdiel od zvislých značiek neupravuje všeobecné zásady umiestňovania svetelných signalizačných zariadení (semafor, návestidlo). Majú sa umiestňovať tak, aby z ich orientácie bolo zrejmé, na ktorých účastníkov cestnej premávky sa vzťahujú a aby boli pre týchto účastníkov včas a dostatočne viditeľné. Zároveň platí, že nesmú prekážať vozidlám vo vozovke a ak sa umiestňujú na chodníku, mali by byť umiestnené tak, aby chodcom prekážali čo najmenej. Pri niektorých signáloch ich umiestňovanie vyplýva z významu (napr. pruhové signály sú umiestňované nad jazdnými pruhmi).

Semafory sa umiestňujú spravidla prízemne vpravo od priestoru určeného na premávku, a to na stožiare alebo výložníky, prípadne na portálové alebo obdobné konštrukcie. V špecifických prípadoch môžu byť umiestnené na inom mieste. Môžu sa použiť aj semafory, ktoré opakujú signál z hlavného (základného) semaforu – vedľajší (opakovací) semafor sa umiestňuje spravidla nad premávkovým priestorom, môže však byť umiestnený napr. vľavo od premávkového priestoru, predsadený do deliaceho ostrovčeka, vedľa hlavného semaforu otočený o určitý uhol (typicky návestidlá pre cyklistov) a pod.

Platnosť

Opravilo sa nepresné ustanovenie o nadradenosti svetelných signálov voči dopravným značkám (do 31. marca 2020 platilo, že svetelné signály sú nadradené dopravným značkám a ostatným dopravným zariadeniam). Nadradenosť svetelných signálov sa  však týka len značiek o prednosti v jazde znacka Daj prednost v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! znacka Koniec hlavnej cesty znacka Krizovatka s prednostou v jazde; všetky ostatné regulácie na danej križovatke (napr. prikázaný smer, zákaz vjazdu a pod.), ako aj všeobecné pravidlá (povinnosť dať prednosť protiidúcim vozidlám pri odbočovaní doľava, povinnosť dať prednosť chodcom pri odbočovaní, atď.) ostávajú zachované.

Z povahy veci vyplýva, že platnosť signálov nemôže byť upravená tak, ako je upravená platnosť zvislých značiek (viď napr. šírková či dĺžková platnosť značiek vo vyhláške). Platnosť signálov logicky vyplýva z významu a umiestnenia.

Symboly

Na svetelných signáloch sa okrem šípok vyznačujúcich smer nemôžu používať iné symboly ako tie, ktoré sú uvedené vo vyhláške.

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z.

 • zjednodušili sa významy svetelných signálov tak, aby zodpovedali ich štandardným významom bez uvádzania nadbytočných podrobností
 • z významu zeleného signálu sa vypustili ustanovenia o tom, kedy neplatia pri odbočovaní doprava a doľava všeobecné pravidlá
 • vypustili sa grafické vyobrazenia všetkých svetelných signálov (ponechali sa vyobrazenia len niektorých signálov, napr. v tvare šípok), keďže pre vodičov a chodcov postačuje (na rozdiel od značiek) aj slovný popis signálov (napr. signál červenej farby v tvare plného kruhu, signál v tvare bicykla, atď.) – vzory jednotlivých svetelných signálov však musia byť uvedené v predpise schválenom ministerstvom dopravy a uverejnenom na jeho webovom sídle (v súčasnosti ide o Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií VL 6.3)
 • zmenila sa grafika šípok: vyhláška 9/2009 smerové signály vs. Signál Stoj pre vozidlá, smerový Signál Čakaj pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový a symbolov: vyhláška 9/2009 symboly cyklo semafor vs. Signál Stoj pre cyklistov, smerový Signál Voľno pre cyklistov. Tiež sa zmenilo vyobrazenie výstražných signálov upozorňujúcich na chodcov, cyklistov, električku: vyhláška 9/2009 žlté symboly vs. Prerušovaný žltý signál so symbolom chodca Prerušovaný žltý signál so symbolom chodca a cyklistu Prerušovaný žltý signál so symbolom cyklistu Prerušovaný žltý signál so symbolom električky plus sa pridal signál upozorňujúci na autobus Prerušovaný žltý signál so symbolom autobusu
 • názov (a z toho plynúci význam) žltého signálu sa zmenil z Pozor na Čakaj
 • vypustil sa signál s dvoma červenými striedavo blikajúcimi svetlami umiestnenými vedľa seba vrátane ich rôznych grafických vyobrazení vyhláška 9/2009 signály s červenými striedavo prerušovanými signálmi, namiesto neho sa zaviedol dvojfarebný signál červená-žltá svetelné signály červená+žltá
 • vypustili sa signály pre cyklistov pre dva smery vyhláška 9/2009 cyklosemafor 2 smery
 • vypustila sa možnosť upozorňovať na skončenie zeleného signálu jeho pravidelným striedavým zhasínaním a rozsvecovaním
 • zaviedla sa možnosť označovať semafory pre cyklistov tabuľkou alebo návestidlom so symbolom bicykla Označenie návestidla pre cyklistov Signál označujúci návestidlo pre cyklistov
 • zaviedli sa doplnkové zariadenia k svetelným signálom Zelená šípka dopravné zariadenie Zelená šípka dopravné zariadenie Zelená šípka pre cyklistov a Čierna šípka dopravné zariadenie Čierna šípka
 • signály pre cyklistov sa jednoznačne rozdelili na také, ktoré sa používajú na riadenie premávky cyklistov v križovatke (trojfarebná sústava) a také, ktoré sa používajú pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku (dvojfarebná sústava)
 • znovu sa zaviedol rýchlostný signál (tzv. zelená vlna)

Prechodné obdobie

Tak ako pri dopravných značkách ani pri dopravných zariadeniach vyhláška neustanovuje žiadnu lehotu na povinnú výmenu. Doterajšie svetelné zabezpečovacie zariadenia sa teda nemusia povinne vymeniť za nové, s novými šípkami, symbolmi a pod.

Priecestné signály

Platí to aj pre priecestné zabezpečovacie zariadenia, na ktorých sa používajú dva striedavo prerušované signály červenej farby a ktoré sa nahradili štandardným semaforom, ibaže bez signálu zelenej farby. Vzhľadom na to, že sa takéto zariadenia nemusia vymieňať, v prechodnom ustanovení (§ 30 ods. 4) sa zachoval aj ich význam pre vodičov (povinnosť zastaviť pred nimi vozidlo) bez časového obmedzenia, keďže je isté, že tak ako v iných krajinách, ktoré prešli z blikajúcich červených signálov na červeno-žltý signál, budú aj u nás ešte desiatky rokov fungovať pôvodné signály. To platí aj pre zariadenia s týmito signálmi používané na iných miestach (výjazd hasičskej techniky, tunel a pod.).

Význam bieleho svetla na priecestných zariadeniach v prechodnom ustanovení uvedený nie je. Jeho význam totiž ani predtým vo vyhláške č. 9/2009 Z. z. uvedený nebol ani nemá analogický význam so zeleným signálom (ako je možno mylne zaužívané). Jediný jeho právny význam pre vodičov je uvedený v zákone o cestnej premávke a netýka sa možnosti či nemožnosti ísť cez priecestie, ale rýchlosti jazdy pred priecestím a počas prechádzania cez priecestie.

Použitie doterajších priecestných zabezpečovacích zariadení (s dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami) možno určovať do 31. marca 2024. Samotná realizácia takto určeného zariadenia už vyhláškou obmedzená nie je, čiže ich možno reálne umiestniť aj po 31. marci 2024 (samozrejme za predpokladu, že použitie takého zariadenia bolo určené v uvedenom prechodnom období).

Signály na riadenie premávky v križovatke

Na riadenie cestnej premávky vozidiel v križovatke sa používajú svetelné signály červenej, žltej a zelenej farby, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby dole. Ide o všeobecné signály pre vozidlá a platia pre všetky vozidlá okrem tých, pre ktoré sú zriadené osobitné signály (napr. pre cyklistov). 

semafor dolava+rovno semafor doprava

Umiestňujú sa pred križovatkou, spravidla vpravo vedľa vozovky prízemne, pričom plné signály a smerové signály (aj) priamo sa zvyčajne ešte opakujú nad vozovkou.

Všeobecné signály pre vozidlá sa delia na plné signály a smerové signály.

Plné signály majú tvar plného kruhu: Stoj Signál Stoj pre vozidlá, Čakaj Signál Čakaj pre vozidlá, Voľno Signál Voľno pre vozidlá.

Plné signály možno použiť bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú na vozovke vyznačené jazdné pruhy pre rôzne smery jazdy (platia pre všetky vozidlá).

Smerové signály majú tvar kruhu so symbolom šípky: Stoj Signál Stoj pre vozidlá, smerový Signál Stoj pre vozidlá, smerový Signál Stoj pre vozidlá, smerový Signál Stoj pre vozidlá, smerový Signál Stoj pre vozidlá, smerový a Čakaj Signál Čakaj pre vozidlá, smerový Signál Čakaj pre vozidlá, smerový Signál Čakaj pre vozidlá, smerový Signál Čakaj pre vozidlá, smerový Signál Čakaj pre vozidlá, smerový alebo tvar šípky: Voľno Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový.

Smerové signály možno použiť len vtedy, ak sú na vozovke vyznačené jazdné pruhy pre rôzne smery jazdy vodorovná značka Smerové šípky, pričom každý z vyznačených smerov jazdy môže byť riadený osobitne. Platia pre vozidlá jazdiace len v smere vyznačenom šípkou (neplatia pre jednotlivé jazdné pruhy, ale pre jednotlivé smery jazdy; čiže napr. ak sú v križovatke dva odbočovacie pruhy vľavo, nemusia premávku v nich riadiť dva semafory so smerovými signálmi so šípkami doľava). 

Postupnosť signálov (plných aj smerových) na semafore je VYPNUTÉ – Čakaj – Stoj – Stoj+Čakaj – Voľno – Čakaj – VYPNUTÉ. Okrem doplnkového signálu zelenej farby v tvare šípky nesmie signál zelenej farby svietiť súčasne so signálom červenej ani žltej farby.

Význam signálov

Stoj 

Signál Stoj pre vozidlá Signál Stoj pre vozidlá, smerový Signál Stoj pre vozidlá, smerový Signál Stoj pre vozidlá, smerový Signál Stoj pre vozidlá, smerový Signál Stoj pre vozidlá, smerový

Ak na križovatke svieti signál Stoj, vodič musí zastaviť pred križovatkou.

Ak je na križovatke vyznačená STOP čiara vodorovná značka STOP čiara, vodič musí zastaviť pred ňou.

Ak je na križovatke vyznačený predsunutý priestor pre cyklistov predsunutý priestor pre cyklistov 1 predsunutý priestor pre cyklistov 2, cyklista musí zastaviť až pred vzdialenejšou čiarou.

Občas sa možno stretnúť so snahami zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky tým, že sa v obci nainštaluje taký semafor, ktorý vozidlo prekračujúce rýchlosť zastaví pomocou červeného signálu. Najnovšie s argumentom, že dopravné zariadenia sa môžu používať aj na vynucovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Že sa dopravné zariadenia používajú aj na tento účel však neznamená, že sa tak môžu používať všetky, resp. akékoľvek dopravné zariadenie. Dopravným zariadením, ktoré slúži na vynútenie dodržania pravidiel cestnej premávky, je napr. spomaľovací prah, ktorý svojou konštrukciou a umiestnením núti vodičov dodržiavať najvyššiu dovolenú rýchlosť, ktorá na danom mieste platí alebo stĺpiky umiestnené pozdĺž chodníka, ktoré bránia vozidlám parkovať na ňom, a teda nútia vodičov dodržiavať zákaz zastavenia, ktorý tam platí. Svetelné signály však neslúžia na vynucovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky; svetelné signály riadia cestnú premávku. Okrem toho, zastavenie vodiča na červený signál nie je predsa vynútením dodržania najvyššej dovolenej rýchlosti a nie je to ani vhodný spôsob „riešenia“ problému s prekračovaním rýchlosti. 

Napriek svietiacemu plnému signálu Stoj môže vodič pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky, ak je zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky.

semafor+doplnkova sipka

Napriek svietiacemu plnému signálu Stoj môže vodič po zastavení pred križovatkou, resp. pred STOP čiarou, odbočiť vpravo, ak je semafor doplnený dopravným zariadením Zelená šípka.

semafor+zelena sipka

Dopravné zariadenie Zelená šípka môže byť obmedzená len na cyklistov – v takom prípade platí uvedený význam len pre nich (čiže odbočiť doprava napriek svietiacemu signálu Stoj môžu po zastavení len cyklisti).

semafor+zelena sipka pre cyklo

Čakaj

Signál Čakaj pre vozidlá Signál Čakaj pre vozidlá, smerový Signál Čakaj pre vozidlá, smerový Signál Čakaj pre vozidlá, smerový Signál Čakaj pre vozidlá, smerový Signál Čakaj pre vozidlá, smerový

Ak sa na križovatke rozsvieti signál Čakaj počas svietiaceho signálu Stoj, vodič sa musí pripraviť na jazdu.

Ak na križovatke svieti samostatný signál Čakaj, vodič musí zastaviť pred križovatkou (pravidlá o STOP čiare a predsunutom priestore pre cyklistov platia rovnako ako pri signále Stoj). Ak je už však vodič pri rozsvietení tohto signálu tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde.

Z minulosti zaužívaný názov signálu žltej farby „Pozor“ sa nahradil názvom „Čakaj“, ktorý oveľa vhodnejšie vystihuje podstatu tohto signálu, keďže ako varovanie či upozornenie pred nebezpečenstvom sa používajú iné svetelné signály žltej farby (viď nižšie). Dohovor cestných značkách a signáloch nepozná názvy signálov, popisuje ich významom. Ani v Nemecku nemajú signály svoje názvy; sú popísané svojím významom, pričom žltý signál má význam Vor der Kreuzung auf das nächste Zeichen warten (Čakajte pred križovatkou na ďalší signál). V Rakúsku majú svoj názov červený a zelený signál (Halt a Freie Fahrt), svietiaci žltý signál nemá svoj názov; názov Vorsicht má blikajúci žltý signál. Podobne je tomu aj v Holandsku či Švajčiarsku – svietiaci žltý signál nemá žiaden aspekt upozornenia (Pozor), ten má blikajúci žltý signál.

Voľno

Signál Voľno pre vozidlá Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový

Ak na križovatke svieti signál Voľno, vodič smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.

Dodržaním pravidiel cestnej premávky sa myslia najmä pravidlá pri odbočovaní či poslúchnutie pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky (príkaz, zákaz). Signál Voľno “prebíja” jedine značky o prednosti v jazde znacka Daj prednost v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! znacka Koniec hlavnej cesty znacka Krizovatka s prednostou v jazde; všetky ostatné regulácie na danej križovatke (napr. prikázaný smer, zákaz vjazdu a pod.), ako aj všeobecné pravidlá o odbočovaní (povinnosť dať prednosť protiidúcim vozidlám pri odbočovaní doľava, povinnosť dať prednosť chodcom pri odbočovaní, atď.) ostávajú zachované. Zelený signál nič nemení taktiež na pravidle, že vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke.

Z hľadiska rozsahu pravidiel, ktoré treba dodržať, nie je žiaden rozdiel medzi tým, či svieti plný alebo smerový signál Voľno.

Na blížiace sa skončenie zeleného signálu už nemožno vodiča upozorňovať jeho pravidelným striedavým zhasínaním a rozsvecovaním. V minulosti sa u nás po vzore Rakúska zaviedla táto možnosť, avšak bez poznania bližších súvislostí. Odhliadnuc od praktických negatív takého blikania (ktoré sú analogické s odpočítavaním zeleného signálu), podľa Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968) nesmie zelený signál pre vozidlá blikať; môže iba svietiť. Rakúsko ma z tohto článku výslovnú výnimku:

dohovor - výhrada Rakúska

Doplnkové signály

Doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky umiestnený pred križovatkou znamená, že vodič môže pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky napriek svietiacemu plnému signálu Stoj Signál Stoj pre vozidlá. Tým dodržaním pravidiel sa myslia predovšetkým pravidlá pri odbočovaní vpravo.

semafor+doplnkova sipka

Doplnková šípka je štandardne v smere doprava, môže však byť aj v smere priamo (na styčnej križovatke) a výnimočne môže byť aj kombinovaná šípka vpravo+priamo. Doplnkový signál sa má umiestňovať vedľa plného signálu Voľno Signál Voľno pre vozidlá.

Do budúcna možno uvažovať nad zavedením doplnkového signálu v tvare šípky žltej farby, ktorý by vyriešil problém nastávajúci pri zhasnutí doplnkovej zelenej šípky počas stále rozsvieteného červeného signálu. To má za následok, že ak sa v danej chvíli ku križovatke blíži vozidlo, ktorého vodič už nestihne bezpečne zastaviť, tak vojde do križovatky na červený signál, čím poruší pravidlá, hoci nechcel. Žltá doplnková šípka – s rovnakým významom Čakaj – by sa používala v prípadoch, kedy je nutné ukončiť doplnkový signál bez prechodu do plného zeleného signálu. Umiestňovala by sa na na úrovni žltého signálu.

Doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky doľava umiestnený v protiľahlom rohu križovatky znamená, že protiidúcim vozidlám svieti plný signál Stoj Signál Stoj pre vozidlá a vodič môže odbočiť vľavo. Môže sa používať len v nadväznosti na plné signály, nie na smerové.

Doplnkový signál žltej farby v tvare chodca Notifikačný signál o križovaní smeru chodcov, bicykla Notifikačný signál o križovaní smeru cyklistov alebo chodca a bicykla Notifikačný signál o križovaní smeru chodcov a cyklistov, ktorým je doplnený signál zelenej farby v tvare šípky Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový Signál Voľno pre vozidlá, smerový, upozorňuje vodiča, že pri odbočení križuje chodcov alebo cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere.

semafor doprava+krizovanie  semafor smerovy + cierna sipka+krizovanie

Tieto notifikačné signály o križovaní smeru sa nepoužívajú s doplnkovými zelenými signálmi, iba so smerovými signálmi. Umiestňujú sa vždy vedľa zelenej šípky, a to z tej strany ktorým smerom šípka ukazuje.

Doplnkové zariadenia

dopravné zariadenie Zelená šípka

Zelená šípka

Semafor s plnými svetlami doplnený Zelenou šípkou znamená, že napriek svietiacemu plnému signálu Stoj Signál Stoj pre vozidlá môže vodič po zastavení pred križovatkou, resp. pred STOP čiarou, odbočiť vpravo. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a iné vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

semafor+zelena sipka

dopravné zariadenie Zelená šípka pre cyklistov

Zelená šípka pre cyklistov

Dopravné zariadenie Zelená šípka môže byť obmedzené len na cyklistov – v takom prípade platí, že odbočiť doprava napriek svietiacemu signálu Stoj môžu po zastavení len cyklisti.

semafor+zelena sipka pre cyklo

Povinnosť vždy najskôr zastaviť pred odbočením doprava je zásadným rozdielom medzi svietiacou doplnkovou zelenou šípkou a medzi “plechovou” zelenou šípkou. Ďalším rozdielom je to, že toto zariadenie neexistuje so šípkou v inom smere. 

Zelená šípka sa umiestňuje na úroveň červeného signálu (teda doplnkové zariadenia – tabuľky – sú vo výške červeného signálu a doplnkové – svietiace – signály sú vo výške zeleného signálu).

dopravné zariadenie Čierna šípka

Čierna šípka

Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

semafor+cierna sipka semafor smerovy + cierna sipka  semafor+cierna a zelena sipka  semafor vlavo+cierna sipka semafor smerovy + cierna sipka+krizovanie semafor+cierna a zelena cyklo sipka

Ide o zariadenie, ktoré je potrebné na prelomenie všeobecného zákazu otáčať sa na križovatke s riadenou premávkou. Na umožnenie otáčať sa na riadenej križovatke sa už teda nemajú používať žiadne zvislé (pruhové) značky vyhláška 9/2009 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou ani vodorovné smerové šípky znázorňujúce otáčanie.

Čierna šípka sa môže použiť tak s plnými signálmi, ako aj so smerovými. Umiestňuje sa vľavo od červeného signálu Stoj. Ak ide o semafor so smerovými signálmi, umiestňuje sa vedľa signálu pre smer vľavo alebo vľavo a priamo.

Z hľadiska dodržania vnútornej konzistencie dopravných zariadení k svetelným signálom by bola vhodnejšia biela šípka na čiernom podklade:

semafor+biela sipka

Označenie návestidla pre cyklistov Signál označujúci návestidlo pre cyklistov

Medzi doplnkové zariadenia možno zaradiť aj bielu tabuľku alebo návestidlo so (svietiacim) symbolom bicykla, ktorými môže byť doplnený semafor menšej veľkosti s plnými svetlami. Takto označený semafor slúži na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke.

semafor pre cyklistov  cyklosemafor+navestidlo

Do budúcna možno zvážiť obmedziť obdobným spôsobom semafory napr. pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy (tabuľka so symbolom BUS pre autobusy a trolejbusy alebo TRAM pre električky), príp. pre vozidlá taxislužby (tabuľka so symbolom TAXI).

Signály na riadenie premávky mimo križovatky

Svetelné signály možno použiť aj na riadenie premávky mimo križovatky (napr. pred zúženým miestom, miestom na prechádzanie, riadeným vjazdom do objektu a pod.). Pre vodičov majú vtedy signály Stoj, Čakaj, Voľno obdobný význam, ako majú tieto signály pri riadení premávky v križovatke.

V tuneli môžu byť svetelné signály usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo, signálom žltej farby v strede a signálom zelenej farby vpravo. 

trojfarebny semafor vodorovny

Dvojfarebné semafory

V prípadoch, kde sa neriadi premávka v pravidelnom či nepravidelnom cykle a v zásade väčšinu času platí Voľno, sa svetelné signály spravidla používajú bez signálu Voľno, teda iba ako dvojfarebné semafory so svetelnými signálmi červenej a žltej farby v tvare plného kruhu. Ide napríklad o signály pred priecestím, pred tunelom, v tuneli, pred výjazdom vozidiel s právom prednostnej jazdy, pred vjazdom električky na cestu alebo pred iným podobným miestom, kde je potrebné zastaviť premávku len niekedy (napr. nepriehľadné miesto v stúpaní s nízkou intenzitou premávky, aby sa mohli vyhnúť protiidúce vozidlá).

Dvojfarebné semafory sa môžu používať len so signálmi v tvare plného kruhu (ako dvojfarebné nemôžu byť smerové signály so šípkou). Signály sú zvyčajne usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom žltej farby dole. V tuneli môžu byť dvojfarebné signály usporiadané horizontálne so signálom červenej farby vľavo a signálom žltej farby vpravo.

dvojfarebny semafor vodorovny

Postupnosť signálov na dvojfarebnom semafore je VYPNUTÉ – Čakaj – Stoj – VYPNUTÉ.

Do budúcna možno zvážiť zavedenie aj dvojfarebných smerových signálov.

Priecestné signály

Pred priecestím sa môžu použiť výhradne iba dvojfarebné semafory, ktoré sa používajú vždy spolu s výstražným krížom.

Ak je výstražný kríž umiestnený vedľa premávkového priestoru (vždy z oboch strán, ak nejde o “poľné” priecestia), kríž je orientovaný zvislo a semafor je nad krížom.

vystrazny kriz+semafor zvislo

Ak je výstražný kríž umiestnený nad premávkovým priestorom (nad vozovkou), kríž je orientovaný vodorovne a semafor je vedľa neho, spravidla z ľavej strany.

dvojfarebny semafor + kriz vodorovny

Dvojfarebné semafory bolo možné používať aj podľa predchádzajúcich predpisov (pred 1. aprílom 2020), akurát sa v praxi používali iba dva striedavo prerušované signály červenej farby, a to nielen pred železničným priecestím, ale aj pred výjazdom vozidiel s právom prednostnej jazdy (zvyčajne hasičských vozidiel) a na iných miestach. Nie je zriedkavé ani použitie trojfarebného semaforu tam, kde zelený signál Voľno svieti v zásade nepretržite (najmä pred tunelmi a v tuneloch), čo je chyba. Dvojfarebný semafor je vhodnejší ako blikajúce červené svetlá hlavne kvôli tomu, že má aj prechodný stav (signál žltej farby). Aj tu je potrebné zdôrazniť, že súčasné svetelné zabezpečovacie zariadenia sa nemusia v žiadnej lehote povinne vymieňať.

Ak ide len o výmenu starého výstražného kríža za nový, pričom pôvodný výstražník sa nemení, je možné umiestniť nový výstražný kríž aj nad výstražník.

priecestie Ružindolská Trnava
Ružindolská, Trnava
Priecestie_Ružindolská-Trnava
Ružindolská, Trnava (fotomontáž)

Kombinovanie signálov so značkami

V križovatke a bezprostredne pred križovatkou sa semafor môže kombinovať len s týmito zvislými značkami a dodatkovými tabuľkami k týmto značkám:

 1. značky o dávaní prednosti v jazde a o prednosti v jazde: znacka Daj prednost v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! znacka Koniec hlavnej cesty znacka Krizovatka s prednostou v jazde znacka Krizovatka s prednostou v jazde
 2. značky o smere jazdy: značka Prikázaný smer jazdy znacka Prikazany smer jazdy znacka Prikazany smer jazdy znacka Prikazany smer jazdy znacka Prikazany smer jazdy znacka Prikazany smer jazdy znacka Kruhovy objazd, výnimočne značka Zákaz odbočenia značka Zákaz odbočenia značka Zákaz otáčania

Na iných miestach okrem priecestí sa semafor môže kombinovať len s týmito zvislými značkami a dodatkovými tabuľkami k týmto značkám:

 1. všeobecné výstražné značky: napr. znacka Nebezpecenstvo znacka Zakruta vlavo znacka Stupanie znacka Zuzena vozovka z oboch stran znacka Nerovnost vozovky znacka Kolony znacka Praca znacka Obojsmerna premavka
 2. značky o dávaní prednosti v jazde a o prednosti v jazde: znacka Prednost protiiducich vozidiel znacka Prednost pred protiiducimi vozidlami
 3. značky o spôsobe jazdy (okrem zónových) vrátane ich ukončení: znacka Najnizsia dovolena rychlost značka Snehové reťaze znacka Najvyssia dovolena rychlost značka Zákaz predchádzania znacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla znacka Minimalna vzdialenost medzi vozidlami

Pri prízemnom umiestnení sa značka umiestňuje pod semaforom alebo vedľa neho (na strane vonkajšieho okraja); v prípade signálov v križovatke alebo pred križovatkou je prípustné umiestnenie značky nad semaforom.

Pri výškovom umiestnení sa značka umiestňuje vedľa semaforu alebo medzi dvojicou semaforov.

Na priecestí sa signály kombinujú výlučne a povinne so značkou Výstražný kríž znacka Vystrazny kriz znacka Vystrazny kriz znacka Vystrazny kriz znacka Vystrazny kriz, ktorá môže byť kombinovaná s dodatkovou tabuľkou Smerová šípka dodatkova tabulka Smerova sipka.

Odpočítavanie

Na označenie času, po ktorom dôjde k zmene farby svetelného signálu, možno použiť časový odpočet svetelného signálu. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný:

 • ak je odpočítavaný signál Stoj vrátane jeho kombinácie so signálom Čakaj, je odpočítavanie červené,
 • ak je odpočítavaný signál Voľno, je odpočítavanie zelené.

Samostatný signál Čakaj sa neodpočítava.

Ak je odpočet použitý so signálmi pre vozidlá, umiestňuje sa nad semafor. Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča používať pre vozidlá iba odpočet signálu Stoj. Odpočítavanie signálu Voľno môže spôsobovať v posledných sekundách zrýchľovanie jazdy vozidiel v snahe vodičov stihnúť prejsť cez križovatku na tento signál.

Rýchlostný signál

Rýchlostný signál možno použiť na označenie rýchlosti v kilometroch za hodinu, pri ktorej dodržaní dôjde vodič k ďalšiemu svietiacemu signálu Voľno (t. j. ide o vyjadrenie odporúčanej rýchlosti, ktorá umožní využiť tzv. zelenú vlnu na sérii niekoľkých riadených križovatiek). Číslice označujúce rýchlosť sú bielej farby na čiernom pozadí.

Návestidlo s rýchlostnými signálmi sa spravidla umiestňuje prízemne, vpravo od vozovky a môže obsahovať najmenej tri a najviac päť signálov. Signály vyznačujú hodnoty rýchlosti v násobkoch 10 km/h, pričom najnižšia možná hodnota je 30 km/h; usporiadané sú zhora nadol od najväčšej hodnoty po najnižšiu.

rychlostny signal

Ak sa v špecifických podmienkach umiestni návestidlo nad vozovkou, signály možno usporiadať horizontálne tak, že najvyššia hodnota je vľavo a najnižšia vpravo.

rychlostny signal - vodorovny

Rýchlostné signály možno použiť tiež tak, že sú umiestnené nad jednotlivými vyznačenými jazdnými pruhmi; v takom prípade ide o premenné signály.

Pruhové signály

Na riadenie cestnej premávky svetelnými signálmi v jazdných pruhoch sa používajú pruhové signály umiestnené nad jazdným pruhom. Pruhové signály majú tvar kríža červenej farby alebo tvar šípky zelenej alebo žltej farby. Ide o premenné signály, t. j. pri zmene signálov sa nemení ich poloha v rámci návestidla. Červený kríž a zelená šípka sú svietiace signály, žltá šípka je blikajúci signál.

Pre vodiča jednotlivé pruhové signály znamenajú:

Signál Tento jazdný pruh sa nesmie používať

Tento jazdný pruh sa nesmie používať

Signál Opustite tento jazdný pruh v smere šípky Signál Opustite tento jazdný pruh v smere šípky

Opustite tento jazdný pruh v smere šípky

Signál Tento jazdný pruh sa môže používať 

Tento jazdný pruh sa môže používať

Návestidlá s pruhovými signálmi sa umiestňujú výlučne nad vyznačené jazdné pruhy, pričom signál v tvare červeného kríža a signál v tvare žltej šípky sa môžu použiť iba samostatne, bez kombinácie s dopravnou značkou alebo iným svetelným signálom umiestneným nad daným jazdným pruhom. Signál v tvare zelenej šípky sa môže použiť buď samostatne alebo v spojení so (spravidla premennou) značkou Najvyššia dovolená rýchlosť znacka Najvyssia dovolena rychlost – v takom prípade je šípka umiestnená pod značkou.

Vo všeobecnosti možno uviesť, že pruhové signály sa majú používať tam, kde zobrazujú netypický stav. Pruhový signál v tvare červeného kríža Signál Tento jazdný pruh sa nesmie používať sa teda má používať najmä nad takým pruhom, ktorý je zvyčajne pre premávku otvorený (a má sa uzavrieť) a naopak – pruhový signál v tvare zelenej šípky Signál Tento jazdný pruh sa môže používať sa má používať nad takým pruhom, ktorý je zvyčajne pre bežnú premávku uzavretý (a má sa otvoriť).

Pruhové signály sa preto zvyknú používať nad tzv. kyvadlovým pruhom, t. j. pruhom, ktorý sa používa v čase striedavo v oboch smeroch jazdy (z oboch strán je takýto pruh vyznačený dvojitou prerušovanou čiarou kyvadlový pruh)

Okrem toho sa pruhový signál v tvare zelenej šípky Signál Tento jazdný pruh sa môže používať používa aj nad krajnicou, na ktorej sa v určitých časoch povoľuje premávka vozidiel (v nadväznosti na značky o jazde po krajnici znacka Jazda po krajnici znacka Opustite krajnicu znacka Koniec jazdy po krajnici, ktoré  majú čierny podklad, ak sú vo forme premenných značiek vyhotovených na báze svetelných bodov). 

Ak je to z hľadiska bezpečnosti vhodné, môže sa pruhový signál v tvare zelenej šípky Signál Tento jazdný pruh sa môže používať používať aj v tuneli.

Signály pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy

Na riadenie cestnej premávky dráhových vozidiel (električiek) a vozidiel vo vyhradených pruhoch pre verejnú dopravu možno popri všeobecných signáloch pre vozidlá použiť osobitné signály pre takéto vozidlá vtedy, ak je ich premávka riadená odchylne od bežnej premávky a majú vymedzený vlastný radiaci priestor (vyhradený pruh, samostatné teleso), príp. vychádzajú na cestu zo samostatného telesa, samostatného jazdného pásu, zo zastávky, z obratiska a pod.

Račianske mýto, Bratislava
príklad zbytočného návestidla s guľočkovou sústavou, Račianske mýto, Bratislava

Návestidlá so signálmi guľôčkovej sústavy sa umiestňujú nad alebo vedľa semaforov pre všeobecnú premávku, príp. samostatne prízemne po pravej či ľavej strane.

Signál Stoj pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy Stoj 

Signál Čakaj pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy Čakaj 

Signál Voľno pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy Voľno vľavo

Signál Voľno pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy Voľno priamo a vľavo

Signál Voľno pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy Voľno vpravo

Signál Voľno pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy Voľno priamo a vpravo

Signál Voľno pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy Voľno priamo

Signál Voľno pre vozidlá verejnej hromadnej dopravy Voľno vľavo a vpravo

Pre vodičov električiek a vozidiel vo vyhradených pruhoch majú tieto signály rovnaký význam ako všeobecné signály Stoj, Čakaj, Voľno pre vodičov.

Na rozdiel od minulosti majú pri signáli Stoj svietiť všetky tri guľôčky v hornom rade (nie iba dva krajné) a zaviedol sa signál Čakaj, t. j. signál pre prechodný stav ako obdoba signálu žltej farby; jeho používanie sa však z rôznych technických a praktických aspektov neodporúča (de facto sa nedá použiť na návestidle pre viac smerov jazdy a je to jediný signál so svietiacou iba jednou guľôčkou, čo môže byť problém z hľadiska rozoznateľnosti za zníženej viditeľnosti).

Prerušované žlté signály (výstražné signály)

Prerušované žlté signály slúžia na upozornenie na nebezpečenstvo, resp. na zvýšenie opatrnosti, či už vo všeobecnosti alebo s ohľadom na konkrétnejšie pravidlo (pri použití príslušného symbolu). Používajú sa na samostatnom návestidle alebo vo dvojici samostatných návestidiel vedľa seba alebo nad sebou. Ak sú použité vo dvojici, majú blikať striedavo, nie súčasne.

Prerušovaný žltý signál

Signál s prerušovaným svetlom žltej farby upozorňuje účastníka cestnej premávky na nebezpečenstvo alebo na inú neočakávanú situáciu na ceste, keď je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť.

Prerušovaný žltý signál so symbolom chodca Prerušovaný žltý signál so symbolom cyklistu Prerušovaný žltý signál so symbolom chodca a cyklistu Prerušovaný žltý signál so symbolom električky Prerušovaný žltý signál so symbolom autobusu

Signál s prerušovaným svetlom žltej farby so symbolom chodca, chodca a bicykla, bicykla, električky alebo autobusu upozorňuje účastníka cestnej premávky na povinnosti vyplývajúce z pravidiel cestnej premávky týkajúce sa týchto účastníkov cestnej premávky.

Iné symboly (napr. snehová vločka, smerová šípka) nemožno na výstražnom signále použiť. Tiež sa nesmie používať výstražný signál (blikajúci signál žltej farby) na označenie semaforov na križovatke, ktoré sú “vypnuté”. Výstražný signál (blikajúcu žltú) možno na bežnom semafore (t. j. nie na samostatnom návestidle) použiť len vtedy, ak ide o “vypnutý” semafor pred miestom na prechádzanie alebo o “vypnutý” semafor na križovatke zo strany, ktorá dáva prednosť v jazde (táto možnosť samozrejme neplatí, ak ide o semafor so smerovými signálmi, keďže blikajúci signál so šípkou nemôže byť).

Signály na riadenie cyklistov v križovatke

Na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke možno popri všeobecných signáloch pre vozidlá použiť osobitné signály pre cyklistov vtedy, ak je cyklistická premávka na križovatke riadená odchylne od bežnej premávky a cyklisti majú na križovatke vymedzený vlastný radiaci priestor (cyklistický pruh, predsunutý priestor).

predsunutý priestor pre cyklistov 2

predsunutý priestor pre cyklistov 1

Osobitné signály na riadenie cyklistov v križovatke sú tvorené svetelnými signálmi červenej, žltej a zelenej farby, ktoré sú usporiadané rovnako ako všeobecné signály pre vozidlá, t. j. vertikálne s tým, že červený signál je hore, žltý signál v strede a zelený signál dole. Taktiež postupnosť signálov je rovnaká: VYPNUTÉ – Čakaj – Stoj – Stoj+Čakaj – Voľno – Čakaj – VYPNUTÉ.

Používajú sa signály v tvare bicykla, ktoré môžu byť doplnené šípkou alebo signály v tvare plného kruhu, ktoré sú doplnené tabuľkou alebo návestidlom so symbolom bicykla.

cyklo semafor  cyklo semafor priamo    cyklo semafor doprava  cyklosemafor+navestidlo  semafor pre cyklistov

Pre cyklistov majú tieto signály rovnaký význam ako všeobecné signály Stoj, Čakaj, Voľno pre vodičov:

Stoj

Signál Stoj pre vozidlá Signál Stoj pre cyklistov Signál Stoj pre cyklistov, smerový Signál Stoj pre cyklistov, smerový Signál Stoj pre cyklistov, smerový 

Ak na križovatke svieti signál Stoj, cyklista musí zastaviť pred križovatkou. 

Ak je na križovatke vyznačená STOP čiara vodorovná značka STOP čiara, cyklista musí zastaviť pred ňou. 

Ak je na križovatke vyznačený predsunutý priestor pre cyklistov predsunutý priestor pre cyklistov 1 predsunutý priestor pre cyklistov 2, cyklista musí zastaviť až pred vzdialenejšou čiarou.

Čakaj

Signál Čakaj pre vozidlá Signál Čakaj pre cyklistov Signál Čakaj pre cyklistov, smerový Signál Čakaj pre cyklistov, smerový Signál Čakaj pre cyklistov, smerový 

Ak sa na križovatke rozsvieti signál Čakaj počas svietiaceho signálu Stoj, cyklista sa musí pripraviť na jazdu.

Ak na križovatke svieti samostatný signál Čakaj, cyklista musí zastaviť pred križovatkou (pravidlá o STOP čiare a predsunutom priestore pre cyklistov platia rovnako ako pri signále Stoj). Ak je už však cyklista pri rozsvietení tohto signálu tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde.

Voľno

 Signál Voľno pre vozidlá Signál Voľno pre cyklistov Signál Voľno pre cyklistov, smerový Signál Voľno pre cyklistov, smerový Signál Voľno pre cyklistov, smerový

Ak na križovatke svieti signál Voľno, cyklista smie pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.

Na svetelných signáloch pre cyklistov sa nepoužívajú kombinované šípky.

Pri signáloch v tvare plného kruhu sa tabuľka/návestidlo so symbolom bicykla umiestňuje nad semafor (tabuľka môže byť integrovaná aj priamo do kontrastného štítu). Takýto semafor má mať signály menšej veľkosti oproti všeobecným signálom pre vozidlá (napr. bežne má štandardný semafor na križovatke priemer signálu 20 cm, semafor pre cyklistov má vtedy priemer signálu 10 cm).

semafor pre cyklistov 2

Semafory so signálmi pre cyklistov sa umiestňujú zvyčajne iba prízemne vpravo vedľa vozovky (na ľavej strane sa opakujú iba ak by takýto semafor nebol pre cyklistov dostatočne viditeľný; nad vozovkou sa umiestňuje úplne výnimočne). Semafor pre cyklistov môže byť umiestnený pod semaforom so všeobecnými signálmi alebo vpravo od neho, resp. môže byť umiestnený iba samostatne.

Aj semafor pre cyklistov môže byť doplnený dopravným zariadením Zelená šípka, ktoré umožňuje cyklistom po zastavení odbočiť doprava napriek svietiacemu signálu Stoj. Zelenou šípkou nesmie byť doplnený semafor so signálmi v tvare bicykla, ktoré sú doplnené šípkou.

cyklo semafor+zel. sipka

V kombinácii so signálmi pre cyklistov sa nepoužíva dopravné zariadenie Zelená šípka pre cyklistov dopravné zariadenie Zelená šípka pre cyklistov.

Aj pri signáloch pre cyklistov možno na označenie času, po ktorom dôjde k zmene svetelného signálu, použiť časový odpočet. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný:

 • ak je odpočítavaný signál Stoj, je odpočítavanie červené,
 • ak je odpočítavaný signál Voľno, je odpočítavanie zelené.

Odpočet sa umiestňuje nad semafor.

Signály na prechádzanie cez vozovku

Na riadenie prechádzania chodcov a cyklistov cez vozovku sa používajú svetelné signály červenej a zelenej farby v tvare (stojaceho alebo kráčajúceho) chodca alebo bicykla, resp. ich kombinácia, ktoré sú usporiadané vertikálne so signálom červenej farby hore a signálom zelenej farby dole.

semafor - priechod pre chodcovsemafor - priechod - chodci a cyklosemafor - priechod - cyklo

Postupnosť signálov je VYPNUTÉ – Stoj – Voľno – Stoj – VYPNUTÉ. 

Signály na prechádzanie cez vozovku sú umiestnené prízemne za vozovkou. Nekombinujú sa so žiadnymi zvislými značkami; čo sa týka vodorovného značenia, kombinujú sa s miestom na prechádzanie vodorovná značka Miesto na prechádzanie, ktoré môže mať aj treťou čiarou oddelené priestory pre chodcov a cyklistov (závisí to od nadväzujúcej infraštruktúry pre chodcov a cyklistov).

Stoj

Signál Stoj pre chodcov  Signál Stoj pre chodcov a cyklistov (pri prechádzaní cez vozovku) Signál Stoj pre cyklistov

Pre chodca a cyklistu tento signál znamená Stoj; ak však sa rozsvieti tento signál počas prechádzania chodca alebo cyklistu cez vozovku, chodec a cyklista smú dokončiť prechádzanie.

Signál červenej farby môže byť zdvojený.

zdvojená červená na semafore
príklad zdvojeného signálu červenej farby
zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Ampel

Voľno

Signál Voľno pre chodcov Signál Voľno pre chodcov a cyklistov (pri prechádzaní cez vozovku) Signál Voľno pre cyklistov (pri prechádzaní cez vozovku)

Pre chodca a cyklistu znamená tento signál Voľno; chodec ani cyklista však nesmie vojsť na vozovku, ak počuť alebo vidieť približujúce sa vozidlo s právom prednostnej jazdy.

Kombinovaný signál (chodec + bicykel) sa používa pri súbežnom prechádzaní chodcov a cyklistov cez vozovku.

Tieto signály dvojfarebnej sústavy sa používajú pri prechádzaní cyklistov cez vozovku; pri jazde cyklistov cez križovatku sa majú používať signály trojfarebnej sústavy (viď vyššie). Základný rozdiel medzi oboma situáciami je v tom, že cyklista na vozovke má trojfarebný semafor umiestnený pred križovatkou, tak ako aj ostatné vozidlá, zatiaľ čo pri prechádzaní cez vozovku sa dvojfarebný semafor nachádza na protiľahlej strane vozovky, tak ako semafory pre chodcov.

Odpočítavanie

Aj pri signáloch na prechádzanie cez vozovku možno na označenie času, po ktorom dôjde k zmene svetelného signálu, použiť časový odpočet. Číslica označuje ostávajúci čas do zmeny farby svetelného signálu v sekundách. Farba číslice je vo farbe toho svetelného signálu, ktorý je odpočítavaný:

 • ak je odpočítavaný signál Stoj, je odpočítavanie červené,
 • ak je odpočítavaný signál Voľno, je odpočítavanie zelené.

Odpočítavanie sa integruje do semaforu tak, že je v strede medzi signálmi Stoj a Voľno.

Akustické signály

Svetelné signály na prechádzanie chodcov môžu byť doplnené zvukovými signálmi, pričom zvukový signál s pomalým opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál červenej farby a zvukový signál s rýchlym opakovaním krátkych tónov znamená, že svieti signál zelenej farby.

6 komentárov na “Svetelné signály

 1. Pekné zhrnutie. Chýba mi tam už len výraznejšie upozornenie na rozdiel medzi predošlou vyhláškou a súčasnou. Najmä čo sa týka doplnkových signálov. Predošlý signál pre opustenie križovatky (šípka vľavo v protiľahlom rohu križovatky) pred tým uvádzal, že neplatí pre vodičov paragraf 19 odsek 4, teraz vodičov upozorňuje iba na zastavenie vozidiel z protismeru. Pre mňa je to výrazný rozdiel, keďže v novom môžeme v rovnakej fáze zaradiť aj električky v priamom smere z ktorého vychádza ľavé odbočenie a taktiež chodcov, do ktorých vozidlá odbočujú. Taktiež pri doplnkovej šípke vpravo je výrazný rozdiel v prednosti v jazde. Predošlá vyhláška povoľovala zaradiť doplnkový signál zároveň s ľavým odbočením z protismeru (teoreticky a aj prakticky zrealizované, aj signál na hlavnej komunikácii na ktorú vozidlá odbočujú). V novom riešení majú vozidlá idúce na doplnkový signál prednosť pred protismerom (odbočujú vpravo) a majú dávať prednosť iba chodcom, cyklistom idúcim priamo podľa pravidiel premávky. Plnohodnotná náhrada je trvalá tabuľka 730 Zelená šípka, čo však ako som zistil ani sami policajti často nevedia.
  Rozdiel je potom aj v samotnej zelenej doplnkovej šípke, ktorá vo vyhláške nie je zadefinovaná ktorým smerom má byť vedená ale vo vzorových listoch 6.3 už ju definujú len vpravo alebo priamo (alebo priamovpravo), pričom sa odvolávajú práve na vyhlášku, ktorá to nedefinuje.
  Čo sa týka signálov pre chodcov, tak vo vyhláške to uvedené nie je, ale vo vzorových listoch je napísaná veta: Signály pre chodcov a cyklistov pri prechádzaní cez vozovku sa kombinujú s vodorovnou dopravnou značkou 611 Miesto na prechádzanie. Jednak na Slovensku sa začali objavovať tieto vodorovné značky, avšak výrazne nevhodne na miestach, ktoré nie sú riadené (dokonca je to od samotných policajtov vyžadované), aby nebránili chodci vozidlám. Príkladom veľmi zlým je priechod zo zastávky Záluhy v Dúbravke, kde v projekte bol priechod, v realizácii KDI tlačilo, aby sa tam dalo miesto na prechádzanie (dokonca s nejakým piktogramom chodca vo vozovke, ktorý vodičov a chodcov môže už len pomýliť, čo to vlastne je). Je to miesto neprehľadné (za prístreškom chodcov nie je vidno) a vodiči sami nevedia, či chodci môžu vojsť, nemôžu vojsť, kto komu dáva prednosť… Osobne by som zo vzorových listov vyškrtol túto možnosť kombinovať signál pre peších so značkou 611 – niekde v zahraničí majú striktne iba miesta na prechádzanie, niekde majú polku križovatky takú polku takú (vyzerá to tak, že priechody pre chodcov a prejazdy pre cyklistov pozdĺž hlavnej komunikácie majú klasickú zebru a podfarbený prejazd a priechody a prejazdy priečne cez hlavnú komunikáciu majú miesto na prechádzanie bez podfarbenia).
  Zaujímavý fakt je ešte ku guličkovej sústave – zmenu polohy svetla vyriešili v Maďarsku, kde majú trojkomorové návestidlo, kde hore sú tri guličky vodorovne (Stoj!), v strede je jedna gulička (Čakaj!) a v dolnom poli sú guličky pre voľno (priamo, priamo vpravo…).

  1. Co sa tyka doplnkovych signalov, to bola prave ta chyba (nielen tu, ale aj na mnohých iných miestach vo vyhlaske 9/2009), ze sa miesali vyznamy pre vodicov so zasadami pre projektantov a aj dost nevhodne. Smerove a plne signaly maju mat fakt totozny vyznam.

   Pri zelenej sipke nie je podstata, ze neplati paragraf o odbocovani, ale ze sa semafor ma nastavit tak, aby nedochadzalo ku krizovaniu smerov riadenych sipkami. Cize vec, ktora vo vyhlaske pre vodicov/chodcov nema co robit. Kombinovat zelenu doplnkovu sipku doprava so zelenou sipkou dolava v protismere je preto nespravne („riadne“ smerove sipky by tak predsa nikto nenakombinoval), vid napr. pri ZOO v BA.

   V podstate je akykolvek iny smer ako doprava pri doplnkovej zelenej sipke nezmysel (vidiet to napr. pri IKEA v BA).

   Ano, ta Dubravka je katastrofa. Bohuzial, je to dan za to, ze zmeny vo vyhlaske nie su priamo nasledovane zmenami v technickych predpisoch, aby sa vsetci zucastneni mali cim riadit (a tak si vymyslaju vlastne riesenia). Aj ked – casto sa nedodrzuje ani to, co je vyslovne uvedene priamo vo vyhlaske.

   Nekombinovat priechody pre chodcov so svetelnymi signalmi je novy pristup k riadeniu prechadzania cez vozovku. Teda, novy iba u nas, napr. v UK je to uz dlhodoba zalezitost (zebra vs. pelican/toucan/… crossing), rovnako v Nemecku, Holandsku, atd.

   1. Dovolím si nesúhlasiť s tým, že ustanovenia v predchádzajúcej vyhláške o neplatnosti pravidiel o odbočovaní vľavo pri smerovom zelenom signále vľavo boli chybou. V skutočnosti nová úprava aj pri rozumne (teda nekolízne) nastavených semafóroch nedáva vodičovi odbočujúcemu vľavo informáciu o tom, že môže odbočiť bez hrozby kolízie, a teda dávania prednosti protiidúcim vozidlám, električkám obojsmerne, a pod. Tým sa vlastne stráca vlastnosť smerových signálov, ktorá umožňovala plynulejší prechod rozumne riadenou križovatkou. Navyše radikálna zmena prednosti pri kombinácii smerového zeleného signálu vľavo z protismeru a doplnkovej zelenej šípky vpravo (ako pri ZOO v BA) spôsobí ešte viac nebezpečných situácií ako doteraz (keď veľa vodičov nepoznalo presný starý význam doplnkovej zelenej šípky), lebo veľa vodičov si túto veľkú zmenu dodnes neuvedomilo (keďže nové znenie pre smerové signály je nie každému úplne jasné, dá sa vykladať aj tak, že keď mám zelený smerový signál, tak to pre daný smer znamená voľno – nie, že to znamená voľno s rovnakými obmedzeniami pri ľavom odbočení ako pri plnom signále – človek si ľahko povie, že je to nejaké nejasné, ale veď takú veľkú zmenu predsa nemohli spraviť – nemalo by to logiku).

 2. Je nejaký hlbší zmysel za tým, že v prípade smerového signálu Voľno je zelená šípka „prerušená“, na rozdiel od Stoj a Pozor?

  1. Nad tým som sa zamýšľal aj ja. Nebude to len čisto z praktických dôvodov (jednoduchšia výroba)?

  2. Je to uz dost nad ramec mojho chapania, ale myslim, ze to ma suvis s fyzikalnymi vlastnostami svetla a vninamim signalov vodicmi. Asi niekto prisiel na to, ze celkovo vidiet zelenu sipku lepsie, ak je kmen a hrot sipky oddeleny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok