Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Čo sa stalo v roku 2022 a čo sa stane v roku 2023

Tak ako presne pred rokom, aj v roku 2023 prinášame ako prvý článok prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku.

Pravidlá cestnej premávky

Čo sa stalo v roku 2022

Po legislatívnej smršti v roku 2021 s deviatimi novelami zákona o cestnej premávke bol rok 2022 lepší len relatívne – zákonu pribulo šesť noviel. Od schválenia v roku 2009 bol teda zákon o cestnej premávke menený už 41x, čo sú priemerne 3 novely ročne. Poďme si stručne predstaviť tie z roku 2022:

zákon č. 98/2022 Z. z.

Navrhovatelia: poslanci NR SR P. Cmorej, O. Dostál, L. Kyselica, M. Mihalik, R. Tabák, M. Žiak

V marci schválená novela, ktorá znova umožnila vybraným motorovým vozidlám do 30. septembra 2023 parkovanie na chodníku podľa pravidiel, ktoré platili do 28. februára 2022 (1,5 m), pričom čas získaný v rámci tohto prechodného obdobia majú samosprávy využiť na vyriešenie akútneho nedostatku parkovacích miest.

Účinnosť – 31. marec 2022

zákon č. 179/2022 Z. z.

Navrhovatelia: poslanci NR SR L. Kyselica, J. Majorová Garstková, R. Sloboda, M. Svrček, M. Žiak

V máji schválená zmena, ktorá vypustila z definície dopravnej nehody spôsobenie hmotnej škody prevyšujúcej jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (t. j. sumu 3 990 eur). Udalosť v cestnej premávke, pri ktorej dôjde len k hmotnej škode v akejkoľvek výške, sa už nepovažuje za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť (za splnenia všetkých ostatných podmienok, ktoré zákon o cestnej premávke predpokladá pre vznik škodovej udalosti).

Účinnosť – 1. júl 2022

zákon č. 181/2022 Z. z.

Navrhovateľ: vláda SR (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

V máji schválená zmena v rámci balíku zmien v zákone č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií, ktorá umožňuje zadržiavať doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom aj vtedy, ak nebola uhradená pokuta za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky alebo na úseku nadmernej a nadrozmernej dopravy.

Účinnosť – 1. január 2023

zákon č. 246/2022 Z. z.

Navrhovateľ: vláda SR (Ministerstvo vnútra SR)

V júni schválená vládna novela, ktorá čiastočne vrátila minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia sk. C a D (nákladné vozidlá, autobusy) na úroveň platnú do roku 2013 (C – 18 r., D – 21 r.) a zvýšila sankcie za telefonovanie za volantom a za prekročenie rýchlosti o 50+ km/h v obci a o 60+ km/h mimo obce zaradením týchto deliktov medzi závažné priestupky.

Účinnosť – 1. august 2022

zákon č. 366/2022 Z. z.

Navrhovatelia: poslanci NR SR K. Hatráková, L. Kyselica, M. Svrček

V októbri schválená ďalšia úprava definície dopravnej nehody tak, aby udalosti v cestnej premávke, pri ktorých sa len poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie už neboli kvalifikované ako dopravné nehody. Zároveň sa upravila definícia usmrtenej osoby, a to tak, že za obeť dopravnej nehody sa už nebude považovať úmrtie na jej následky len do 24 hodín po dopravnej nehode, ale aj úmrtie na jej následky do 30 dní po dopravnej nehode.

Účinnosť – 1. január 2023

zákon č. 429/2022 Z. z.

Navrhovateľ: vláda SR (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

V novembri schválený balík zmien niektorých zákonov v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel. V rámci zmien zákona o cestnej premávke sa upravili určité špecifiká v pravidlách cestnej premávky pre takéto vozidlá, ide najmä o zavedenie povinnosti včas a bezpečne prevziať vedenie vozidla osobou, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia a pravidlá jazdy automatizovaného doručovacieho vozidla v rámci skúšobnej prevádzky.

Účinnosť – 2. január 2023

Zhrnutie

Aj v roku 2023 bola väčšina zmien tvorená prevažne jednou – dvoma vetami, pričom na rozdiel od zmien v roku 2022 to však nie sú nejaké podstatné zmeny v samotných pravidlách. Stále teda absentuje veľká a komplexná zmena pravidiel cestnej premávky, ktorá by odstránila Podivné slovenské pravidlá a ktorá by nadviazala na zmeny už prijaté v dopravnom značení či v zákone z roku 2021. 

Zmeny z roku 2022 sa síce tiež dajú charakterizovať v zásade ako pozitívne (okrem toho zbytočného predĺženia agónie pri parkovaní na chodníku, čo vyriešeniu parkovania ako takému aj tak nepomôže), avšak pre vodičov sú v praxi využiteľné zväčša len pri dopravných nehodách, kedy si niektoré nehody vedia ich účastníci vybaviť medzi sebou ako škodové udalosti. Inak ide len o viac-menej formálne zmeny bez nejakého zásadného vplyvu, a to vrátane zmien v sankciách, keďže len samotné zvýšenie pokút za telefonovanie a prekročenie rýchlosti (napriek zaužívanému policajnému zmýšľaniu) aj tak nie je riešením problému a trvalo to nepomôže. Prekročenie rýchlosti sa navyše kvôli politickým dohodám “sprísnilo” tak zbastardene, že to už nepomôže vôbec nijak (niečo sme si o tom napísali v článku Rýchlosť v pravidlách, pravidlá o rýchlosti). Malá ukážka: telefonát za volantom, predbiehanie v zákaze, prejazd na červenú, nedanie prednosti a všetky ostatné závažné priestupky spôsobujú, že vodičovi možno zadržať vodičský preukaz a uložiť zákaz činnosti. Prekročenie rýchlosti o 50+ km/h v obci alebo o 60+ km/h mimo obce sa síce zaradilo medzi takéto závažné priestupky, ale zadržať vodičský preukaz a uložiť zákaz činnosti možno pri tomto jedinom závažnom priestupku až vtedy, ak sa ho vodič dopustí 3x počas 12 mesiacov. Ísť cez dedinu rýchlosťou vyše 100 km/h je teda naďalej štandardne vybavované blokovou pokutou…

Samostatnou kapitolou sú zmeny týkajúce sa automatizovaných vozidiel. Tieto prvýkrát (a určite nie naposledy) reaujú na technologický vývoj v riadení vozidiel. Zmenila sa definícia pojmu “vodič”, ktorý bolo doteraz chápaný ako osoba, ktorá priamo vedie (ovláda) vozidlo, čo nekorešponduje s podstatou automatizovaných systémov riadenia, využívaných práve za účelom čiastočnej alebo úplnej samostatnosti – automatizácie prevádzky vozidiel. Existujúce vymedzenie vodiča sa preto doplnilo o dodatok rozširujúci obsah pojmu vodič aj o osobu, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré využíva automatizovaný systém riadenia (sú to asistenčné systémy ako udržiavanie odstupu, inteligentné tempomaty, udržiavanie v jazdnom pruhu a pod.). Legálne rozšírenie chápania tohto pojmu zabezpečí jasné vzťahovanie pravidiel cestnej premávky aj na osobu, ktorá síce fyzicky nevedie vozidlo, ale vykonáva nad ním dohľad. Vzhľadom na to sa aj na túto osobu budú vzťahovať základné požiadavky kladené na vodiča ako je držba príslušného vodičského oprávnenia alebo neexistencia zákonných prekážok vo forme zákazu činnosti či zadržaného vodičského preukazu a pod.

Doplnila sa tiež povinnosť, aby akékoľvek pohybujúce sa vozidlo a jazdná súprava mali vodiča. Takáto formulácia poskytuje jednoznačnú odpoveď na otázku ohľadom možnosti prevádzkovania akéhokoľvek vozidla alebo jazdnej súpravy na cestách bez prítomnosti vodiča (plne autonómne vozidlo). Každé vozidlo a jazdná súprava budú musieť mať určenú osobu, ktorá ich buď vedie alebo nad nimi vykonáva dohľad, pričom táto osoba bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom využívajúcim automatizovaný systém riadenia, musí sledovať situáciu v cestnej premávke a v prípade vzniku hrozby pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky má povinnosť okamžite prevziať kontrolu nad vedením vozidla. Prevzatie vedenia vozidla bude možné aj na diaľku (v závislosti od automatizovaných systémov riadenia) a bude ho potrebné vykonať buď na výzvu systému alebo aj bez tejto výzvy, ak to budú vyžadovať okolnosti. Naďalej sa zachováva existujúci rámec zodpovednostných vzťahov a v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky je zodpovedným subjektom stále primárne vodič.

Iné zmeny

Ministerstvo vnútra už vo februári 2020 schválilo zmeny vo vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti tak, aby sa písomná časť namiesto prostredníctvom vopred vydaných a (voľne kolujúcich) skúšobných testov vykonávala elektronicky (na počítači, prostredníctvom ad hoc generovaných individuálnych testov z databázy niekoľko tisíc otázok). Tieto zmeny mali pôvodne nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2020, no v auguste 2020 sa termín posunul na 1. september 2021, v auguste 2021 sa posunul na 1. január 2023, no a v decembri 2022 sa “nečakane” posunul znova – tentoraz iba o tri mesiace na 1. apríla 2023. 

Dňa 31. augusta 2022 sa ukončili covidové opatrenia podľa zákona o cestnej premávke ako predlžovanie platnosti niektorých dokladov (doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, vodičské preukazy, tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom), resp. možnosť neplniť niektoré povinnosti (lekárska prehliadka pri dovŕšení veku 65 rokov, pravidelné lekárske prehliadky následne každých 5 rokov, povinnosti súvisiace s evidenciou vozidiel). Zároveň sa stanovil 30. jún 2023 ako dátum, ku ktorému musia byť všetky tieto povolené úľavy dodatočne zosúladené so štandardnými pravidlami.

31. augusta 2022 skončilo aj covidové predlžovanie platnosti technickej a emisnej kontroly o tri mesiace.

Čo sa stane v roku 2023

Pri súčasnej politickej situácii je predvídať legislatívne zmeny prakticky nemožné, čo však už platí (ale môže sa samozrejme zmeniť) je to, že koncom roka uplynú dve prechodné obdobia: 

 • 30. septembra 2023 skončí možnosť pre vozidlá do 2,8 t parkovať na chodníku pri ponechaní 1,5 m voľnej šírky aj bez toho, aby to umožňovala dopravná značka,
 • 31. decembra 2023 skončí platnosť vodičských preukazov vydaných do 30. apríla 2004 vodičský preukaz 1993.

Podľa predbežných plánov by sa v roku 2023 mali pripraviť zmeny v povinnom zmluvnom poistení vozidiel zahŕňajúce okrem iného aj zefektívnenie sankcionovania nepoistených vozidiel a zavedenie tzv. poistnej amnestie, čo by malo znamenať vytvorenie možnosti dodatočne poistiť nepoistené vozidlo do nejakého dátumu a následné jednorazové vyradenie vozidiel z evidencie, ktoré k tomuto dátumu nebudú poistené.

Pri evidencii vozidiel možno očakávať zavedenie jednorazových plastovo-papierových tabuliek s evidenčným číslom, ktoré budú vydávať predajcovia nových vozidiel kupujúcim a určené budú na prevádzku nových vozidiel od predaja po štandardné prihlásenie (nahradia teda používanie M-značiek staré tabuľky s evidenčným číslom - nové vozidlá). 

Podľa pripravovaných zmien v oblasti elektromobility sa plánuje zrušiť prideľovanie “zelených” tabuliek s evidenčným číslom staré tabuľky s evidenčným číslom - elektro pre plug-in hybridy; táto možnosť sa má nechať len pre bezemisné vozidlá, t. j. pre “čisté” elektromobily.

Pre obce by sa mala zaviesť možnosť merať rýchlosť a sankcionovať ju prostredníctvom tzv. objektívnej zodpovednosti; zaviesť by sa mali aj nové oprávnenia obecných policajtov pri vodičoch pod vplyvom alkoholu (objasňovanie takýchto deliktov, zadržiavanie vodičských preukazov).

Pri vodičoch pod vplyvom alkoholu možno v roku 2023 očakávať tiež sprísnenie trestov ukladaných v trestnom konaní, t. j. pre vodičov, ktorí jazdia s viac ako 1 ‰ alkoholu v krvi.

Exekútorom sa v širšom rozsahu umožní zadržiavať vodičské preukazy (v súčasnosti to môžu len pri výživnom) a pridá sa im k tomu aj možnosť zadržiavať doklady vozidla (osvedčenie o evidencii), resp. priamo blokovať vozidlá tzv. papučami.

V roku 2023 je možné tiež zavedenie bodového systému pri dopravných priestupkoch, avšak ten je nevyhnutne založený na prepracovanom informačnom systéme, čo pri skúsenostiach s IT riešeniami na Ministerstve vnútra SR (neexistujúci automatizovaný systém objektívnej zodpovednosti napriek legislatíve od roku 2012, nezavedené elektronické skúšobné testy v praxi napriek legislatíve od roku 2020, zastaralý systém evidencie dopravných nehôd, atď.) znamená, že je prakticky vylúčené, aby sa stal v roku 2023 či 2024 aj funkčnou skutočnosťou. A posledné zmeny v sankciách za prekročenie rýchlosti vlastne ani nenaznačujú skutočnú politickú vôľu riešiť zásadným spôsobom problém sankcií za dopravné delikty.

Dopravné značky

V marci 2022 sa schválila prvá novela vyhlášky o dopravnom značení, ktorá predovšetkým predĺžila niektoré prechodné obdobia a upravila prechodnú platnosť niektorých značiek a signálov. Bližšie sme si ju rozobrali v článku Dva roky po

Počas roku 2022 začali platiť niektoré čiastkové technické predpisy ministerstva dopravy, ktoré súvisia s dopravným značením – označovanie pracovných miest (TP 069), označovanie atraktivít cestovného ruchu (TP 086), protipožiarna bezpečnosť tunelov (TP 099) či použitie smerových stĺpikov (TP 105). Okrem toho sa celý rok 2022 nekonečným príbehom pripomienkovali základné technické predpisy o zásadách zvislého a vodorovného značenia (TP 117, TP 118 + vzorové listy 6.1 až 6.4), ktoré majú priamo nadväzovať na vyhlášku. Opakovane uplatňované pripomienky od mnohých “renomovaných” inštitúcií a podnikateľských subjektov len potvrdzujú, že napraviť hlboko zakorenené nesprávne názory a domnienky u značnej časti tzv. odbornej verejnosti je prakticky nemožné. Pre dobro nás všetkých (účastníkov cestnej premávky) je však nevyhnutné, aby predpisy spracované podľa nemeckých a holandských vzorov konečne uzreli svetlo sveta a začala podľa nich postupná premena.

S technickými predpismi vydávanými ministerstvom dopravy bezprostredne súvisí aj príprava stavebných technických noriem o projektovaní ciest (vrátane diaľnic a križovatiek). V roku 2023 bude vrcholiť ich príprava za vyše 400 000 eur, pričom výsledný efekt bude mať priamy dôsledok na používanie dopravného značenia i na správanie sa v cestnej premávke, a teda na bezpečnosť a plynulosť. Z doterajšieho priebehu ich spracovania je otázne, či Žilinská univerzita v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Dopravoprojektom, a. s. skutočne napravia naše projektovanie alebo či len naďalej zabetónujú súčasné postupy.

V nadväznosti na nové zákony o územnom plánovaní a o výstavbe sa zrušili aj všetky vykonávacie predpisy k súčasnému stavebnému zákonu, pričom do marca 2024 sa musia schváliť nové vyhlášky. V roku 2023 preto možno očakávať pripomienkové konania k nim, o. i. aj k novej vyhláške o požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v rámci ktorej bude potrebné predovšetkým znormálniť používanie taktilných prvkov.

Po zmenách v zákone o používaní jazykov národnostných menšín, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2022, a po výsledkoch sčítania obyvateľov 2021 sa pripravilo, ale ešte stále neschválilo nové nariadenie vlády so zoznamom “menšinových” obcí, ktoré stanovuje kde všade sa musia či môžu používať dopravné značky v jazyku národnostnej menšiny.

Portál

Na portáli bolo v roku 2022 uverejnených 16 článkov, celkovo ich je teda od jeho vzniku v auguste 2020 zverejnených 51 (toto je 52.). Počas leta boli tiež aktualizované viaceré staršie články s prihliadnutím na zmeny v legislatíve. S výnimkou letnej prestávky sa zatiaľ viac-menej darilo uverejňovať články 2x do mesiaca (vždy k prvému a k pätnástemu dňu), avšak je otázne, či sa tento trend podarí udržať aj naďalej. Pripravovať a spracovávať témy v poloodbornej kvalite vo voľnom čase naráža na isté svoje limity. 

V septembri (aj preto) začala vychádzať nepravidelná tragikomická rubrika I tak še da, i tak še da, ktorá bude doplňovaná spravidla k 15. dňu v mesiaci. 

Čítanosť sa pohybuje nad 4 000 pageviews mesačne, zverejnených komentárov je spolu viac ako 110. Nielen ruské spamy najviac obľubujú komentovať bohvie prečo Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) III a Regulačné značky III.

10 najčítanejších článkov v roku 2022

1. Pokyny policajta

2. Svetelné signály

3. Dodatkové tabuľky I

4. Nová vyhláška

5. Vodorovné značky III

6. Nezvyčajné dopravné značky

7. O cyklistoch nielen pre cyklistov

8. Čo sa stalo v roku 2021 a čo sa stane v roku 2022

9. Dopravné zariadenia I

10. Dodatkové tabuľky II

5 najmenej čítaných článkov v roku 2022

47. Predpisy o cestnej premávke

48. Dohovor o cestných značkách a signáloch SK III

49. Vývoj pravidiel cestnej premávky na Slovensku do 2. svetovej vojny

50. Vývoj pravidiel cestnej premávky po 2. svetovej vojne

51. Cestný kohút

V roku 2023 dokončíme sériu o vymieňaní starých značiek za nové, prispejeme do verejnej debaty článkom o alkohole za volantom a vysvetlíme si definície niektorých základných pojmov z pravidiel cestnej premávky či rozdiely medzi podobnými značkami. Budú aj príspevky, ktoré predstavia novinky – tabuľky s evidenčným číslom a skúšobné testy.

Podnety, námety, pripomienky či vyjadrenia píšte do komentárov alebo zasielajte na ocp@ocestnejpremavke.sk.

Za doterajšiu priazeň ďakuje a v roku 2023 veľa zaujímavého čítania nielen na tomto portáli želá poloodborník Martin.

10 komentárov na “Čo sa stalo v roku 2022 a čo sa stane v roku 2023

 1. Vdaka za aktivitu a tesim sa na obohacujuce clanky aj v tomto roku. Jeden technicky napad na vylepsenie – nedalo by sa tu niekde pridat vyhladavanie v clankoch? Robim to tak ze napisem neplatnu url a objavi sa stranka s vyhladavanim, ale priamo v bocnom menu by to bolo elegantnejsie.

 2. Inak ešte čo bude v 2023? Aby sa mohli začať v 2024 používať priecestia so signalizačným zariadením podľa novej vyhlášky, musia mať jednotliví výrobcovia prvé kusy nasadené tak na konci marca 2023 do overovacej prevádzky. A niečo mi hovorí, že nebudú.

  1. To by bol rok overovacej prevadzky, trochu pridlho, nie?

   A chlapcov zo ZSR asi prekvapi, ze kopec zakladnych kriterii na priecestne signaly su uz schvalene v TP 117 + VL 6.3 🙂

   1. No, máme apríl a všade hrobové ticho. Nikde som si nevšimol ani snahu ŽSR o nejakú prípravu čohokoľvek. Takže asi partizánsky odboj pokračuje.

    1. Nieco interne vraj pripravuju, ale ked mozu meskat dopravcovia, moze aj manazer infrastruktury 🙂

     Co sa tyka priecestnych signalov, v novych TP 117 su celkom dost rozpisane.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok