Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Vodorovné značky III

Po prvej všeobecnej časti a druhej časti, v ktorej sme si predstavili pozdĺžne čiary, dokončíme pred letnou prestávkou v tomto článku prehľad vodorovných značiek podrobnejším predstavením priečnych čiar, plošných značiek a symbolov.

Aj v tejto časti platí, že niektoré technické parametre sú ešte len z momentálne pripravovaných materiálov, čiže v detailoch môžu byť nakoniec niektoré veci inak.

Priečne čiary

604

STOP čiara

STOP čiara

Význam

Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! alebo pred križovatkou s riadenou premávkou.

Značka môže byť doplnená nápisom STOP.

Značkou možno vyznačiť predsunutý priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál zelenej farby, pričom cyklista je povinný zastaviť až pred vzdialenejšou čiarou.

Poznámky

STOP čiara má hrúbku 0,5 m, STOP čiara pre cyklistickú premávku má hrúbku 0,3 m.

Na križovatke, kde nie je premávka riadená svetelnými signálmi, sa STOP čiara vyznačuje čo najhlbšie v križovatke, aby sa zabezpečil čo najlepší rozhľad vodičov, ideálne v mieste okraja vozovky cesty s prednosťou v jazde znacka Krizovatka s prednostou v jazde značka Hlavná cesta – v takom prípade zároveň nahrádza vnútornú okrajovú čiaru cesty s prednosťou v jazde v mieste, kde je STOP čiara vyznačená.

ideálna poloha STOP čiary v križovatke bez riadenej premávky
ideálna poloha STOP čiary v križovatke bez riadenej premávky

Ak má však cesta s prednosťou v jazde znacka Krizovatka s prednostou v jazde značka Hlavná cesta krajnicu širšiu ako 1 m, musí sa STOP čiara na vedľajšej ceste vyznačiť tak, aby nezasahovala do priebehu krajnicového pásu cez kolízny priestor, ideálne tak, aby lícovala s hranicou takto vymedzeného priestoru. V takom prípade sa vnútorná okrajová čiara cesty vyznačuje cez celú šírku cesty, ktorá nemá prednosť v jazde znacka Stoj, daj prednost v jazde! znacka Daj prednost v jazde!.

Predĺžený pruh pre cyklistov: Ak sú pred križovatkou s riadenou premávkou vyznačené cyklistické pruhy alebo ochranný pruh pre cyklistov, môžu sa STOP čiary v týchto pruhoch vyznačiť vo vzdialenosti 3 – 4 m za (v zmysle smeru jazdy) STOP čiarami v jazdných pruhoch.

Predsunutý priestor pre cyklistov: Pre potreby cyklistickej premávky možno na križovatke s riadenou premávkou vyznačiť STOP čiaru tak, že medzi oboma STOP čiarami vznikne priestor o dĺžke 4 – 5 m; do takéhoto priestoru však musí viesť cyklistický pruh alebo ochranný pruh pre cyklistov.

Predĺžené pruhy pre cyklistov na riadenej križovatke
STOP čiara v prípade predĺženého cyklistického pruhu na riadenej križovatke
STOP čiara v prípade predsunutého priestoru pre cyklistov
STOP čiara v prípade predsunutého priestoru pre cyklistov

605

Čakacia čiara

Čakacia čiara

Význam

Značka vyznačuje miesto, kde sa vodičovi odporúča zastaviť vozidlo, ak dáva prednosť v jazde.

Značka môže byť vyznačená aj prerušovanou čiarou tvorenou malými plnými trojuholníkmi vrcholmi orientovanými proti smeru jazdy.

Čakacia čiara (žraločie zuby)

Poznámky

Dávanie prednosti môže vyplývať buď zo všeobecných pravidiel cestnej premávky (napr. vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám) alebo zo značky Daj prednosť v jazde! znacka Daj prednost v jazde!. Na rozdiel od nezastavenia na STOP čiare nie je nezastavenie na čakacej čiary pri dávaní prednosti porušením pravidiel, keďže táto čiara je len informačná (odporúčacia).

Čakacia čiara sa vyznačuje v dvoch tvaroch:

v tvare štvorcov – štvorce majú dĺžku strany 0,5 m a medzera medzi nimi je cca 0,25 m

čakacia čiara v tvare štvorcov

v tvare trojuholníkov („žraločie zuby“) – trojuholníky majú vrcholy orientované proti smeru jazdy, dĺžku základne 0,5 m, výšku 0,5 – 0,75 m a medzera medzi nimi je cca 0,25 m; na cyklistickej infraštruktúre je dĺžka základne 0,3 m, výška 0,3 – 0,45 m a medzera medzi trojuholníkmi cca 0,15 m.

Čakacia čiara (v tvare trojuholníkov)

Na cyklistickej infraštruktúre sa používa výlučne čakacia čiara v tvare trojuholníkov.

Čakacia čiara v tvare štvorcov sa používa mimo cyklistickej infraštruktúry najmä:

 • tam, kde nie je prednosť v jazde upravená dopravnými značkami,
 • tam, kde sa čakacia čiara vyznačuje len pre niektoré jazdné pruhy, zatiaľ čo pre iné sa nevyznačuje (napr. odbočovací pruh smerom vľavo na ceste s prednosťou v jazde znacka Krizovatka s prednostou v jazde značka Hlavná cesta),
 • ak sa musí vyznačiť čakacia čiara na ceste bez prednosti v jazde znacka Daj prednost v jazde! a zároveň aj vnútorná okrajová čiara na ceste s prednosťou v jazde znacka Krizovatka s prednostou v jazde značka Hlavná cesta alebo ak je miesto, kde sa vyznačuje čakacia čiara vzdialené od kolízneho priestoru viac ako 5 m.

V ostatných prípadoch sa vyznačuje čakacia čiara spravidla v tvare trojuholníkov.

čakacie čiary v križovatke bez riadenej premávky
čakacie čiary v križovatke bez riadenej premávky

610

Priechod pre chodcov

Priechod pre chodcov

Význam

Značka vyznačuje priechod pre chodcov.

Pravidlá

Vodič (okrem vodiča električky) musí dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť.

Vodič nesmie:

 • zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
 • predchádzať na priechode pre chodcov a bezprostredne pred ním, 
 • otáčať sa a cúvať na priechode pre chodcov,
 • zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a 5 m pred ním.

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel (okrem električky) idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo.

Chodec je pri prechádzaní cez cestu povinný prednostne použiť priechod pre chodcov (miesto na prechádzanie, nadchod alebo podchod). Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané okrem vodiča samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. 

Po priechode pre chodcov smie jazdiť vodič samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom, ak tým neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Primerane na nich platia vyššie uvedené ustanovenia o prechádzaní chodcov.

Zvislá značka

Priechod pre chodcov možno označiť návesťou (informačnou značkou) Priechod pre chodcov znacka Priechod pre chodcov. Značka je určená pre vodičov prichádzajúcich k priechodu pre chodcov a ako každá návesť označuje priechod len vtedy, ak je to potrebné. Vzhľadom na množstvo priechodov v obciach (mestách) sa zvislá značka nemá osádzať tam, kde vodič môže existenciu priechodu predpokladať. Vôbec by sa teda nemala zvislá značka umiestňovať na priechode v križovatke – drvivá väčšina križovatiek totiž priechod pre chodcov má. Označovanie každého jedného priechodu zvislou značkou znižuje bezpečnosť chodcov na priechodoch, ktoré nie sú očakávateľné (teda hlavne mimo križovatiek). Umiestňovaním zvislej značky pri každom priechode sa stráca jej vizuálna naliehavosť – ak všade, kam sa vodič v meste pozrie, vidí túto značku, začne ju automaticky (podvedome) filtrovať ako nepodstatný balast. Rovnako tak sa stráca aj vtedy, ak je zvislá značka skombinovaná s inou značkou, preto by sa nikdy nemala umiestňovať s inou značkou.

Pri obojstrannom umiestnení sa symbol chodca vyobrazuje zrkadlovo:

znacka Priechod pre chodcov znacka Priechod pre chodcov

Ak pri výnimočnom umiestnení priechodu pre chodcov mimo obce nie je značku znacka Priechod pre chodcov vidieť z dostatočnej vzdialenosti (aspoň 150 m pred priechodom pre chodcov), umiestni sa v tejto vzdialenosti výstražná značka Priechod pre chodcov znacka Priechod pre chodcov, ktorej symbol sa pri obojstrannom umiestnení vyobrazuje zrkadlovo:

znacka Priechod pre chodcov znacka Priechod pre chodcov

Poznámky

Všetky pravidlá cestnej premávky týkajúce sa priechodu pre chodcov sa vzťahujú na také miesto na ceste (vozovke), ktoré reálne ako priechod existuje. A to je priechod vyznačený na vozovke vodorovným značením (zebrou). Pravidlá na vyznačenom priechode platia bez ohľadu na to, či je priechod doplnený zvislou značkou znacka Priechod pre chodcov označujúcou priechod alebo nie. Ak vodorovné značenie nie je, priechod neexistuje, tiež bez ohľadu na to, či tam je alebo nie je zvislá značka. Analogicky to platí aj vo vzťahu k iným “regulačným” vodorovným značkám – BUS pruh, cyklistický pruh, smerové šípky, cikcak čiara. Zebra je totiž značka, ktorá je orientovaná tak voči vodičom (aby vedeli tomu prispôsobiť svoje správanie), ako aj voči chodcom (pretože na priechode vyplývajú aj pre chodcov určité povinnosti). Zvislá značka je orientovaná výhradne na vodičov a je preto len doplnková. 

Ak chceme, aby sa u nás niekedy znormálnili pravidlá o prechádzaní chodcov cez priechod, musia sa znormálniť aj zásady samotného vyznačovania priechodov. Niečo o tom bolo spomenuté aj v tomto článku. Dnes, keď je pre chodcov aj vodičov takmer zanedbateľný rozdiel, či niekde priechod alebo nie, je samozrejme v zásade jedno, kde a ako sa priechod vyznačuje. Ani nie tak vo vyspelých ako skôr normálnych krajinách sa však priechodom venuje veľká pozornosť, pretože to zásadne mení správanie sa vodičov i chodcov. Je to niečo ako križovatka, kde priechod je hlavná cesta a cesta je vedľajšia. A tak ako na bežnej križovatke vodič na hlavnej nemusí najskôr skúmať, či môže cez križovatku bezpečne prejsť, skontrolovať, či z vedľajšej náhodou nejde nejaké vozidlo, ktoré by doňho mohlo vraziť ani nemusí čakať na iné vozidlo, aby mohli spolu prejsť cez križovatku po hlavnej a neobmedzovali tak príliš vozidlá na vedľajšej, nemali by nič z toho robiť ani chodci na priechode. To však zároveň znamená, že priechody nemožno vyznačovať všade, kde si to chodci prajú. Drvivá väčšina našich priechodov by v normálnej krajine vyznačená nikdy nebola. Uvedené zásady vyznačovania priechodov sú prevzaté z normálnych krajín a ak sa sa začnú v praxi uplatňovať, bude to krok k tomu, aby sa znormálnili aj pravidlá o prechádzaní chodcov cez priechod.

Mimo obce možno priechody zriaďovať len výnimočne (a tam sa aj má použiť zvislá značka znacka Priechod pre chodcov na jeho označenie v priamom smere), pričom je potrebné v primeranej vzdialenosti pred priechodom aj znížiť najvyššiu dovolenú rýchlosť na 50 km/h.

Priechod pre chodcov sa vyznačuje pásmi so šírkou min. 4 m, pričom pri najvyššej dovolenej rýchlosti menej ako 50 km/h je prípustná šírka min. 3 m. Táto šírka musí byť dodržaná aj v prípade, že nadväzujúca pešia infraštruktúra (napr. chodník vedúci k vozovke) takúto šírku nedosahuje. Takáto minimálna šírka priechodu (zebry) nie je potrebná kvôli samotnému prechádzaniu chodcov, ale z dôvodu včasnej rozoznateľnosti priechodu pre chodcov vodičmi vozidiel blížiacich sa k priechodu. To isté platí pre orientáciu pásov pozdĺžne s osou vozovky (chodcom by postačovali hoc aj len dva pásy krížom cez vozovku v smere ich chôdze; to by však nebolo pre vodičov prichádzajúcich vozidiel dostatočne viditeľné).

Dĺžka pásov je 0,5 m a dĺžka medzery medzi pásmi je cca 0,5 m. Pásy nesmú byť v celej šírke nikde prerušené, a to ani taktilnými prvkami (vodiacim pásom pre nevidiacich).

Jednotlivé pásy sú vždy orientované pozdĺžne s osou vozovky, a to aj vtedy, ak priechod nevedie kolmo na os vozovky; v takom prípade sú okraje pásov skosené rovnobežne so smerom, v ktorom je priechod pre chodcov orientovaný voči osi vozovky.

priechod pre chodcov vedený šikmo na os vozovky
priechod pre chodcov vedený šikmo na os vozovky

Pokiaľ je to možné, musí sa priechod pre chodcov vyznačiť tak, aby chodci prechádzali cez vozovku najkratšou možnou trasou, ideálne v smere kolmo na os vozovky. Priechod sa vyznačuje v prirodzenom smere chôdze, bez zbytočného predlžovania trasy chodcov. Ak sa objektívne nedá predĺženiu trasy vyhnúť, musia sa použiť vhodné dopravné zariadenia na navádzanie chodcov k priechodu pre chodcov (napr. zábradlia).

Pred školami, administratívnymi budovami, továrňami, obchodnými domami a pod. sa priechod pre chodcov nesmie umiestniť tak, aby chodci vchádzali na priechod v priamom smere bezprostredne (rádovo metre) z východu z budovy alebo areálu. Namiesto toho musí byť takýto priechod odsadený a chodci k nemu vedení prostredníctvom vhodných dopravných zariadení (napr. zábradlí).

Priechody pre chodcov sa zásadne zriaďujú ako neriadené svetelnými signálmi. Tam, kde je potrebné riadiť prechádzanie chodcov cez vozovku svetelnými signálmi svetelné signály pre chodcov pri prechádzaní cez vozovku, sa vyznačí miesto na prechádzanie Miesto na prechádzanie.

Priechody pre chodcov sa vyznačujú len tam, kde je potrebné dať chodcom prioritu pri prechádzaní cez vozovku, nakoľko inak by bolo ich prechádzanie cez vozovku na danom mieste náročné a potenciálne nebezpečné. Priechod však možno zriadiť len ak to intenzity cestnej premávky na danom mieste dovoľujú a prechádzanie chodcov cez vozovku na danom mieste je potrebné.

Priechod pre chodcov sa musí vyznačiť na takom mieste, aby vodič včas rozoznal priechod pre chodcov na vozovke a z dostatočnej vzdialenosti mal rozhľad na chodník, resp. obdobný priestor nadväzujúci na priechod pre chodcov, a súčasne chodci nachádzajúci sa na tomto mieste mali dostatočný rozhľad na prichádzajúce vozidlá (rozhľad z/na čakacie plochy).

Priechody pre chodcov sa prednostne zriaďujú v križovatkách. Na ceste s prednosťou v jazde znacka Krizovatka s prednostou v jazde značka Hlavná cesta sa zriaďuje priechod spravidla len z jednej strany križovatky, pričom sa umiestňuje pokiaľ možno čo najbližšie ku kolíznemu priestoru. Na ceste bez prednosti v jazde znacka Stoj, daj prednost v jazde! znacka Daj prednost v jazde! sa priechod pre chodcov umiestňuje spravidla tak, aby vzdialenosť medzi okrajom priechodu pre chodcov a čakacou čiarou bola cca 4 – 5 m, čo umožňuje zastavenie jedného osobného vozidla tak, aby nezasahovalo do priechodu pre chodcov a súčasne mal jeho vodič dobrý rozhľad do križovatky.

Cez električkovú trať sa priechod pre chodcov nesmie vyznačovať. Ak je potrebné cez električkovú trať umožniť prechádzanie chodcov, môže sa vyznačiť miesto na prechádzanie riadené svetelnými signálmi alebo sa miesto stavebne prispôsobí bez vyznačenia priechodu pre chodcov alebo riadeného miesta na prechádzanie. Alternatívne možno vyznačiť priechody pre chodcov tak, že sa zriadia ostrovčeky z oboch strán električkovej trate a priechody pre chodcov sa vyznačia medzi ostrovčekmi a chodníkmi, nie však cez samotnú električkovú trať.

Cez vyhradený pruh pre verejnú dopravu sa priechod pre chodcov nesmie vyznačovať. Ak je potrebné cez vyhradený pruh umožniť prechádzanie chodcov, môže sa vyznačiť miesto na prechádzanie riadené svetelnými signálmi alebo sa miesto stavebne prispôsobí bez vyznačenia priechodu pre chodcov alebo riadeného miesta na prechádzanie. Alternatívne možno vytvoriť medzi jazdnými pruhmi a vyhradeným pruhom pre verejnú dopravu ostrovček a vyznačiť priechod pre chodcov cez jazdné pruhy a ak je to potrebné, aj miesto na prechádzanie cez vyhradený pruh pre verejnú dopravu; toto nemusí byť riadené svetelnými signálmi.

Priechody pre chodcov v bezkolíznom priestore (na priamom úseku cesty) musia byť za zníženej viditeľnosti osvetlené, a to výrazne silnejším osvetlením ako vozovka pred a za priechodom pre chodcov. V blízkosti priechodu pre chodcov sa nesmú umiestňovať žiadne výrazné svetelné zdroje, najmä nie blikajúce. Na vozovke sa z dôvodov nebezpečného zníženia kontrastu až oslepenia vodičov za tmy nesmú v blízkosti priechodov pre chodcov umiestňovať LED dopravné gombíky.

Ak sa na priechode umiestni vodiaci pás, tento nesmie nijakým spôsobom meniť vizuálne prevedenie priechodu pre chodcov, najmä nesmú byť prerušené pásy zebry tvoriace priechod a farba vodiaceho pásu musí kopírovať farebnosť vozovky a pásov priechodu pre chodcov.

Podľa vyhlášky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sa vodiaci pás pre nevidiacich zriaďuje cez priechod iba ak je priechod vedený šikmo, v oblúku alebo je dlhší ako 8 m. Na iných priechodoch sa vodiaci pás nesmie použiť. 

611

Miesto na prechádzanie

Miesto na prechádzanie

Význam

Značka vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov a cyklistov.

Pravidlá

Vodič nesmie:

 • otáčať sa a cúvať na mieste na prechádzanie,
 • zastaviť a stáť na mieste na prechádzanie a 5 m pred ním.

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť miesto na prechádzanie (priechod pre chodcov, podchod alebo nadchod). Na mieste na prechádzanie sa chodí vpravo.

Pravidlá o prechádzaní chodcov po mieste na prechádzanie platia primerane aj na vodiča samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom.

Zvislá značka

Miesto na prechádzanie nemá vlastnú návesť (informačnú značku). Ak treba vodičov upozorniť na miesto na prechádzanie (napr. mimo križovatky), možno použiť výstražnú značku Chodci znacka Chodci, ktorej symbol sa pri obojstrannom umiestnení vyobrazuje zrkadlovo:

znacka Chodci znacka Chodci

Poznámky

Miesto na prechádzanie je miesto spravidla stavebno-technicky prispôsobené na prechádzanie chodcov cez vozovku, avšak nie je vyznačené ako priechod pre chodcov, t. j. chodci tu nemajú prednosť a z hľadiska pravidiel o prechádzaní cez cestu sa uplatňujú pravidlá o prechádzaní mimo priechod. Miesto na prechádzanie môžu použiť aj cyklisti, pri prechádzaní cyklistov po priechode pre cyklistov či cez miesto na prechádzanie z hľadiska pravidiel nie je rozdiel, presnejšie v pravidlách nie je popísaný pre cyklistov režim prechádzania cez miesto na prechádzanie (horšie ako prechádzanie po priechode to však pre cyklistov byť nemôže).

Miesto na prechádzanie sa vyznačuje dvoma prerušovanými čiarami o hrúbke 0,12 m s dĺžkou ťahu 0,5 m a dĺžkou medzery cca 0,2 m. Takéto miesto na prechádzanie je spoločné – pre chodcov aj cyklistov. Miesto na prechádzanie možno tiež vyznačiť s oddelenými časťami pre chodcov a cyklistov. V takom prípade sa vyznačuje troma prerušovanými čiarami, z ktorých stredná čiara a jedna vonkajšia čiara majú hrúbku 0,25 m a druhá vonkajšia čiara má hrúbku 0,12 m. Šírka miesta na prechádzanie je najmenej 4 m. Ak ide o miesto na prechádzanie s oddelenými časťami pre chodcov a cyklistov, je šírka časti pre chodcov najmenej 3 m; šírka časti pre cyklistov je variabilná a zhoduje sa so šírkou nadväzujúcej cyklistickej infraštruktúry, musí však mať najmenej 1,5 m a ak ide o obojsmernú cyklistickú infraštruktúru, najmenej 2,5 m. Šírka časti pre chodcov nesmie byť užšia ako šírka časti pre cyklistov.

Vnútri miesta na prechádzanie sa nesmú vyznačovať žiadne iné vodorovné dopravné značky, symboly, šípky, nápisy a pod. Ide o priestor, v ktorom sa účastníci cestnej premávky križujú vo vzájomne (približne) kolmých smeroch a každý z nich vidí priestor z iného uhla. Vyznačené symboly by tak boli vždy pre časť účastníkom zmätočné. Okrem toho, rozoznateľnosť miesta na prechádzanie z hľadiska vodiča vozidla spočíva v prerušení pozdĺžneho vedenia (pozdĺžne čiary sa musia prerušiť najmenej 1 m pred miesto na prechádzania či priechodmi) a vytvorenia „prázdnej“ plochy na vozovke vymedzenej priečnymi čiarami (podobne to platí pre priechod pre cyklistov). Miesto na prechádzanie, resp. časť miesta na prechádzanie určená pre cyklistov, sa na rozdiel od priechodu pre cyklistov nesmie podfarbovať.

Miesta na prechádzanie sa spravidla zriaďujú ako riadené svetelnými signálmi, prednostne v križovatkách s riadenou premávkou.

Miesto na prechádzanie nie je priechod a preto sa v ňom (na vozovke) zásadne neumiestňuje vodiaci pás, bez ohľadu na jeho dĺžku.

spoločné miesto na prechádzanie
spoločné miesto na prechádzanie
miesto na prechádzanie s oddelenými časťami pre chodcov a cyklistov
miesto na prechádzanie s oddelenými časťami pre chodcov a cyklistov

612

Priechod pre cyklistov

Priechod pre cyklistov

Význam

Značka vyznačuje priechod pre cyklistov.

Ak je priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov, vyznačuje sa len jednou čiarou.

Pravidlá

Vodič nesmie: 

 • ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov,
 • zastaviť vozidlo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
 • predchádzať na priechode pre cyklistov a bezprostredne pred ním, 
 • otáčať sa a cúvať na priechode pre cyklistov,
 • zastaviť a stáť na priechode pre cyklistov a 5 m pred ním.

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel (okrem električky) idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo.

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo. 

Vodič samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom smie jazdiť po pravej strane priechodu pre cyklistov, ak neohrozí a neobmedzí cyklistov. Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu sa primerane vzťahuje predchádzajúci odsek o prechádzaní cyklistov po priechode pre cyklistov.

Všetky pravidlá vyplývajúce z priechodu pre cyklistov sú závislé od vodorovného značenia, pretože to má regulačný charakter. 

Zvislá značka

Priechod pre cyklistov možno označiť návesťou (informačnou značkou) Priechod pre cyklistov Priechod pre cyklistov. Značka je určená pre vodičov prichádzajúcich k priechodu pre cyklistov kolmo a ako každá návesť označuje priechod len vtedy, ak je to potrebné. 

Pri obojstrannom umiestnení sa symbol bicykla vyobrazuje zrkadlovo:

Priechod pre cyklistov Priechod pre cyklistov

Samostatná výstražná značka pred priechodom pre cyklistov neexistuje – iba výstražná značka pred priechodom pre chodcov. Ak treba vodičov upozorniť na priechod pre cyklistov, možno použiť výstražnú značku Cyklisti znacka Cyklisti, ktorej symbol sa pri obojstrannom umiestnení vyobrazuje zrkadlovo:

znacka Cyklisti znacka Cyklisti

Poznámky

Priechod pre cyklistov je nevhodný názov (veď cyklisti predsa nechodia, ale jazdia), keď už, mal by to byť prejazd pre cyklistov (viď český “přejezd pro cyklisty” alebo poľský “przejazd dla rowerzystów”). Analogický názov s priechodom pre chodcov je nevhodný aj kvôli tomu, že vôbec nejde o analogické miesta na vozovke. Svojím vyobrazením aj pravidlami k nemu sa viažucimi je skôr analógiou miesta na prechádzanie. A tak ako miesto na prechádzanie nemá svoju informačnú značku (návesť), nemal by mať takú značku ani priechod pre cyklistov (v EÚ ju má iba cca 6 štátov). 

Priechod pre cyklistov sa vyznačuje dvoma prerušovanými čiarami o hrúbke 0,5 m, s dĺžkou ťahu 0,5 m a dĺžkou medzery cca 0,5 m. Šírka priechodu pre cyklistov je variabilná a zhoduje sa so šírkou nadväzujúcej cyklistickej infraštruktúry, minimálna prípustná šírka je však 1,5 m v prípade  jednosmerného priechodu (t. j. ak je nadväzujúca cyklistická infraštruktúra jednosmerná) a 2,5 m v prípade obojsmerného priechodu (t. j. ak je nadväzujúca cyklistická infraštruktúra obojsmerná).

Priechody pre cyklistov sa zásadne zriaďujú ako neriadené svetelnými signálmi. Tam, kde je potrebné riadiť prechádzanie cyklistov cez vozovku svetelnými signálmi svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku, sa vyznačí miesto na prechádzanie Miesto na prechádzanie.

Priechody pre cyklistov sa smú zriaďovať len tam, kde sa z oboch strán vozovky nachádza cestička pre cyklistov alebo oddelená cestička pre chodcov a cyklistov, resp. je do takéhoto priechodu zaústený cyklistický pruh, príp. ochranný pruh pre cyklistov.

Priechod pre cyklistov možno podfarbiť červenou farbou len tam, kde sú vodiči ostatných vozidiel povinní dať cyklistovi prednosť v jazde – ak priechod vedie súbežne s cestou s prednosťou v jazde znacka Krizovatka s prednostou v jazde značka Hlavná cesta cez cestu bez prednosti v jazde daj prednosť v jazde! + priečna jazda cyklistov stoj, daj prednosť v jazde! + priečna jazda cyklistov (tieto kombinácie značiek ukladajú vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou) alebo ak je priechod umiestnený v bezkolíznom priestore (na priamom úseku cesty) a vodičom vozidiel na vozovke prikazuje dať cyklistom prednosť v jazde značka Daj prednosť v jazde! znacka Daj prednost v jazde!.

Vnútri priechodu pre cyklistov sa nesmú vyznačovať žiadne iné vodorovné dopravné značky, symboly, šípky, nápisy a pod.

Priechod pre cyklistov možno vyznačiť paralelne vedľa priechodu pre chodcov alebo ako primknutý k priechodu pre chodcov. Prednostne sa vyznačuje paralelne; primknutý sa vyznačuje len pri priestorových obmedzeniach. Ak je to potrebné, zvislou značkou sa označuje len priechod pre chodcov znacka Priechod pre chodcov (musí byť dodržaná zásada, že táto značka sa nikdy nekombinuje s inou).

priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov
priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov
obojsmerný priechod pre cyklistov s vyznačenými žraločími zubami pre prichádzajúcich vodičov
obojsmerný priechod pre cyklistov s vyznačenými žraločími zubami pre prichádzajúcich vodičov

Spoločne k prechádzaniu cez vozovku

Na mieste, kde je vyznačený priechod pre chodcov, miesto na prechádzanie alebo priechod pre cyklistov, sa prerušujú pozdĺžne čiary, a to vo vzdialenosti najmenej 1 m od tohto miesta z oboch strán.

Priechody pre chodcov a priechody pre cyklistov možno zriadiť len za určitých podmienok a len na určitých miestach (uvedených vyššie, ale aj rôznych iných neuvedených podmienok – intenzity či rozhľadové pomery). Tieto podmienky berú do úvahy najmä mieru potreby prechádzania týchto účastníkov cestnej premávky cez vozovku, bezpečnosť zvolených miest a vyváženosť medzi potrebami chodcov a cyklistov na jednej strane a vodičmi motorových vozidiel na druhej strane. Pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené, možno prechádzanie chodcov a cyklistov cez vozovku zabezpečiť vyznačením miesta na prechádzanie, avšak pre zriadenie takéhoto miesta sa s ohľadom na bezpečnosť cestnej premávky vyžaduje (až na striktne vymedzené výnimky), aby bolo prechádzanie chodcov a cyklistov cez vozovku riadené svetelnými signálmi, čo je finančne nákladné.

Ak  je  na  určitom  mieste  potrebné  umožniť  chodcom  alebo  cyklistom  čo  najbezpečnejšie prechádzanie  cez  vozovku  a súčasne  nie  je  prípustné  zriadenie  priechodu  a  buď nie  je  prípustné zriadenie miesta na prechádzanie riadeného svetelného signálmi alebo nie je možné jeho zriadenie na danom mieste financovať, možno vytvoriť vhodný priestor na prechádzanie stavebnými opatreniami, najmä zúžením vozovky (jazdných pruhov), zriadením ochranného ostrovčeka v strede vozovky, presmerovaním jazdných pruhov atď.

V takomto priestore sa prerušia pozdĺžne čiary v dĺžke minimálne 6 m. Mimo obce a v odôvodnených prípadoch aj v obci sa takýto priestor označí výstražnou značkou Chodci znacka Chodci alebo Cyklisti znacka Cyklisti (v prípade oboch druhov účastníkov sa osadí len značka znacka Cyklisti).

Ak ide o priestor určený na prechádzanie cyklistov cez vozovku, vyznačí sa z oboch strán bezprostredne pred vjazdom cyklistov na vozovku čakacia čiara (žraločie zuby). Priestor na vozovke sa nesmie podfarbiť.

príklad priestoru na prechádzanie cyklistov bez vodorovného značenia
príklad priestoru na prechádzanie cyklistov bez vodorovného značenia

Plošné značky

620

Vyšrafovaný priestor

Vyšrafovaný priestor

Význam

Značka vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky.

Poznámky

Vyšrafovaný priestor sa vyznačuje len tam, kde vozidlá okolo tohto priestoru prechádzajú z oboch strán, najmä pri deliacich ostrovčekoch alebo ako priestor oddeľujúci protismerné jazdné pruhy, a tam, kde sa mení šírkové usporiadanie cesty. Ak je vyšrafovaný priestor obchádzaný vozidlami v opačných smeroch jazdy alebo len z jednej strany (pri zmene šírkového usporiadania), je tvorený šikmými pruhmi. Ak je priestor vozidlami obchádzaný v rovnakom smere jazdy z oboch strán, je tvorený pruhmi v tvare písmena V orientovaného špicom proti smeru jazdy. 

Šrafami možno vyznačiť tiež manipulačný priestor parkovacieho miesta pre osoby so zdravotným postihnutím alebo iné obdobné miesta pri parkovacích miestach.

Vyšrafovaný priestor sa musí skladať z minimálne troch pruhov a možno ho vyhotoviť v troch formách: ako drobnoplošný, maloplošný alebo veľkoplošný. Rozdiely sú v hrúbke pruhov a vzdialenosti medzi nimi (napr. drobnoplošný vyšrafovaný priestor má pruhy hrubé 0,12 m, maloplošný 0,25 m, veľkoplošný 0,5 m).

Vyšrafovaný priestor (obojstranný obchádzaný protismerne)
Vyšrafovaný priestor (obojstranný obchádzaný protismerne)
Vyšrafovaný priestor (obojstranný obchádzaný neprotismerne)
Vyšrafovaný priestor (obojstranný obchádzaný neprotismerne)
Vyšrafovaný priestor (jednostranný)
Vyšrafovaný priestor (jednostranný)
kolmé parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím so spoločným manipulačným priestorom
kolmé parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím so spoločným manipulačným priestorom

621

Cikcak čiara

cikcak čiara

Význam

Značka vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

Značka doplnená symbolom BUS alebo TRAM vyznačuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, na ktorej je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Značka doplnená symbolom TAXI vyznačuje stanovište taxíkov, na ktorom je zastavenie a státie dovolené len pre vozidlá taxislužby na vykonávanie zmluvnej prepravy osôb.

Poznámky

Cikcak čiara je súvislá lomená čiara s hrúbkou 0,12 m. Začína a končí sa ťahom kolmým na os  vozovky. Ak nejde o zastávku alebo stanovište taxislužby, minimálna šírka priestoru vyznačeného cikcak čiarou je 1 m.

Na cikcak čiare je zakázané iba státie, zastaviť na nej možno (napr. kvôli urýchlenému nastúpeniu alebo vystúpeniu prepravovaných osôb alebo urýchlenému naloženiu alebo zloženiu nákladu).

Cikcak čiara (súvislá) vodorovne
Cikcak čiara (súvislá)
cikcak čiara v N-tvare (ak je kratšia ako 4 m)
cikcak čiara v N-tvare (ak je kratšia ako 4 m)

Zastávka

Ak sa cikcak čiarou vyznačuje zastávka vozidiel pravidelnej verejnej dopravy, je čiara prerušená a do priestoru jej prerušenia sa umiestni nápis BUS (ak ide o zastávku pre autobusy a/alebo trolejbusy) alebo TRAM (ak ide o zastávku pre električky); nápis možno v prípade dlhšej zastávky opakovať. Ak sa cikcak čiarou vyznačuje zastávka, jej minimálna šírka je 2,5 m; pri úzkom jazdnom pruhu, ak treba zároveň umiestniť smerové šípky, ak by cikcak čiara v plnej šírke negatívne ovplyvňovala iné značky a z podobných dôvodov možno cikcak čiaru vyznačiť v úzkom usporiadaní – so šírkou 1,25 m a nápisom BUS v pozdĺžnom smere.

Na cikcak čiare vyznačujúcej zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy je pre iné vozidlá zakázané zastavenie aj státie.

Zastávky autobusov a trolejbusov sa vyznačujú cikcak čiarou len vtedy, ak sa nachádzajú priamo v jazdnom pruhu. Zastávky v zálivoch sa iba oddelia (hrubou) okrajovou čiarou a prípadne sa v nich vyznačí nápis BUS. Zastávky vo vyhradených pruhoch pre verejnú dopravu možno vyznačiť cikcak čiarou len vtedy, ak ide o časovo obmedzené vyhradenie vyhradený pruh pre verejnú dopravu + časové obmedzenie. Na zastávkach bez cikcak čiary vyplýva zákaz zastavenia a státia zo všeobecných pravidiel, t. j. zastavenie a státie je zakázané v úseku od značky Zastávka znacka Zastavka po 5 m za označníkom zastávky alebo (ak značka nie je) v úseku 30 m pred označníkom zastávky po 5 m za ním.

Rôzne spôsoby vyznačovania cikcak čiary na zastávke závisia od dĺžky samotnej zastávky:

Cikcak čiara (prerušovaná: zastávka autobusu alebo trolejbusu
zastávka do 14 m
Cikcak čiara (prerušovaná: zastávka autobusu alebo trolejbusu
zastávka 14 – 18 m
Cikcak čiara (prerušovaná: zastávka autobusu alebo trolejbusu
zastávka nad 18 m
úzke usporiadanie

Cikcak čiara na vyznačenie zastávky električky sa používa len tam, kde sa električková trať nachádza na vozovke, zastávka nemá nástupný ostrovček a cestujúci pri nastupovaní a vystupovaní prechádzajú cez jazdný pruh (ľudové pomenovanie „zastávka viedenského typu“). Takáto zastávka sa označuje aj zvislou značkou znacka Zastavka elektricky.

úzke usporiadanie

Stanovište

Ak sa cikcak čiarou vyznačuje stanovište taxíkov (vozidiel taxislužby), je čiara prerušená a do priestoru jej prerušenia sa umiestni nápis TAXI; nápis možno v prípade dlhšieho stanovišťa opakovať. Ak sa cikcak čiarou vyznačuje stanovište, jej minimálna šírka je 2 m. Rovnako ako cikcak čiaru vyznačujúcu zastávku, možno aj cikcak čiaru vyznačujúcu stanovište vyznačiť v úzkom usporiadaní – so šírkou 1,25 m a nápisom TAXI v pozdĺžnom smere.

Na cikcak čiare vyznačujúcej stanovište taxíkov je pre iné vozidlá zakázané zastavenie aj státie. Na rozdiel od zastávky, na stanovišti taxíkov neplatí pre iné vozidlá zákaz zastavenia státia bez vyznačenej cikcak čiary.

Stanovište sa vždy označuje aj zvislou značkou Stanovište taxi znacka Stanoviste TAXI. Ako stanovište taxíkov (zvislou značkou aj cikcak čiarou) možno označiť len miesto, kde vozidlá taxislužby priebežne čakajú na zákazníkov v rade za sebou a postupne sa posúvajú a ktoré slúži pre všetky taxíky s oprávnením poskytovať služby zmluvnej prepravy v danej obci. Neoznačujú sa nimi parkovacie miesta pre taxíky, a to ani v prípade, ak slúžia na nástup/výstup cestujúcich, resp. na čakanie na nich, ani také stanovištia, ktoré slúžia len pre niektoré taxíky (napr. sú vyhradené pre určitú taxislužbu).

úzke usporiadanie

622

Parkovacie miesta

parkovacie miesta

Význam

Značka vhodným spôsobom vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Ak značka vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím, môže byť doplnená vhodným nápisom alebo symbolom.

Pravidlá

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie znemožniť ostatným/ vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

(Ak nie sú vyznačené parkovacie miesta) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, príp. šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. 

Zvislá značka

Na označenie parkovacích miest možno použiť značky zo skupiny značiek o statickej doprave: Parkovanie znacka Parkovanie (najmä s príslušnými dodatkovými tabuľkami, napr. Parkovanie + Platí pre zdravotne postihnutých), Parkovanie na chodníku značka Parkovanie na chodníku a Vyhradené parkovanie zákaz zastavenia + vyhradené parkovanie. V závislosti od regulácie vyplývajúcej zo zvislej značky sa modifikuje aj vodorovné značenie vyznačujúce jednotlivé parkovacie miesta.

Poznámky

Parkovacie miesta sa vyznačujú čiarami s hrúbkou 0,12 m. Základné spôsoby parkovania sú pozdĺžne, kolmé a šikmé. Keďže parkovacie čiary vyznačujú určený spôsob státia, sú tieto čiary záväzné (regulačné) aj bez vyznačenia spôsobu státia na zvislej značke vyhláška 9/2009 parkovacie miesta s kolmým státím, parkovacie miesta so šikmým státím, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím (ktorý sa preto z vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ako nadbytočný neprevzal).

Parkovacie miesta (všeobecné – pozdĺžne)
Parkovacie miesta (všeobecné – pozdĺžne)
Parkovacie miesta (všeobecné – kolmé)
Parkovacie miesta (všeobecné – kolmé)
Parkovacie miesta (všeobecné – šikmé)
Parkovacie miesta (všeobecné – šikmé)

Základné spôsoby všeobecného parkovania vyznačené úsporným spôsobom:

Parkovacie miesta (všeobecné – pozdĺžne, úsporné vyznačenie)
Parkovacie miesta (všeobecné – pozdĺžne, úsporné vyznačenie)
Parkovacie miesta (všeobecné – kolmé, úsporné vyznačenie)
Parkovacie miesta (všeobecné – kolmé, úsporné vyznačenie)
Parkovacie miesta (všeobecné – šikmé, úsporné vyznačenie)
Parkovacie miesta (všeobecné – šikmé, úsporné vyznačenie)

Parkovacími miestami s obmedzením sú miesta, na ktorých môže parkovať len určitá všeobecne vymedzená skupina účastníkov cestnej premávky – parkovacie miesta pre vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb, pre zásobovanie za účelom nakládky/vykládky tovaru, pre rezidentov na domáce parkovanie, pre elektromobily za účelom dobíjania a pod. Parkovacie miesta sa obmedzujú značkou Parkovanie/Parkovanie na chodníku znacka Parkovanie značka Parkovanie na chodníku a dodatkovou tabuľkou Platí pre s vyznačeným symbolom účastníka (vozidla) dodatková tabuľka Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím) dodatkvoá tabuľka Platí pre (vozidlá taxislužby) dodatkova tabulka Elektromobily pocas dobijania Platí pre + Časové obmedzenie (zásobovanie; 2x hodinový rozsah). Zvyčajne sa vyznačujú “uzavretým boxom”, t. j. parkovacie miesto je vyznačené súvislou čiarou po celom vonkajšom obvode, a môžu byť doplnené príslušným symbolom. Tento spôsob jasne odlišuje parkovacie miesta s obmedzením od bežných (všeobecne prístupných) parkovacích miest.

Na parkovacom mieste pre osoby so zdravotným postihnutím môže zastaviť a stáť len vozidlo s parkovacím preukazom parkovací preukaz.

Parkovacie miesta (s obmedzením – pozdĺžne)
pozdĺžne parkovacie miesto pre zásobovanie
Parkovacie miesta (pre osoby so zdravotným postihnutím – pozdĺžne)
pozdĺžne parkovacie miesta pre taxíky s vyznačeným manévrovacím priestorom
Parkovacie miesta
kolmé parkovacie miesta pre elektromobily počas dobíjania
Parkovacie miesta (pre osoby so zdravotným postihnutím – pozdĺžne)
pozdĺžne parkovacie miesto pre osoby so zdravotným postihnutím
Parkovacie miesta (pre osoby so zdravotným postihnutím – kolmé)
kolmé parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím (kolmé a šikmé parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím sa rozširujú o manipulačný priestor)

Vyhradenými parkovacími miestami sú miesta, na ktorých môže parkovať len konkrétny účastník alebo konkrétni účastníci cestnej premávky – spravidla nájomca/vlastník parkovacieho miesta. Označujú sa značkou Zákaz zastavenia znacka Zakaz zastavenia a dodatkovou tabuľkou Vyhradené parkovanie dodatková tabuľka Vyhradené parkovanie. Tiež sa vyznačujú “uzavretým boxom” a sú doplnené symbolom vyhradenia, ktorým je dvojica prekrížených čiar v tvare písmena X. Tento spôsob vyznačenia jasne odlišuje vyhradené parkovacie miesta od bežných parkovacích miest i od parkovacích miest s obmedzením. Symbol vyhradenia nemožno kombinovať s iným symbolom používaným na parkovacom mieste s obmedzením (napr. so symbolom osoby so zdravotným postihnutím).

Parkovacie miesta (vyhradené pre konkrétneho účastníka – pozdĺžne)
pozdĺžne vyhradené parkovacie miesto
Parkovacie miesta (vyhradené pre konkrétneho účastníka – kolmé)
kolmé vyhradené parkovacie miesta
Parkovacie miesta (vyhradené pre konkrétneho účastníka – šikmé)
šikmé parkovacie miesta vyhradené pre konkrétne osoby so zdravotným postihnutím

Pre lepšiu orientáciu možno na parkovacích miestach vyznačiť ich identifikačné čísla:

Parkovacie miesta (všeobecné – kolmé) s očíslovaným označením

Symboly

Vzhľadom na to, že primárnou funkciou vodorovného značenia je vedenie účastníkov cestnej premávky, používajú sa na vozovke symboly, nápisy a vyobrazenia zvislých značiek len v  nevyhnutnom rozsahu a v dostatočných vzájomných vzdialenostiach tak, aby negatívne neovplyvňovali vnímanie pozdĺžnych čiar a aby sa nachádzali v dostatočnej vzdialenosti od priečnych čiar.

630

Smerové šípky

Smerové šípky

Význam

Smerové šípky vyznačené medzi pozdĺžnymi čiarami vyjadrujú spôsob radenia do jazdných pruhov a prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere.

Značka doplnená symbolom BUS vyznačuje prikázaný smer jazdy cez nasledujúcu križovatku alebo odbočenie vo vyznačenom smere len pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb.

Pravidlá

Na smerovej šípke (ako aj na doplňujúcom nápise) je zakázané zastavenie a státie.

Poznámky

Základná dĺžka smerovej šípky je 5 m, na diaľnici 7,5 m, v dopravne upokojených oblastiach a na cyklistickej infraštruktúre 2,5 m. 

Otáčanie nie je smer jazdy cez križovatku, ide o iný manéver ako odbočenie (má inú značku, iné pravidlá ako odbočovanie). Šípka na otáčanie teda už neexistuje, pretože šípky nezakazujú ani neprikazujú otáčanie. 

Keďže smerové šípky vyjadrujú prikázaný smer jazdy alebo odbočenie vo vyznačenom smere, sú tieto šípky záväzné (regulačné) aj bez vyznačenia šípok na zvislej značke vyhláška 9/2009 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou (čo bol jeden z dôvodov, prečo sa z vyhlášky č. 9/2009 Z. z. neprevzalo zaradenie značky Radenie do jazdných pruhov medzi príkazové značky, ale vrátila sa táto značka tam, kam patrí – medzi informačné Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou).

Základné druhy smerových šípok:

Smerová šípka (priamo, doľava a priamo, doprava a priamo)
Smerová šípka (doľava, doprava, doľava a doprava)

Smerová šípka doplnená symbolom BUS:

Smerové šípky doplnené symbolom BUS

Vzhľadom na čitateľnosť šípok a jednoznačnosť rozdielnych regulácií sa nesmie kombinovať odlišné smerovanie vozidiel pravidelnej verejnej dopravy od “bežnej” premávky v jednej šípke.  Šípky pre verejnú dopravu sa majú umiestňovať samostatne, medzi šípky pre bežnú premávku s tým, že sú aj v odlišnom (zmenšenom) formáte (5 m vs. 2,5 m).

Do budúcna je vhodné rozšíriť možnosť odlišného smerovania jazdy nielen pre verejnú dopravu, ale aj pre taxíky či bicykle:

príklad značenia smerových šípok doplnených symbolom BUS a TAXI
príklad značenia smerových šípok doplnených symbolom bicykla

631

Predbežné šípky

predbežné šípky

Význam

Značka umiestnená v osi priebežného jazdného pruhu vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.

Značka umiestnená v osi Pozdĺžnej prerušovanej čiary na ceste s obojsmernou premávkou vyznačuje blížiaci sa prechod Pozdĺžnej prerušovanej čiary do Pozdĺžnej súvislej čiary.

Poznámky

Predbežná šípka má rozmery 5 x 2,5 m.

Predbežná šípka (doprava)
Predbežná šípka (doprava)
Predbežná šípka (doprava, integrovaná s ťahom prerušovanej stredovej čiary)
Predbežná šípka (doprava, integrovaná s ťahom prerušovanej stredovej čiary)

635

Koridor pre cyklistov

koridor pre cyklistov

Význam

Značka vyznačuje smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.

Poznámky

Štandardne sa používa symbol s rozmermi 2,1 x 0,7 m, pri priestorových obmedzeniach možno použiť symbol s rozmermi 1,5 x 0,5 m.

Koridor pre cyklistov sa vyznačuje len v dopravne upokojených oblastiach na vozovkách bez ďalšieho vodorovného značenia, kde nie je možné vyznačiť ochranný pruh pre cyklistov. Zásadne sa nevyznačuje na cyklistickej infraštruktúre (na tento účel slúži iba samotný symbol bicykla). Symbol sa umiestňuje v osi pomyselného jazdného pruhu, nie pri okraji vozovky.

koridor pre cyklistov - symbol

10 komentárov na “Vodorovné značky III

 1. Mám pár otázok a pripomienok.
  Máte nejaké info kedy sa VL6.2 pre vodorovné značky majú dať už oficiálne do obehu? Mám len z 2020 verziu keď to išlo do pripomienkového konania a od vtedy je ticho.
  Čo sa týka miesta na prechádzanie: nenašiel som nikde, že takáto značka musí byť použitá iba so svetelnou signalizáciou (v protiklade so značkou priechod pre chodcov – bez signalizácie). Môže sa teda dávať aj bez signalizácie? Je rozumné dávať miesto na prechádzanie alibisticky tam, kde nechceme obmedziť vozidlá aj keď vieme že je to miesto nebezpečné a chodí tam veľa chodcov? V Bratislave sa to začalo dávať veľmi nevhodne na miesta, ktoré sú nebezpečné.
  Prejazd pre cyklistov: ak je prejazd pre cyklistov nadväzujúci na cyklistickú cestičku (čo by malo byť), tak sa používa trojsvetlová signalizácia ako pre vozidlá.
  Priechod pre chodcov (čiary šírky 0,5 m a dĺžky xy m) sa vodiacim pásom prerušuje. Je to aj zobrazené v TP048. Taktiež nie je striktne zakázané použitie vodiaceho pásu v iných prípadoch ako uvedených (priechod dĺžky > 8m a v oblúku…). Je napísané „Na inom priechode sa vodiaci pás neumiestňuje“. To mi neevokuje zákaz ale odporúčanie.
  Vo VL6.2 a aj tu som čítal, že pri priechodoch pre chodcov sa nesmú používať LED blikajúce alebo podobné svetlá. Kedysi sa razil názor, že to upozorní vodičov na priechod pre chodcov. Práve na toto čakám, kedy budú VL v obehu, aby bol argument proti. Príklad https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/65715-novinka-v-ruzinove-videli-ste-uz-takyto-priechod-pre-chodcov
  Taktiež som nenašiel nejakú info, že či sa miesto na prechádzanie tiež môže vyznačiť LED prerušovanými svetlami – zastávka Záluhy v BA (miesto na prechádzanie, doplnené nejakým symbolom chodca a LED prerušovanými svetlami).

  1. Neviem, kedy budu vydane VL 6.2, dufajme, ze cim skor.

   Miesto na prechadzanie sa moze pouzivat aj bez svetiel, ale je pravda, ze viacere doterajsie pokusy nie su spravne. Karlovesko-dubravska „modernizacia“ elektrickovej trate je z hladiska dopr. znacenia katastrofa; tie miesta na prechadzanie s blikajucimi LEDkami a machulami na ceste su tam len jednym z mnohych nezmyslov.

   Prerusenie zebry vodiacim pasom je nieco ako blikajuce gombiky pred priechodom – tiez to vzniklo len preto, ze sa razil nazor, ze to pomoze, hoci su to vo svojej podstate nelogicke veci.

   Ak je v pr. predpise uvedene, ze sa nieco nevyznacuje, tak by som to za odporucanie urcite nepovazoval; je to jasny pokyn/zakaz.

 2. V TP 117 čl. 3.7.1.19 sa uvádza, že značka Z 140 Chodci sa nepoužíva pred miestami na prechádzanie (Z 611). V tomto texte pri Z 611 Miesto na prechádzanie uvádzate, že značku Z 140 Chodci možmo použiť. Aká je teda pravda?

  1. Plati samozrejme to, co je uvedene v TP; web nie je zavazny.

   Tento clanok bol uverejneny 1. jula 2021 a hned v druhej vete je napisane: „niektoré technické parametre sú ešte len z momentálne pripravovaných materiálov, čiže v detailoch môžu byť nakoniec niektoré veci inak.“.

 3. Dobrý večer, či platí vodorovná značka na parkovisku vyhradenom pre osoby zo zdravotným postihnutím keď tam nie je umiestnená aj súvislá dopravná značka?

 4. Chcel by som si rozsirit obzor poznania v oblasti problematiky vodorovneho znacenia pred urovnou vstupu na pozemok – resp.brany na pozemok. V nasom meste – konkretne Bojnice nam pred tieto vstupy namalovali piktogram v tvare pootoceneho pismena “ M “ o 90 °. Kedze som v ziadnom odkaze platneho “ Zakona o premavke na pozemnych komunikaciach “ tento sposob znacenia niekdajsich vyhradenych parkovacich boxov nenasiel, hladam vysvetlenie u Vas.

   1. Ale je to v mieste vjazdu na moj pozemok – to znamena, ze nesmiem stat so svojim vozidlom na tejto znacke ? Nezda sa to z hladiska logiky zvratene,az sikanujuce ???🤔

 5. Dobrý deň , chcel by som sa opýtať a podariť , nikde to neviem nájsť . Jedná sa o to že mi prišla pokuta za státie na vyhradenom mieste ZŤP . Ide to že na tom mieste kde som stál je síce zvislá dopravná značka ZŤP ale vodorovná tam chýba , čiže nieje jasne určené kde je vyhradené miesto či pred značnou alebo za značkou , ja som stál pred touto značkou . A celé to parkovisko je vlastne len státie pri chodníku pri našej bytovke , nikde nieje uvedené žiadnou tabuľou že sa jedna o parkovacie miesta , stávame tam pozdĺžne ale oficiálne to nieje nikde uvedené že sa jedna o parkovisko. Týmto sa chcem poradiť či má zmyslel podať odvolanie alebo je to proste moja chyba a nedá sa s tým nič robiť . Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok