Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich
priecestie Rozkovany

Železničné priecestia – ako majú vyzerať II

Séria článkov o priecestiach pokračuje štvrtou časťou, v ktorej si bližšie ukážeme ako sa majú správne označovať priecestia v obzvlášť nebezpečných miestach – tesne za/pred križovatkou (na titulnom obrázku nové priecestie v Rožkovanoch, okres Sabinov – zdroj: presov.dnes24.sk, ktoré napriek viacerým vylepšeniam oproti tragickej minulosti naďalej nevyzerá tak ako by malo).

Existujú tiež atypické priecestia (napr. vlečkové, uzavreté, električkové), ktoré sa prirodzene majú označovať inak ako štandardné (železničné) priecestia. Na záver bude časť o vodorovnom značení, ktoré sa tiež značne zmenilo a modernizovalo oproti zaužívaným postupom z minulosti.

Základné štandardné priecestné značenie bolo uvedené v predchádzajúcom článku.

V prvom článku série o železničných priecestiach sme si priblížili, čo je priecestie, aké druhy priecestí poznáme, ako sa zriaďujú a ako sa zabezpečujú.

V druhom článku bolo pre všetkých pripomenuté a zhrnuté ako sa na nich treba správať, t. j. pravidlá prechádzania cez priecestie.

Priecestia za križovatkou

Krátke vzdialenosti medzi križovatkou a priecestím sú rizikovým faktorom, najmä ak sa priecestie nachádza na vedľajšej ceste znacka Daj prednost v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde!. Ak vozidlá čakajú pri dávaní prednosti v jazde, hrozí, že vodič vojde na priecestie, keď ho ešte nemôže opustiť. To je síce pravidlami cestnej premávky zakázané, avšak k takejto situácii môže dôjsť z nepozornosti, napr. ak vodič jazdí za nákladným vozidlom, ktoré bezprostredne za priecestím zastaví. Tým pádom hrozí riziko uviaznutia vozidla na priecestí.
Mimoriadne rizikové sú prípady, kedy sa priecestie nachádza bezprostredne za križovatkou (napr. smutne známe priecestia vo Veľkej Lomnici alebo Rožkovanoch). Odporúča sa v týchto prípadoch preskúmať možnosť zriadenia svetelného signalizačného zariadenia na križovatke pri priecestí tak, aby sa na začiatku dávania výstrahy na priecestí jednak bezodkladne dával signál Voľno Signál Voľno pre vozidlá v smere od priecestia až do jeho vyprázdnenia, jednak aby sa počas celej doby dávania výstrahy dával signál Stoj Signál Stoj pre vozidlá vo všetkých smeroch k priecestiu.

priecestie Velka Lomnica
priecestie vo Veľkej Lomnici (okres Kežmarok)

Ak sa priecestie nachádza za križovatkou v takej vzdialenosti, že nie je možné medzi križovatkou a priecestím umiestniť zvislé značky podľa predchádzajúcich zásad tak, aby sa značka značka Priecestie nachádzala najmenej 50 m za križovatkou, resp. najmenej 30 m v prípade zjednodušeného značenia, postupuje sa nasledovne:

 • pred križovatkou sa na všetkých vjazdoch do križovatky umiestnia značka značka Priecestie po oboch stranách vozovky, a to čo najbližšie ku križovatke, avšak tak, aby nedošlo k vizuálnej kolízii so smerovými značkami, značkami o dávaní prednosť v jazde atď.
 • tieto značky sa doplnia dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť dodatkova tabulka Vzdialenost (značka v priamom smere) alebo Smerová šípka dodatkova tabulka Smerova sipka (značky v odbočujúcom smere)
 • ak je na to za križovatkou dostatočne dlhý priestor, opakuje sa značka značka Priecestie po oboch stranách vozovky aj za križovatkou (bez dodatkových tabuliek) a v prípade úplného značenia sa umiestni jedna znacka Navest pred priecestim alebo dve znacka Navest pred priecestim znacka Navest pred priecestim dvojice návestí pred priecestím po oboch stranách vozovky, podľa toho, koľko ich je možné na dostupnej vzdialenosti umiestniť; opakovacia značka značka Priecestie sa kombinuje s prvou návesťou
 • ak sa priecestie nachádza v priamom smere hlavnej cesty značka Hlavná cesta, namiesto umiestnenia značky značka Priecestie sa pred križovatkou sa umiestňujú dvojice návestí pred priecestím po oboch stranách vozovky tak, aby sa dosiahli celkom tri dvojice vo vzájomných vzdialenostiach 50 až 100 m všetky návesti pred priecestím s inými metrami, pričom značka značka Priecestie  sa kombinuje s prvou dvojicou návestí
 • ak sa priecestie nachádza za kruhovým objazdom, umiestňujú sa značky značka Priecestie po oboch stranách vozovky ešte pred vjazdom do kruhového objazdu a dopĺňajú sa vždy dodatkovou tabuľkou Smerová šípka dodatkova tabulka Smerova sipka

V prípade, že sa priecestie nachádza bezprostredne za križovatkou, umiestnia sa výstražné kríže znacka Vystrazny kriz šikmo po oboch stranách vozovky tak, aby boli viditeľné aj z cesty, z ktorej sa k priecestiu odbočuje. Ak to nie je možné dosiahnuť, umiestnia sa okrem výstražných krížov znacka Vystrazny kriz pred samotným priecestím tieto značky tiež na križujúcej ceste, pričom sa pod nimi umiestni dodatková tabuľka Smerová šípka dodatkova tabulka Smerova sipka; v takom prípade sa tiež primerane posunú polohy značiek značka Priecestie.

Ak je potrebné upozorniť na železničné priecestie bezprostredne za odbočením, možno tiež výstražnú značku značka Priecestie vložiť do smerových značiek (najmä do smerových predzvestí). 

Priecestia bez výstražného kríža

Výstražným krížom sa neoznačujú:

 1. priecestia bez premávky dráhových vozidiel
 2. priecestia, na ktorých jazdu dráhových vozidiel cez priecestie riadi určená osoba
 3. uzatvorené priecestia

Priecestia bez premávky dráhových vozidiel

Takéto priecestie je priecestím len z technického hľadiska (existencia dráhy úrovňovo križujúcej cestu), nie však z premávkového hľadiska (nemôže dôjsť k stretu cestného vozidla s dráhovým). V prípade ukončenia premávky na dráhe sa zároveň odstránia – alebo aspoň prekryjú – všetky priecestné výstražné značky značka Priecestie všetky návesti pred priecestím znacka Vystrazny kriz  vrátane ich starých verzií vyhláška 9/2009 Železničné priecestie bez závor vyhláška 9/2009 Železničné priecestie so závorami vyhláška 9/2009 výstražné kríže, výstražníky vyhláška 9/2009 Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením "Stoj!" a návestidlá svetelných signálov ; rovnako tak sa odstráni varovné vodorovné značenie (ak tam bolo). To platí aj pre priecestia, na ktorých už bola v minulosti ukončená premávka na dráhe a sú stále označené ako priecestia.

Niektoré priecestia bez premávky dráhových vozidiel môžu tvoriť nebezpečnú nerovnosť na vozovke: na takéto priecestia sa upozorňuje použitím značky Nerovnosť vozovky znacka Nerovnost vozovky, pričom takáto výstraha je prípustná aj na cestách, ktoré majú vo všeobecnosti nekvalitný povrch na dlhšom úseku.

Priecestia, na ktorých jazdu dráhových vozidiel cez priecestie riadi určená osoba

Ide najmä o vlečkové priecestia, prípadne o úrovňové križovania s dráhami s osobitným režimom prevádzky (napr. muzeálna trať).

Takéto priecestia sa označujú značkou Nebezpečenstvo znacka Nebezpecenstvo s dodatkovou tabuľkou Spresňujúce informácie dodatkova tabulka Plati pre kolajove vozidla, príp. dodatková tabuľka Platí pre (električky) v závislosti od charakteru dráhy a dráhových vozidiel na nej premávajúcich. Značka znacka Nebezpecenstvo sa umiestňuje bezprostredne pred priecestím v rovnakej polohe ako by sa inak umiestnil výstražný kríž znacka Vystrazny kriz a podľa potreby sa vo vhodnej vzdialenosti pred priecestím (spravidla 50 až 80 m v obci a 50 až 150 m mimo obce) umiestni táto značka doplnená dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť dodatkova tabulka Vzdialenost.

Uzatvorené priecestia

Ide o priecestia vybavené technickými prostriedkami na zabránenie vjazdu na priecestie (napr. uzamykateľná zábrana), na ktorej otvorenie musí vodič vykonať určitú činnosť, napr. odomknúť zámok, kontaktovať dispečing prevádzkovateľa dráhy s požiadavkou na diaľkové otvorenie a pod.

Električkové priecestia

Výstražným krížom znacka Vystrazny kriz sa smie označiť električkové priecestie, ak je električková trať vedená po samostatnom telese. Ak je v danom úseku jazda električky riadená signálmi („tram-train“), považuje sa takéto priecestie za železničné a povinne sa označuje výstražným krížom znacka Vystrazny kriz. Električkové priecestia sa smú označiť prostredníctvom značky Nebezpečenstvo znacka Nebezpecenstvo s dodatkovou tabuľkou Spresňujúce informácie dodatková tabuľka Platí pre (električky). Tak sa to vlastne niekedy robilo aj v minulosti (viď Vajnorská, Bratislava).

Vodorovné značenie

Vodorovné značenie pred priecestím označeným výstražným krížom znacka Vystrazny kriz sa líši podľa spôsobu vyznačenia jazdných pruhov na danej ceste:

 • cesta s najmenej dvoma vyznačenými jazdnými pruhmi
 • cesta s jedným vyznačeným jazdným pruhom alebo cesta bez pozdĺžnych čiar

Cesta s najmenej dvoma vyznačenými jazdnými pruhmi

Vo vzdialenosti cca 3,5 m pred výstražným krížom znacka Vystrazny kriz sa vyznačuje priecestná čiara; táto vzdialenosť sa smie skrátiť na nie menej ako 2,5 m; smie sa tiež podľa miestnych pomerov predĺžiť, takéto predĺženie sa však musí obmedziť len na nevyhnutnú mieru.

Ak je výstražný kríž znacka Vystrazny kriz kombinovaný so značkou Stoj, daj prednosť v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde!, vyznačí sa namiesto priecestnej čiary STOP čiara.

Stredová čiara sa na priecestí a v úseku cca 30 m od vonkajšej koľajnice vyznačí ako súvislá (resp. dvojitá súvislá, ak nadväzuje na dvojitú čiaru).

Na dvojpruhovej ceste s obojsmernou premávkou sa prechod prerušovanej stredovej čiary na súvislú čiaru vyznačí varovnou čiarou, na iných cestách sa ako varovné vyznačia vodiace čiary v úseku pred priecestnou, resp. STOP čiarou.

Podľa potreby, najmä ak nie je možné vyznačiť varovnú čiaru (napr. pri usporiadaní pruhov 2+1 v tom smere, kde je len jeden jazdný pruh), vyznačí sa spomaľovacia čiara tak, aby začínala vo vzdialenosti pred priecestnou čiarou, resp. STOP čiarou cca 40 m v obci a cca 60 m mimo obce.

Cesta s jedným vyznačeným jazdným pruhom alebo cesta bez pozdĺžnych čiar

Priecestná čiara alebo STOP čiara sa vyznačí v rovnakej polohe ako na ceste s najmenej dvoma vyznačenými jazdnými pruhmi, pričom:

 • na jednosmernej vozovke sa vyznačí cez celú šírku vozovky
 • na obojsmernej vozovke sa vyznačí len v šírke zodpovedajúcej smeru premávky k priecestiu; jej šírka však musí byť najmenej 2,5 m (čím môže potenciálne zasahovať do opačného smeru premávky)

Spomaľovacia čiara sa vyznačí tak, aby začínala vo vzdialenosti pred priecestnou čiarou, resp. STOP čiarou cca 40 m v obci a cca 60 m mimo obce.

Priecestná čiara

Priecestná čiara je priečna dvojitá súvislá čiara s hrúbkou oboch čiar 0,25 m a medzerou medzi oboma čiarami 0,25 m. Na cyklistickej infraštruktúre majú čiary hrúbku 0,15 m a medzeru medzi oboma čiarami 0,15 m.

Priecestná čiara nie je regulačná (ako STOP čiara); obdobne ako čakacia čiara len vymedzuje miesto (v tomto prípade pred priecestím), kde sa vodičovi odporúča zastaviť vozidlo – v čase, kedy nesmie vojsť na priecestie.

Priecestná čiara

Na priecestiach, kde je použitá značka Stoj, daj prednosť v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde!, sa namiesto priecestnej čiary vyznačuje STOP čiara.

priecestná čiara pred priecestím

Spomaľovacia čiara

Spomaľovacia čiara

Spomaľovacia čiara („blesk“) sa používa ako upozornenie na miesto, kde bude vodič musieť pravdepodobne spomaliť až zastaviť, najmä ak je potreba takéhoto spomalenia až zastavenia v kontexte danej cesty málo očakávateľná (napr. pred priecestím, priechodom pre chodcov alebo cyklistov mimo križovatky, pred križovatkou, kde sa dovtedy hlavná cesta mení na vedľajšiu a pod.), a to najmä tam, kde toto nie je možné alebo vhodné vyjadriť inými značkami, napr. varovnou čiarou.

Vyobrazenie zvislej značky

Pred priecestím možno tiež vyznačiť výstrahu formou vyobrazenia zvislej značky značka Priecestie na vozovke, a to buď v plnofarebnom prevedení alebo v bielom prevedení. Dĺžka značky podľa miesta vyznačenia je štandardne 4,5 m, v upokojených premávkových priestoroch a na cyklistickej infraštruktúre 2,25 m.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok