Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

O chodcoch a chodníkoch

Od 1. októbra 2023 prestane platiť všeobecné pravidlo o “voľnom” parkovaní na chodníku, t. j. o parkovaní na chodníku bez toho, aby to umožňovala dopravná značka. Je to ďalším krokom k postupnému normalizovaniu našich pravidiel cestnej premávke a ich zosúlaďovaniu s medzinárodnými pravidlami i zdravým rozumom. Okrem toho, pred letom 2023 rozbúril už i tak divoké a mútne vody nášho parlamentu návrh na zmenu pravidiel pri prechádzaní chodcov cez cestu, čo – podobne ako tomu bolo pri zmenách týkajúcich sa cyklistov – vyvolalo všelijaké protireakcie. 

Využijeme preto tieto skutočnosti na to, aby sme si v prvom článku po letnej prestávke predstavili a bližšie vysvetlili pravidlá týkajúce sa chodcov a chodníkov obdobným spôsobom ako tomu bolo pri cyklistoch. Tieto pravidlá sú v zákone o cestnej premávke uvedené chaoticky, roztrúsené na mnohých miestach, niektoré aj duplicitne, bez akejkoľvek systematiky či logiky, čo nijak neprispieva k tomu, aby správanie sa vodičov voči týmto zraniteľným účastníkom cestnej premávky bolo jasne a zrozumiteľne napísané, a teda aj rešpektované a vymáhateľné. V paragrafe o chodcoch sú uvedené pravidlá pre vodičov na chodníku, chýbajú ustanovenia, ktoré by sumárne upravovali pravidlá o správaní sa voči chodcom a pravidlá pre chodcov (ako je tomu napr. v dohovore), miešajú sa pravidlá o prechádzaní chodcov cez priechod a mimo priechod…

Chodník

Chodníkom je komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom. 

Výškové oddelenie chodníka od vozovky znamená, že chodník je oddelený od vozovky obrubníkom a jeho povrch je na inej výškovej úrovni. Oddelenie iným spôsobom znamená, že chodník môže byť výškovo síce na rovnakej úrovni ako vozovka, ale sú od seba oddelené spravidla deliacim pásom (so zeleňou), príp. stĺpikmi. V dopravne upokojených oblastiach niekedy postačuje oddelenie len rôznym povrchom (napr. vozovka – asfalt, chodník – dlažba). Občas možno vidieť oddelenie vozovky a chodníka len namaľovanou čiarou, čím sa vytvára akýsi “pruh pre chodcov”, to však z bezpečnostných dôvodov nemožno považovať za dostatočné oddelenie.

Podľa dopravno-technického významu patrí chodník medzi miestne cesty IV. triedy. Zároveň je priľahlý chodník súčasťou miestnej cesty okrem chodníka priľahlého k prejazdným úsekom ciest v mestách a v obciach (prejazdným úsekom cesty sa rozumie úsek cesty vedúcej v území zastavanom alebo určenom na súvislé zastavanie). Všeobecnými technickými požiadavkami na chodníky z hľadiska ich užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie sú napr. minimálna šírka 1,3 m, povrch upravený proti šmyku, dodržiavanie vodiacich línií, pozdĺžny sklon najviac 1 : 12, priečny sklon najviac 1 : 50.

Používanie chodníka

Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. 

Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať (výnimky viď ďalej). 

Vodič samovyvažovacieho vozidla a osoba, ktorá jazdí na kolobežke s pomocným motorčekom, smú jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozia a neobmedzia chodcov, pričom nesmú prekročiť rýchlosť chôdze. 

Automatizované doručovacie vozidlo môže jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci; v takom prípade smie jazdiť rýchlosťou najviac 6 km/h a musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa chodcov. 

Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje po chodníku pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. 

Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. 

Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

Cyklisti do 10 rokov, osoby, ktoré ich (na bicykli) sprevádzajú, a osoby, ktoré ich na bicykli vezú (cyklista starší ako 15 rokov môže viezť na bicykli osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí alebo na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom) smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom nemusí byť označený za zníženej viditeľnosti (vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom).

Cestička pre chodcov

Z pohľadu pravidiel je chodníkom aj cestička pre chodcov, t. j. komunikácia pre peších označená dopravnou značkou značka Cestička pre chodcov.

Táto značka sa používa len vtedy, ak nie je zjavné, že ide o chodník alebo o inú komunikáciu určenú len pre chodcov alebo ak je potrebné povoliť vjazd cyklistov na chodník znacka Cyklisti volno (cyklista v takom prípade nesmie obmedziť ani ohroziť chodca).

Vjazd cyklistov na chodník (cestičku pre chodcov) sa smie povoliť len vtedy, ak tento chodník, resp. cestička je na daný účel stavebne prispôsobený, napr. skosenými obrubníkmi v križovatkách. Takýmto spôsobom sa označuje najmä chodník, kde je účelom, aby ho využívali aj cyklisti, nemá však dostatočnú šírku na to, aby mohol byť označený ako spoločná znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov či oddelená znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistovcestička pre chodcov a cyklistov; podmienkou sú nízke intenzity cyklistickej aj pešej premávky a dostatočná šírka aspoň na vzájomné predchádzanie a vyhýbanie (spravidla aspoň 2 m). 

Parkovanie na chodníku

Po dlhých rokoch nastane u nás v tejto oblasti štandardný stav, ktorý sa podľa niektorých schválil omylom, a preto sa musel prechodne znovuobnoviť (čiastočne) predošlý stav. Niečo bližšie o legislatívnej histórii parkovania na chodníku je uvedené v článku O cyklistoch nielen pre cyklistov

V zásade platí, že od zavedenia tohto nezmyslu v roku 2009, všetky zmeny v zákone, ktoré sa týkali parkovania na chodníku, smerovali k jeho čoraz väčšiemu obmedzovaniu (2011, 2019) až po jeho faktický úplný zákaz mimo vyznačených miest (2021). Aj to pravdepodobne niektoré samosprávy pohlo k tomu, že túto problematiku konečne začali nejako riešiť (veľa z nich však nie). Dúfajme, že už nikdy nezažijeme návrat k jazdeniu a parkovaniu na chodníku pri detských ihriskách, pred vchodmi do bytoviek, pri vyústení priechodu pre chodcov, pred školami/škôlkami a pod. len s dodržaním 1,5 m.

parkovanie na chodniku Petrzalka
parkovanie na chodniku Petrzalka

Do 30. septembra 2023 platí, že mimo zóny zákazu státia znacka Zona zakazu statia alebo parkovacej zóny znacka Parkovacia zona možno zastaviť alebo stáť s vozidlom s celkovou hmotnosťou do 2,8 t na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je umožnené dopravnou značkou. 

Pri zastavení alebo státí podľa predchádzajúcej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.

Od 1. októbra 2023 platí, že vodič nesmie na chodníku zastaviť a stáť okrem toho, ak je to umožnené dopravnou značkou alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. 

znacka Parkovanie na chodniku

Regulačná značka Parkovanie na chodníku umožňuje státie vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t na chodníku a vyznačeným symbolom označuje spôsob ich státia.

Parkovanie na chodníku sa smie značkou povoliť len tam, kde zostane na chodníku dostatočný priestor pre chodcov s ohľadom na miestne intenzity pešej premávky. Spravidla to má byť aspoň 1,5 m, optimálne však aspoň 2 m; smie sa však použiť aj menšia hodnota, ak sú intenzity pešej premávky nízke. Do úvahy sa však musí brať aj častý výskyt osôb na invalidnom vozíku, napr. v blízkosti nemocníc, zariadení pre seniorov a pod. Podmienka dostatočného priestoru na chodníku sa nemusí aplikovať, ak chodník stratil svoju spojovaciu funkciu a nie je chodcami využívaný, resp. je využívaný len v minimálnej miere.

Pri rozhodovaní o povolení parkovania na chodníku sa tiež musí posúdiť statická únosnosť chodníka, aby sa predišlo jeho poškodeniu parkujúcimi vozidlami. Podľa potreby sa dodatkovou tabuľkou obmedzí celková hmotnosť vozidiel dodatkova tabulka Celkova hmotnost.

S “voľným” parkovaním na chodníku priamo súvisí aj atypické pravidlo o platnosti zákazu zastavenia znacka Zakaz zastavenia a zákazu státia znacka Zakaz statia. Tieto značky majú výslovne pri svojom význame vo vyhláške uvedené, že platia aj na priľahlom chodníku (inak by tak ako ostatné regulačné značky platili iba na vozovke), čím sa aspoň čiastočne minimalizovali negatívne dopady takéhoto parkovania. Vo všeobecnosti (medzinárodne) totiž platí, že zastaviť a stáť sa na vozovke môže (pri dodržaní základných pravidiel), preto existujú značky, ktorými to možno zakázať; na chodníku sa zastaviť a stáť nemôže, preto existujú značky, ktorým sa to dá povoliť. 

Iné oblasti

S chodníkmi a chodcami úzko súvisia aj iné oblasti/územia (u nás nesprávne nazývané “zóny”) so špecifickými pravidlami zohľadňujúcimi práve to, že tieto oblasti sú (majú byť) určené viac pre chodcov ako pre vodičov. Tejto ich funkcionalite majú byť tieto oblasti/územia prispôsobené aj stavebne (všetko v jednej výškovej línii) a dopravným značením (žiadne priechody, pravidlo pravej ruky, úplné minimum zvislých aj vodorovných značiek). Ide o obytnú zónu znacka Obytna zona, pešiu zónu znacka Pesia zona a školskú zónu znacka Skolska zona

Pravidlá o týchto oblastiach sú bližšie uvedené v článku Informačné značky III.

Chodci

Chodcom je účastník cestnej premávky (t. j. osoba, ktorá sa priamo zúčastňuje cestnej premávky) pohybujúci sa pešo. 

Chodcom je napríklad aj osoba, ktorá 

 • tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík so šírkou do 60 cm, 
 • sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, 
 • sa pohybuje pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím,
 • tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom,
 • vedie zviera.

Organizovaný útvar chodcov

Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo pre sprievod, primerane platia práva a povinnosti vodičov. To napríklad znamená, že takýto organizovaný útvar chodcov musí chodiť po vozovke (po chodníku len za splnenia uvedených podmienok) alebo že chodci v ňom nesmú byť pod vplyvom alkoholu.

Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Za dodržiavanie týchto pravidiel zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.

Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia o chodcoch. To napríklad znamená, že takýto organizovaný útvar detí musí chodiť po chodníku.

Všeobecné povinnosti chodcov

Keďže chodec je účastníkom cestnej premávky, vzťahujú sa naňho všetky základné povinnosti účastníkov cestnej premávky – povinnosť správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, povinnosť poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky/zariadenia a povinnosť poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta a inej oprávnenej osoby pri dohľade nad bezpečnosťou cestnej premávky.

Na chodca tiež platia rovnaké pravidlá ako na vodiča pri železničnom priecestí, t. j. napr. že pred železničným priecestím je chodec povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa musí presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie, alebo že chodec nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak sa spúšťajú, sú spustené alebo sa zdvíhajú závory, ak už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak/iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, atď.

Špecifické povinnosti chodcov

Chodci smú ísť po krajnici alebo okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo okraji vozovky na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení sa však môžu pohybovať len v rade za sebou. 

Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev (tieto reflexné veci teda nemusí mať chodec, ktorý prechádza cez cestu ani ten, ktorý sa pohybuje po chodníku).

Chodci nesmú používať diaľnicu znacka Dialnica (okrem odpočívadiel či parkovísk) ani cestu pre motorové vozidlá znacka Cesta pre motorove vozidla; cestu pre motorové vozidlá môžu chodci prechádzať v križovatke alebo na inom mieste na to určenom. 

Všeobecné povinnosti voči chodcom

Vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám.

Vodič nesmie ohroziť chodcov na chodníku, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní.

Keďže chodec je účastníkom cestnej premávky, vzťahujú sa preto voči nemu aj všetky povinnosti vodičov smerované voči účastníkom cestnej premávky ako napr. že vodič, ktorý pri obchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť iného účastníka cestnej premávky.

Špecifické povinnosti voči chodcom

Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, po pravej krajnici smú jazdiť/ísť cyklisti, vodiči iných nemotorových vozidiel, osoby, ktoré tlačia alebo ťahajú ručný vozík so šírkou viac ako 60 cm, jazdci na zvierati a vodiči malého motocykla.

Vodič, ktorý predchádza po krajnici vpravo vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici.

Pri predchádzaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a 1,5 m v ostatných prípadoch. 

Odbočovanie a jazda cez križovatku

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde o. i. aj chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Zároveň platí, že vodič nesmie ohroziť chodcov pri (akomkoľvek) odbočovaní, t. j. bez ohľadu na to, či sa tam nachádza priechod pre chodcov alebo nie a bez ohľadu na to, či ide o odbočenie v križovatke alebo na miesto mimo cesty.

Ak vodič dáva prednosť chodcom prechádzajúcim cez vozovku, môže pritom vojsť do križovatky aj vtedy, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde a je preto nútený zastaviť vozidlo na križovatke.

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste, t. j. aj chodcovi, ktorý ide po ceste, a to bez ohľadu na to, či tam je alebo nie je priechod pre chodcov (do 28. februára 2022 platila táto povinnosť len voči organizovanému útvaru chodcov).

Prechádzanie cez cestu (vozovku)

Vodič

Vodič (okrem vodiča električky) je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť.

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom (okrem vodiča električky) sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo.

Vodič nesmie predchádzať na priechode pre chodcov a bezprostredne pred ním.

Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať na priechode pre chodcov alebo na mieste na prechádzanie.

Vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo mieste na prechádzanie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov alebo na mieste na prechádzanie a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi.

Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané (okrem vodiča samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom).

Chodec

Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov vodorovna znacka Priechod pre chodcov, miesto na prechádzanie vodorovna znacka Miesto na prechadzanie, nadchod znacka Nadchod alebo podchod značka Podchod. Na priechode pre chodcov a na mieste na prechádzanie sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. 

Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

Potrebná zmena

Z porovnania našich pravidiel o prechádzaní cez priechod pre chodcov so znením dohovoru (a teda aj s obdobnými pravidlami štandardne platiacimi v iných krajinách) vyplýva, že naša právna úprava je v tejto oblasti absolútne nedostatočná, nelogická a v rozpore s účelom zriaďovania priechodov pre chodcov. Úplne u nás absentuje akákoľvek povinnosť vodiča, ktorý sa blíži k priechodu, nejako tejto skutočnosti prispôsobiť svoju rýchlosť, ako aj prispôsobiť svoje správanie chodcom blížiacim sa k priechodu. Naopak, pre chodcov máme zavedenú povinnosť o tom, aby sa najskôr presvedčili, že môžu cez priechod bezpečne prejsť (asi iba Nostradamus, Sibyla a delfské veštkyne by s tým nemali problém), ako aj takú, aby chodci brali ohľad na vodičov tým, že cez priechod neprechádzajú jednotlivo. Naše pravidlá sú v tomto teda zjavne nevyvážené a vlastne stierajú ten podstatný rozdiel medzi prechádzaním cez cestu mimo priechod a prechádzaním cez cestu po priechode. Ten podstatný rozdiel sa dá schematicky zobraziť približne takto:

prednosti na priechode pre chodcov a mimo priechodu pre chodcov

U nás však v zásade platí to isté, či chodec prechádza cez cestu po priechode alebo mimo neho. Už len to legislatívne vyjadrenie, že chodcovi na priechode sa má dať prednosť, je z pohľadu pravidiel nejasné, čo vlastne znamená. Zákon totiž definuje len “dať prednosť v jazde”, nie “dať prednosť”. Dať prednosť v jazde je povinnosť počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Aplikovať to analogicky na dať prednosť chodcovi, t. j. počínať si tak, aby chodec nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť chôdze, je logický nezmysel. Na porušenie tohto pravidla (na tento pojem) nie je naviazaná ani sankcia – závažným priestupkom je ohrozenie chodca na priechode, nie nedanie prednosti chodcovi na priechode.

Týmto našim špecifikám pri prechádzaní cez cestu sme sa už venovali napr. v článkoch Najčastejšie chyby v dopravnom značení I alebo Podivné slovenské pravidlá. Takmer všetky tieto nedostatky odstraňoval poslanecký návrh predložený do Národnej rady v marci 2023.

Okrem samotných (správnych) zmien v pravidlách návrh rozumne odďaľoval ich účinnosť z dôvodu potreby rozsiahlej medializácie výraznej zmeny v správaní sa vodiča pred priechodom pre chodcov (povinnosti chodca by ostali viac-menej nezmenené) a zdôrazňoval aj potrebu prehodnotenia opodstatnenosti vysokého počtu priechodov pre chodcov, ktoré sú dnes v takom počte a na takých miestach, kde by uplatňovanie navrhovaného pravidla mnohokrát v praxi neumožňovalo. Tento dopad si totiž uvedomuje asi málokto; po prijatí tejto zmeny v budúcnosti bude potrebné na mnohých miestach existujúce priechody pre chodcov zrušiť a nahradiť ich inými možnosťami prechádzania. Nestačí totiž len zosúladiť samotné pravidlá o prechádzaní cez priechod pre chodcov s medzinárodnými zvyklosťami, potrebné je aj zosúladiť s nimi aj zásady ich vyznačovania. Tie však už máme nastavené dobre (TP 117), treba “už len” zosúladiť tie pravidlá. Okrem zmeny samotnej terminológie (nie “dať prednosť chodcovi”) je potrebné pamätať ešte na to, že tieto pravidlá nemajú platiť na riadených priechodoch. Ostáva teda dúfať, že tento návrh nájde po voľbách v septembri 2023 svoje uplatnenie. 

Najväčším nedostatkom samotného poslaneckého návrhu tak bola asi len osoba navrhovateľky… To sa prejavilo aj v reakciách – nie nepodobných tým v roku 2021 pri zmene cyklistickej legislatívy – kedy aj inak príčetné médium reagovalo úplne nepríčetne. Satirické reakcie či reakcie analytikov neboli preto ničím prekvapujúcim. V zásade už len samotný fakt, že máme nejaké pravidlo v rozpore so záväzným medzinárodným dohovorom, neguje akékoľvek argumenty proti, pretože tým-pádom jediná možná otázka nie je či to máme zaviesť, ale ako to, že to už nie je dávno zavedené. V reakciách sa však bežne nachádzajú tvrdenia o zavádzaní akejsi absolútnej prednosti (nič také nikde na svete neexistuje), fyzikálnych zákonitostiach, nejasnej formulácii či ako vodič rozpozná, že niekto chce zjavne prejsť cez priechod…

Vedomosť o nedostatkoch našej právnej úpravy tu však samozrejme bola stále a v minulosti už aj boli snahy to upraviť presne v línii poslaneckého návrhu (a reakcie na to boli oveľa rozumnejšie).

Pravidlá pri prechádzaní chodcov cez priechod
VodičiChodci
Dohovor… kde je na vozovke priechod pre chodcov … vodiči sa musia k priechodu približovať iba dostatočne nízkou rýchlosťou, aby neohrozili chodcov, ktorí už na priechod vstúpili alebo sa naňho chystajú vstúpiť; ak je to potrebné musia zastaviť, aby týmto chodcom umožnili prejsť.Pri prechádzaní cez vozovku na priechode pre chodcov … nesmú chodci vstúpiť na vozovku bez uváženia vzdialenosti a rýchlosti približujúcich sa vozidiel.
BulharskoPri približovaní sa k priechodu pre chodcov je vodič nekoľajového cestného vozidla povinný znížiť rýchlosť a ak je to potrebné, aj zastaviť, aby nechal prejsť chodcov, ktorí vstúpili na priechod alebo ho prechádzajú.Pri prechádzaní cez jazdný pruh musia chodci … pred zaradením do jazdného pruhu zohľadňovať vzdialenosti od prichádzajúcich vozidiel a rýchlosť ich pohybu.
Chodcom sa zakazuje … náhle vojsť do jazdného pruhu.
ČeskoŘidič nesmí … ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
DánskoVodiči, ktorí sa blížia k priechodu pre chodcov, ktorý nie je regulovaný, musia prispôsobiť rýchlosť tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo alebo nepohodlie chodcom, ktorí sa nachádzajú na priechode alebo na neho vchádzajú. V prípade potreby musí vodič zastaviť a nechať chodcov prejsť.Chodci, ktorí chcú prejsť cez vozovku …, musia pri vchádzaní na vozovku … dbať na potrebnú opatrnosť s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť približujúcich sa motoristov.
HolandskoVodiči musia vždy dať prednosť chodcom a vodičom invalidných vozíkov, ktorí prechádzajú alebo očividne čakajú na prejdenie na priechode pre chodcov.
ChorvátskoVodič je povinný dávať pozor na chodcov, ktorí sú na vozovke alebo vchádzajú na vozovku.
Pri približovaní sa k vyznačenému priechodu pre chodcov musí vodič viesť vozidlo s osobitnou opatrnosťou a jazdiť takou rýchlosťou, aby v prípade potreby mohol vozidlo pred priechodom pre chodcov včas zastaviť.
Na vyznačenom priechode pre chodcov … musí chodec pred vstupom na priechod dbať na rýchlosť a vzdialenosť približujúcich sa vozidiel.
MaďarskoNa vyznačenom priechode pre chodcov je vozidlo povinné dať prednosť chodcovi.
K … (priechodu) sa môže vodič vozidla približovať len takou rýchlosťou, aby mohol dodržať svoju povinnosť dať prednosť chodcovi. Vodič vozidla sa môže približovať k miestu, kde je vyznačený priechod pre chodcov len s mimoriadnou (doslova vystupňovanou) opatrnosťou a takou rýchlosťou, aby mohol s vozidlom aj zastaviť pred priechodom pre chodcov, ak by to bolo potrebné.
Na vyznačených priechodoch pre chodcov má chodec, ktorý cez tento priechod prechádza, prednosť pred vozidlami. 
NemeckoNa priechodoch pre chodcov musia vozidlá s výnimkou koľajových vozidiel umožniť prejsť cez vozovku tým, čo idú pešo, ako aj tým, čo idú na vozíku pre zdravotnej postihnutých alebo invalidných vozíkoch, ktorí chcú priechod viditeľne použiť. Pritom sú povinní približovať sa len miernou rýchlosťou; ak je potrebné, musia čakať.
NórskoNa priechodoch pre chodcov … vodiči musia dať prednosť chodcom, ktorí už sú na priechode pre chodcov alebo ktorí sa naňho chystajú vstúpiť.
PoľskoVodič vozidla, ktorý sa blíži k priechodu pre chodcov, je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, znížiť rýchlosť tak, aby neohrozil chodca nachádzajúceho sa na tomto priechode alebo vchádzajúceho naň a dať prednosť chodcovi na tomto priechode alebo vchádzajúcom na tento priechod.Chodec na priechode pre chodcov má prednosť pred vozidlom. Chodec vchádzajúci na priechod pre chodcov má prednosť pred vozidlom s výnimkou električiek.
Je (pre chodcov) zakázaný … vstup na vozovku … priamo pred idúcim vozidlom, a to aj na priechode pre chodcov.
RakúskoVodič vozidla, ktoré nie je koľajovým vozidlom, musí chodcovi alebo korčuliarovi, ktorý sa nachádza na priechode alebo ho chce viditeľne použiť, umožniť nerušené a bezpečné prejdenie cez vozovku. Za týmto účelom sa vodič takého vozidla musí približovať k priechodu iba takou rýchlosťou, aby mohol pred priechodom zastaviť vozidlo a ak je to potrebné, musí pred priechodom zastaviť.… chodci … nesmú vstúpiť na priechod pre chodcov bezprostredne pred blížiacim sa vozidlom a pre jeho vodiča prekvapujúco.
SlovinskoNa priechodoch pre chodcov, na ktorých nie je premávka riadená svetelnou signalizáciou alebo nie je riadená oprávnenou osobou, sú vodiči a ostatní účastníci cestnej premávky povinní umožniť chodcom, ktorí sa nachádzajú na priechode alebo naň vchádzajú, bezpečný prechod cez cestu.
ŠpanielskoJazdite miernou rýchlosťou a v prípade potreby zastavte vozidlo, keď si to okolnosti vyžadujú, najmä … pri približovaní sa k … priechodom pre chodcov, ktoré nie sú regulované semaformi alebo dopravnými prostriedkami.Na … priechodoch pre chodcov … majú (chodci) síce prednosť, ale majú vstúpiť na vozovku len vtedy, keď im to vzdialenosť a rýchlosť približujúcich sa vozidiel bezpečne dovolí.
ŠvajčiarskoPred priechodmi pre chodcov musí vodič vozidla jazdiť mimoriadne opatrne a v prípade potreby musí zastaviť, aby dal prednosť chodcom, ktorí sa už nachádzajú na priechode alebo naň hodlajú vstúpiť. Pred neriadenými priechodmi pre chodcov musí vodič dať prednosť každému chodcovi …, ktorý už je na priechode alebo čaká pred ním a zjavne chce prejsť cez cestu. Musí včas zmierniť rýchlosť a v prípade potreby zastaviť, aby splnil túto povinnosť.Chodci musia prechádzať cez vozovku opatrne a najkratšou cestou, podľa možností cez priechod pre chodcov. Na priechode majú prednosť, nesmú však naňho vojsť prekvapivo. Na neriadených priechodoch pre chodcov majú chodci prednosť, s výnimkou oproti električke. Nesmú si však uplatňovať právo prednosti, ak je vozidlo už tak blízko, že už nemôže včas zastaviť.
Švédsko… musia vodiči dodržiavať dostatočne nízku rýchlosť vzhľadom na okolnosti … na priechodoch pre chodcov alebo iných miestach, kde sa prechádza cez cestou Na neriadenom priechode pre chodcov má vodič chrániť chodcov, ktorí prechádzajú po priechode alebo sa chystajú naňho vojsť.Chodci musia pred vstupom na priechod pre chodcov zohľadniť vzdialenosť a rýchlosť vozidiel, ktoré sa blížia k priechodu.
TalianskoKeď premávku neregulujú policajti alebo semafory, vodiči musia dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechody pre chodcov alebo nachádzajúcim sa v ich bezprostrednej blízkosti, pričom postupne spomaľujú a zastavujú.

Zvislé značky

znacka Chodci

Výstražná značka Chodci upozorňuje na zvýšený pohyb chodcov na vozovke.

znacka Deti

Výstražná značka Deti upozorňuje na zvýšený pohyb detí a zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky.

znacka Priechod pre chodcov

Výstražná značka Priechod pre chodcov upozorňuje na priechod pre chodcov.

Podrobnejšie sú výstražné značky rozobrané v článku Výstražné značky II.

značka Cestička pre chodcov

Regulačná značka Cestička pre chodcov označuje komunikáciu určenú pre chodcov a prikazuje chodcovi použiť takto označenú cestičku.

znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov

Regulačná značka Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov označuje spoločnú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a prikazuje im ju použiť. 

Na spoločnej cestičke nesmie cyklista ohroziť chodca.

Oddelené cestičky pre chodcov a cyklistov

Regulačná značka Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú.

Časť oddelenej cestičky, ktorá nie je pre nich určená, môžu cyklisti a chodci použiť len pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

Koniec spoločnej a oddelenej cestičky pre chodcov a cyklistov

Regulačná značka Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu ukončuje špeciálnu cestičku alebo pruh.

znacka Zakaz vstupu pre chodcov

Regulačná značka Zákaz vstupu pre chodcov zakazuje vstup chodcom.

značka Zákaz vstupu pre (korčuliarov)

Regulačná značka Zákaz vstupu pre osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení zakazuje vstup osobám pohybujúcim sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení.

Podrobnejšie sú tieto regulačné značky rozobrané v článku Regulačné značky III.

znacka Priechod pre chodcov

Informačná značka Priechod pre chodcov označuje priechod pre chodcov.

značka Podchod

Informačná značka Podchod alebo nadchod označuje podchod, nadchod znacka Nadchod, bezbariérový podchod znacka Bezbarierovy podchod alebo bezbariérový nadchod znacka Bezbarierovy nadchod.

Podrobnejšie sú tieto informačné značky rozobrané v článku Informačné značky III.

dodatková tabuľka Platí pre (chodcov)

Dodatková tabuľka Platí pre obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky (v tomto prípade chodcov).

dodatková tabuľka Neplatí pre (korčuliarov)

Dodatková tabuľka Neplatí pre vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky (v tomto prípade osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení).

Na dodatkových tabuľkách možno používať viaceré symboly chodcov:

symbol chodci – chodci (vo vzťahu k priestoru pre vozidlá)

symbol chodci – chodci (vo vzťahu k priestoru pre chodcov)

symbol deti – deti

symbol korculiari – osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení

symbol osoby so zdravotnym postihnutim – osoby so zdravotným postihnutím

Podrobnejšie sú dodatkové tabuľky rozobrané v článku Dodatkové tabuľky II.

Vodorovné značenie

vodorovna znacka Priechod pre chodcov

Vodorovná značka Priechod pre chodcov vyznačuje priechod pre chodcov.

vodorovna znacka Miesto na prechadzanie

Vodorovná značka Miesto na prechádzanie vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov a cyklistov. 

Podrobnejšie je toto vodorovné značenie rozobrané v článku Vodorovné značky III.

Svetelné signály

Na riadenie cestnej premávky chodcov sa používajú svetelné signály červenej a zelenej farby v tvare chodca.

Na riadenie cestnej premávky cyklistov, ktorá je cez vozovku vedená súbežne s premávkou chodcov, možno použiť svetelné signály v tvare chodca a bicykla.

Zasvietený signál žltej farby v tvare chodca, bicykla alebo chodca a bicykla, ktorým je doplnený signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok, upozorňuje vodiča, že pri odbočení vpravo alebo vľavo križuje smer chôdze chodcov alebo smer jazdy cyklistov prechádzajúcich vo voľnom smere. 

Signál s prerušovaným svetlom žltej farby so symbolom chodca, chodca a bicykla, bicykla, električky alebo autobusu upozorňuje účastníka cestnej premávky na povinnosti vyplývajúce z pravidiel cestnej premávky týkajúce sa týchto účastníkov cestnej premávky. 

Podrobnejšie sú svetelné signály rozobrané v článku Svetelné signály.

Nehodovosť chodcov

Zo všetkých usmrtených na našich cestách je každoročne v priemere 25 % chodcov, t. j. každý štvrtý mŕtvy pri dopravnej nehode je chodec. K 31. júlu 2023 je tento podiel 24,8 % (141 mŕtvych, z toho 35 chodcov), pričom trend v celkovej nehodovosti je klesajúci (- 4 oproti 31. júlu 2022), avšak trend pri chodcoch je stúpajúci (+ 6 oproti 31. júlu 2022). Napríklad v Nemecku (odkiaľ boli prevzaté základné zásady o. i. aj vyznačovania priechodov) bol v roku 2022 podiel usmrtených chodcov na celkovom počte mŕtvych pri dopravných nehodách 13,5 % (a v posledných rokoch má tento podiel neustále klesajúci trend).

Zo štatistík i grafov vyplýva, že čísla nehodovosti nemajú nejak ustálenú (klesajúcu) líniu, ale skáču rokmi hore/dole, príp. sa držia približne na rovnakej úrovni. Z toho vychádza jednoduché poznanie, že nevieme prijímať zmysluplné a osvedčené opatrenia na zníženie nehodovosti, ktoré by mali pozitívny dlhotrvajúci trend (nie, neustále prízvukovanie nosenia reflexných prvkov nie je ani zmysluplné ani osvedčené opatrenie). Úplne alarmujúce je, že zo všetkých nehôd s účasťou chodca, sa cca 40 % stane na priechode pre chodcov alebo v jeho blízkosti. To znamená, že priechod pre chodcov ani zďaleka netvorí miesto na bezpečné a prednostné prechádzanie chodcov cez cestu, čo je spôsobené okrem zlých pravidiel cestnej premávky aj zlými zásadami ich vyznačovania a označovania vyplývajúcimi z technických noriem, vyhlášky 9/2009 a nepísanej (zvykovej) praxe.

Zdrojom všetkých čísel o nehodovosti sú už – z pohľadu užívateľa – tradične katastrofálne štatistiky na webe Ministerstva vnútra SR:

Sankcie

Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je 

 • ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov,
 • ohrozenie chodca na chodníku, 
 • ohrozenie chodca pri odbočovaní, 
 • ohrozenie chodca pri vchádzaní na cestu,
 • ohrozenie chodca pri otáčaní,
 • ohrozenie chodca pri cúvaní.

Za takéto ohrozenie chodca hrozí vodičovi v riadnom správnom konaní pokuta 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov a v blokovom konaní pokuta do 150 eur.

Ohrozenie chodca pri inom jazdnom úkone (manévri) ako napr. pri predchádzaní, pri jazde cez križovatku, pri obchádzaní prekážky cestnej premávky a pod. je už však len “obyčajným” priestupkom s možnou pokutou do 100 eur v riadnom správnom konaní a do 50 eur v blokovom konaní. Tieto sankcie hrozia vodičom aj pri obmedzení chodca z akéhokoľvek dôvodu.

Všetky priestupky chodcov sú klasifikované ako “obyčajné”, t. j. s možnou pokutou do 100 eur v riadnom správnom konaní a do 50 eur v blokovom konaní.

Rovnako aj porušenie pravidla o parkovaní na chodníku je “obyčajným” priestupkom s týmito sankciami; v rámci objektívnej zodpovednosti môže orgán Policajného zboru alebo obec držiteľovi vozidla udeliť za to pokutu 78 eur.

2 komentáre na “O chodcoch a chodníkoch

 1. Pozdravujem, máte na obrázku zlú značku nad textom „Regulačná značka Zákaz vstupu pre chodcov zakazuje vstup chodcom.“ Je tam totiž „Informačná značka Priechod pre chodcov“ P. S. tento koment kľudne zmažte, nepolemizuje s obsahom článku, len upozorňuje na jeho chybičku krásy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok