Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové VI

V sérii článkov o tom, ako sa majú správne nahrádzať staré značky za nové, pokračujeme poslednou časťou, v ktorej si rozoberieme dopravné zariadenia vrátane svetelných signálov.

Prvá časť tejto série článkov popisovala výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, druhá časť výmenu (obnovu) príkazových a zákazových značiek, tretia časť výmenu (obnovu) informatívnych prevádzkových a informatívnych smerových značiek, štvrtá časť výmenu (obnovu) informatívnych iných značiek a dodatkových tabuliek a piata časť popisovala výmenu (obnovu) vodorovných značiek.

Nasledovať bude ešte špeciálna časť venovaná  prechodným ustanoveniam vyhlášky o dopravnom značení a ich skutočnému významu a dôsledkom.

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia zariadenia podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové“ zariadenia v nejakom danom termíne – zriadenia sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny naznačujú zväčša nesprávne chápanie nových významov a zásad a s tým spojenú nevhodnú alebo nesprávnu výmenu. Táto posledná časť série článkov Ako vymeniť preto ukazuje, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne zariadenia podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré zariadenia) za konkrétne zariadenia podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové zariadenia). 

Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré zariadenia zostávajú v platnosti s významom nových zariadení.

Staré dočasné (prenosné) zariadenia bolo možné používať len do 31. marca 2022 – pri nich sa prechodné obdobie nijak neposúvalo, t. j. od 1. apríla 2022 už nemôžu byť nanovo používané a musia sa používať len nové dočasné zariadenia.

Úvod

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých zariadení za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných zariadení podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri zariadeniach nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov a pod.)
2. zmena
  • pri zariadeniach došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • zariadenia, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými zariadeniami)

Zásady

Pri každej výmene (obnove) zariadenia treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (technické podmienky, vzorové listy) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli zariadenia určené. To platí rovnako aj na rozmery zariadení, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní zariadení dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré zariadenia s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže pri kombinácii svetelných signálov pre rôzne smery jazdy nestačí vymeniť len jednu sadu z nich, treba vymeniť vždy všetky, keďže všetky tvoria spolu pre vodičov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách zariadení, ktoré spolu súvisia či pri „úsekovo“ umiestnených zariadeniach (smerové stĺpiky, smerovacie dosky, vodiace tabule, atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách zariadení niektorá staré zariadenie už stratilo svoju platnosť (nie je uvedené vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky zariadenia alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam zariadení, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových zariadení.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) zariadení – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. aprílom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie zariadení ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ zariadenia používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala (napr. nahradenie bielej farby na vodiacich tabuliach alebo smerovacích doskách žltozelenou, modré smerové stĺpiky a pod.).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré zariadenia za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené zariadenia podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných zariadení.

Svetelné signály

Obnoviť “vypínanie” svetelných signálov do blikajúcej žltej možno len na vedľajšej ceste a len ak ide o plný signál.

Neobnovuje sa blikanie signálu s plným zeleným svetlom “Voľno” S 1c , smerového signálu so zeleným svetlom (zelená šípka alebo zelené šípky rôznych smerov) S 2c, S 3c ani doplnkového signálu (rôznych smerov) so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky S 10 .

Doplnkový signál (rôznych smerov) so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky S 10 možno obnoviť len so signálom v tvare šípky vpravo; umiestňuje sa na úrovni zeleného signálu. Ak doplnkový signál nie je bezkolízny, možno ho obnoviť len ako Zelenú šípku , ktorá sa umiestňuje na úroveň červeného signálu.

Ak sa obnovuje možnosť otáčania v riadenej križovatke, namiesto starej značky C 25 a/alebo smerovej šípky na otáčanie , príp. pootočeného svetelného signálu , sa použije iba Čierna šípka . Smerový signál so zeleným svetlom (zelená šípka alebo zelené šípky rôznych smerov) sa nikdy neobnovuje tak, aby zobrazoval otáčanie v križovatke.

Svetelné signály pre cyklistov S 7a až S 7c sa obnovujú podľa toho, či ide o svetelné signály pri prechádzaní cyklistov cez vozovku (vtedy sa obnovujú ako 2-farebné) alebo ako svetelné signály na riadenie premávky cyklistov v križovatke (vtedy sa obnovujú ako 3-farebné).

1. bezo zmeny

Starý signálNový signál
S 1a

Signál s plným červeným
svetlom so znamením “Stoj!“
801

Signál Stoj pre vozidlá
S 1b

Signál s plným žltým
svetlom so znamením “Pozor!“
802

Signál Čakaj pre vozidlá
S 1c

Signál s plným zeleným
svetlom so znamením “Voľno“
803

Signál Voľno pre vozidlá
S 5a

Signál pre chodcov 
s červeným svetlom 
so znamením “Stoj!“
820

Signál Stoj pre chodcov
S 5b

Signál pre chodcov 
so zeleným svetlom 
so znamením “Voľno“
821

Signál Voľno pre chodcov
S 5c

Kombinovaný signál 
pre chodcov a cyklistov
s červeným svetlom
so znamením “Stoj!“
824

Signál Stoj 
pre chodcov a cyklistov
(pri prechádzaní cez vozovku)
S 5d

Kombinovaný signál 
pre chodcov a cyklistov
so zeleným svetlom
so znamením “Voľno“
825

Signál Voľno 
pre chodcov a cyklistov
(pri prechádzaní cez vozovku)
S 12a

Signál 
pre zakázaný vjazd vozidiel
do jazdného pruhu
860

Signál 
Tento jazdný pruh sa nesmie používať
S 12b

Signál “Voľno“ 
pre vjazd vozidiel
do jazdného pruhu
862

Signál 
Tento jazdný pruh sa môže používať
S 12c

Svetelná šípka doľava
861